De belangrijkste veranderingen ten opzichte van het programma 2007

 

  • Herziening wiskunde vwo C
    Wiskunde vwo C heeft in het 2007 programma een (voorlopige) invulling gekregen als deelverzameling van vwo A. In het nieuwe programma is voor een invulling gekozen die meer passend is bij het profiel C & M en doorstroomrelevant is voor alfa en meer sociaal gerichte studies. Naast een gedeeltelijke overlap met wiskunde A (algebra en tellen, kansrekening en statistiek) is een aantal nieuwe domeinen opgenomen: Vorm en ruimte en Logisch redeneren.
  • In de B- programma's is een grotere nadruk komen te liggen op algebraïsche vaardigheden, onder meer als geïntegreerd onderdeel binnen de analytische meetkunde. Dit heeft geleid tot een uitwisselingen tussen de B en de D programma's in de meetkunde.
  • Binnen de wiskunde A programma's is een nieuwe leerlijn Statistiek en Kansrekening ontwikkeld. Uitgangspunt is hierbij de Statistische analyse van grote databestanden waarbinnen de wetmatigheden van de kansrekening een plaats kunnen krijgen (zie het conceptrapport Skaca ).
  • Vanuit de vervolgopleidingen is sterke druk op cTWO uitgeoefend om de rol van de grafische rekenmachine terug te dringen op het centraal examen voor wiskunde B. Geadviseerd wordt het gebruik van de grafische rekenmachine op het centraal examen niet te toetsen. Dat betekent dat de rekenmachine wel gebruikt mag worden op het examen maar dat aan dit gebruik geen punten worden toegekend. De toetsing van de inzet van ICT binnen de wiskunde dient een eigen plaats te krijgen binnen het schoolexamen.
  • In de vernieuwingscommissies van de bèta vakken is gekozen voor de ontwikkeling van het onderwijs volgens de concept - context benadering. Hoewel bij de invoering van de HEWET en Hawex programma's (1986, 1988) de inzet van contexten een essentieel onderdeel vormde van de vernieuwingen in die programma's, is een herbezinning op de rol van contexten binnen de wiskunde op haar plaats, met name in het kader van samenhang met de overige bètavakken. Mede vanuit de vervolgopleidingen is de wens naar voren gekomen tot een herbezinning op het gebruik van contexten binnen de wiskunde.

 

Een meer gedetailleerd overzicht van de veranderingen geeft het zogeheten verschildocument, waarvan binnenkort een aangepaste versie zal verschijnen.