WiskundE-brief nr. 487 15-03-2009

...[geknipt]...

De volledige Ebrief is te vinden op de site van de WiskundeEbrief.


Nieuws van cTWO (commissie Toekomst WiskundeOnderwijs)

Op 11 maart stuurde de staatssecretaris van OCW, mevrouw M. van Bijsterveldt, een brief aan de Tweede Kamer waarin ze instemt met de door cTWO aangepaste examenvoorstellen als grondslag voor de nader uit te voeren examenpilots. Deze pilots starten op 13 scholen in klas 4 in schooljaar 2009–2010.

In de aanpassingen (gericht op 2014) heeft cTWO haar visie en ingezette koers in belangrijke mate kunnen combineren met de wensen van de staatssecretaris. Belangrijke wijzigingen zijn:

In een eerdere discussie tussen OCW en cTWO vroeg het ministerie zich af of er voldoende ruimte was gereserveerd voor de basisvaardigheden wiskunde. Daarbij werd ook de wens uitgesproken tot een versteviging van het onderbouwprogramma in havo en vwo. Naar aanleiding van deze discussie heeft cTWO een tussenevaluatie gedaan naar de effecten van het huidige wiskundeonderwijs ten aanzien van de basisvaardigheden algebra. Daartoe hebben docenten een enquête ingevuld (n = 193), zijn interviews gehouden met docenten van de experimenterende scholen, zijn per schoolmethode de edities 2007 vergeleken met de voorgaande editie en hebben leerlingen van klas 5 en van klas 6 een vergelijkende algebratoets gemaakt. Vooral de resultaten op de toets laten een duidelijke trend zien naar een betere beheersing van de algebra.

Gesterkt door deze feiten cTWO heeft cTWO de stellige verwachting dat het herstel van de algebraïsche vaardigheden, ingezet in het 2007-programma, haalbaar is en voldoende garantie geeft voor de aansluiting met het hoger onderwijs. Tegelijkertijd zijn door cTWO de aanbevelingen van een eerder rapport over de onderbouw van havo en vwo uitgewerkt tot een Trajectenboek voor de leerjaren 1 tot en met 3. Het trajectenboek bevat een opsomming per leerjaar en per leerlijn van onderwerpen die aan bod kunnen komen, een en ander toegelicht met voorbeelden. Aansluitend hierbij is per examenprogramma geformuleerd welke voorkennis men kan verwachten in klas 4 om met succes aan het programma te kunnen beginnen. Deze voorkennisdocumenten zullen als bijlage in de syllabi worden opgenomen.

Met deze documenten is, weliswaar als uitgangspunt voor de experimenten, het toekomstige wiskundeonderwijs voor havo en vwo van klas 1 tot en met het eindexamen in kaart gebracht. Het is de bedoeling dat in 2012 de definitieve examenprogramma's worden vastgesteld. De landelijke invoering vindt dan plaats in klas 4 vanaf 2014. In de tussentijd is er voldoende tijd voor de implementatie en het ontwikkelen van geschikt lesmateriaal.
De genoemde documenten kunt u in conceptvorm downloaden vanaf de cTWO-site: www.ctwo.nl .

Namens het cTWO-projectteam, Sieb Kemme.