kop
| Home |

Opleiding rekenen voor docenten met een ambitie

Enkele onderzoeken en gerelateerde portfolios
Aan de deelnemers van de opleiding wordt gevraagd om in kleine groepjes een onderzoek op te zetten en uit te voeren in de eigen (les)praktijk. In de afrondende zevende bijeenkomst van het eerste jaar presenteert elke groep de opzet en resultaten van het onderzoek. Het streven is daarnaast om elk onderzoek in de vorm van een artikel (digitaal) te publiceren in een van de (Nederlandstalige) vaktijdschriften (denk bijvoorbeeld aan Volgens Bartjens). Op deze wijze wordt ‘good practice’ beschikbaar gemaakt voor de praktijk. Hieronder een overzicht (sinds 2013) van 73 voorbeelden van praktijkonderzoek die uitgevoerd zijn in het kader van de opleiding rekenen mbo. Van enkele onderzoeken is ook de achtergrondinformatie beschikbaar. Voor een algemeen artikel zie: Jonker, V., Wijers, M., Stelwagen, R., & Munk, F. (2014). Een opgeleide rekendocent; Praktijkonderzoek rekenen in het mbo. Volgens Bartjens, 33(5).
Praktijkonderzoeken rekenen mbo
sorteer op:
Auteur
Groep
Titel
selecteer:
Alles
Met bronnen
2016Akkerman, S., Lagrand, J.


Groep 18, Nova College 3
Online of boek
 • Online of boek: wat werkt beter? wat vinden deelnemers prettiger/motiverender? Hoe stuur je online werken aan en hoe bied je de studenten hulp?
 • Onderzoeksverslag
2015Alfounti, F., Knook, J.

Da Vinci College
Groep 12, Davinci College
Rekenen plaatsen in een beroepscontext
 • Is er een verband op het rekenresultaat (in het gebied meten/meetkunde) en de motivatie als je het rekenen in de beroepscontext plaatst?
2015Baaij, J., Smulders, H., Mes, C.

Scalda
Groep 11, Scalda College
Singapore Rekenen
 • Kunnen we Singapore rekenen inpassen in de leerstijlen van Kolb?
2014Beitler, F., Waart, C. de, With, M. de

ROC Midden Nederland
Groep 4, ROC MN
Differentieren met activerende werkvormen
 • Op welke manieren kun je differentiëren binnen het MBO bij Zorg en Welzijn en welke (activerende) werkvormen zijn daarbij goed in te zetten?
 • Onderzoeksverslag
2014Besten, R. den, Dongen, F. van, Vernooij, A.

ROC Midden Nederland
Groep 4, ROC MN
Verschillen tussen toetsen
 • Maakt het uit of je leerlingen toets met de TOA-toets rekenen 2F of met de CITO-pilot-toets rekenen 2F?
2016Bouyaddou, M., Koeleveld, E., Huigen-Nienhuis, M.

Nova College
Groep 8, Nova College 2
Motivatie
 • Wat is het effect op de motivatie en op het resultaat als ik meerdere werkvormen gebruik in mijn lessen/ als ik materiaal gebruik (meer handelingsgericht werk) in de klas?
2015Bouzia, M., Fortgens, E., Hamelink, T., Stoute, K.

Nova College
Groep 6, Nova College 1
Inzet van concrete materialen
 • Wat is het effect van concrete materialen op motivatie en rekenvaardigheid?¶
2016Brattinga, D., Peeters - de Vries, M., Sluijs, M. van der, Stitou, H.


Groep 18, Nova College 3
Het stellen van vragen
 • Hoe kun je de hulpvraag van deelnemers helder krijgen door open rekenvragen te stellen? Welke vragen werken? hoe voer je zo'n rekendiagnosegesprek?¶
 • Onderzoeksverslag
2015Bruin, L. de, Castenmiller, M.

ROC ID College
Groep 5, ID College 1
Rol van de context
 • Wat zijn de oorzaken waarom studenten slecht scoren bij contextsommen en helpt oefenen met bijvoorbeeld Nieuwsrekenen de studenten om tot een hogere score te komen?
 • Onderzoeksverslag
2015Cakir, H., Klomp, W.

ID College
Groep 5, ID College 1
Verschillen tussen toetsen
 • Welke verschillen zijn er in toetsmethoden van de Examencoach van Deviant en COE?
2015Claessens, I., Sluijsmans, E.

Sint Lucas
Groep 7, Landelijke groep 3
Rekenopdrachten ontleend aan de beroepspraktijk
 • Op welke manier kunnen wij met behulp van de opleidingsrichting de rekenles vormgeven in onze eigen klas, zodat de betrokkenheid van de studenten vergroot wordt?
2014Dirne-Tournoij, R., Wal, F. van der, Vogels, I.

summa college Eindhoven
Groep 3, Summa College 1
Centrale begrippen voor rekenen
 • Welke begrippen zijn van belang voor het juist interpreteren van rekenvraagstukken in het algemeen en voor bepaalde vakgebieden in het bijzonder, en welke hulpmiddelen kunnen we inzetten om de begripskennis te verbeteren?
 • Onderzoeksverslag
 • Portfolio
2015Driessen, M., Kilsdonk, E. van, Dingelstad, T., Kocken, W.

Summa College
Groep 10, Summa College 2
Website met bronnen voor rekenen
 • Zou een webpagina met gestructureerde link naar extra oefenmateriaal helpen in differentiëren op niveau 4?
2014Edelenbosch, G., Gieteling, D., Riewald, R.

ROC Midden Nederland
Groep 4, ROC MN
Omrekenen van maten en gewichten
 • Wat is de gemeten groei van de rekenvaardigheid in het omrekenen van maten en gewichten, op basis van 3 rekenlessen, waarbij leerlingen een eigen lesdoel stellen.
2015Eijndhoven, P. van, Laven, I., Rousseau, M.

ROC van Twente
Groep 7, Landelijke groep 3
Rol van video
 • Worden rekenopdrachten betekenisvoller (motiverender) voor leerlingen als de context ontleend wordt aan de beroepscontext (kwalificatiedossier)
2015Elshot, E., Kamp, B., Leek, D.

Nova College
Groep 6, Nova College 1
Didactische methodieken bij aanpak rekenproblemen met getallen
 • Welke didactische methodieken zijn te onderscheiden voor het aanleren van de rekenvaardigheden met betrekking tot het domein getallen?
2015Frissen, P.

Summa College
Groep 10, Summa College 2
Inzicht in rekenen
 • Welk gevoel/inzicht/kennis heeft een 3F leerling bij cijfers, eenheden en uitkomst?¶
2013Galesloot, H., Dijk, I. van

ROC Midden Nederland
Groep 1, Landelijke groep 1
Zomercursus rekenen
2015Gelderblom, L., Pullen, R.

Da Vinci College
Groep 12, Davinci College
Voorspellende waarde domeintoets Deviant op Examen-score
 • Welke voorspellende waarde heeft het cijfer op de eindtoets Deviant 3F verbanden op de COE (onderwijsassistent op 2 plekken)?
2014Golbach, B., Cornet, R., Buitenhuis, H.

MBO Amersfoort
Groep 2, Landelijke groep 2
In de rekenles of in vaktheorieles?
 • Maakt het iets uit voor de motivatie van de leerling of de som wordt aangeboden in een rekenles of een vaktheorieles.
2015Helder, G. van den, Smit, F., Graaf, R. de

ID College
Groep 9, ID College 2
De rol van concrete materialen en praktische opdrachten
 • Hoe ervaart de student het concretiseren van opdrachten bij het rekenen op onderdelen die hij moeilijk vindt?
2014Hofstede, A., Creemers, M., Haas, M.

Summa College
Groep 3, Summa College 1
Motivatie bij verbanden
 • Hoe kunnen we mensen bij de start van de les motiveren bij het onderwerp verbanden?
2013Hoogenboezem, M., Hoek, H. van der

ROC Midden Nederland
Groep 1, Landelijke groep 1
Authentiek toetsen
2013Hooij, J., Bon, L. van

Nova College Haarlem
Groep 1, Landelijke groep 1
Gebruik verhoudingstabel
 • Wat is een manier om rekenzwakke leerlingen op het domein verhoudingen in groepsverband (groepen die heterogeen zijn samengesteld) op een hoger niveau te krijgen binnen de beperkte tijd die ze hebben?
2015Hordijk, C., Konak-Tan, T.

Da Vinci College
Groep 12, Davinci College
Meetkunde en taal in Entree
 • Hoe kunnen we de inhoud van de algemene rekenvaardigheid Meten en Meetkunde zo concreet mogelijk maken voor IC/BW techniek leerlingen?
2015Huisman, H., Ven, J. van der

Da Vinci College
Groep 12, Davinci College
Aandacht besteden aan het begrip inhoud
 • Hoe kunnen we het begrip inhoud uit het domein meten/meetkunde laagdrempeliger maken voor de leerling?
2013Impelen, T. van, Constancia, N., Clignett, J., Galen, M. van

MBO Utrecht
Groep 1, Landelijke groep 1
Leerstijlen en actieve werkvormen
 • Welke beginactiviteiten activeren onze studenten (op niveau) voor het vak rekenen zodat onze studenten in de les gemotiveerder gaan werken aan het vak rekenen?
2016Kalverda, L., Woensel, C. van


Groep 18, Nova College 3
Concreet werken met getallen en maten
 • hoe maak je getallen en maten concreter en betekenisvoller voor studenten?¶
 • Onderzoeksverslag
2015Kirkels, H., Peeters, G.

Summa College
Groep 10, Summa College 2
Rekenen van de basisschool
 • Hoe hebben leerlingen leren rekenen op de basisschool?
2014Klauw, M. van der

ROC TOP
Groep 2, Landelijke groep 2
Vlak voor de eindtoets
 • Leerlingen vlak voor de eindtoets: hoe is de houding ten opzichte van de eindtoets?
2016Korkmaz, B., Silver, A.


Groep 18, Nova College 3
Meten in de beroepspraktijk
 • verbeteren motivatie en resultaten als het onderdelen meten verbonden wordt aan de beroepspraktijk (ziekenhuis, drama- of danslokaal, thuisomgeving)?¶
2016Kroskinski, K.


Groep 18, Nova College 3
Omgaan met verschillen
 • Hoe ga je om met verschillen? Hebben activerende werkvormen en groepering effect op motivatie en resultaten?
2015Kruiver, M., Philippi, M., Paassen, L. van, Kolk-Wiersma, M. van der


Groep 7, Landelijke groep 3
Activerende werkvormen voor differentiatie
 • Welke activerende werkvormen zijn geschikt voor differentiatie in de rekenles?
2015Kwaak, S. van der, Staal, H., Meer, T. van der

ID College
Groep 9, ID College 2
Differentiëren: convergent en divergent
 • Heeft differentiëren in de klassen effect op het resultaat en de motivatie van 1e jaars studenten? De subvraag is: ¶Is er verschil tussen differentiëren in divergente groepen en convergente groepen?
2015Lagemaat, C. van de, Hogendorp, J.

Da Vinci College
Groep 12, Davinci College
Rekenstress
 • Hoe kunnen we door een ontspanningsoefening rekenstress wegnemen?
2016Liefde, M. de, Hoff, I. van

ID College
Groep 16, ID College Entree
Bijlesprogramma
 • Heeft een bijlesprogramma invloed op het zelfvertrouwen van onze studenten wat betreft hun rekenvaardigheid en op hun rekenprestaties?
2014Loo, F. van de, Meijer, G.

ROC Midden Nederland
Groep 2, Landelijke groep 2
Werkvormen voor motivatie
 • Welke werkvormen zorgen ervoor dat de intrinsieke motivatie van leerlingen omhoog gaat wat betreft het rekenen?
2014Lucas, E., Burman-Zeggen, N., Peppelman-Jansen, I., Koster, S.

Albeda College
Groep 2, Landelijke groep 2
De invloed van de thuissituatie
 • Hoe beïnvloedt ‘thuis’ het zelfbeeld tov rekenen?
2016Ludwiczak, M.

ROC Nova College
Groep 8, Nova College 2
Rekenplezier
 • Neemt het plezier in de rekenlessen toe als ik gedifferentieerde opdrachten aanbied in de rekenles?
2014Maden, O., Kaarsbaan, B.

ROC Horizon College
Groep 2, Landelijke groep 2
De rol van ICT
 • Wat zijn de voordelen en nadelen tussen traditioneel lesgeven en lessen op de computer voor docenten en deelnemers?
 • Onderzoeksverslag
 • Portfolio
2015Meppelink, B.

ID College
Groep 5, ID College 1
Breuken
 • Kan het leerstofgebied ‘breuken’ toegankelijker gemaakt worden, minder abstract , voor studenten door in de didactiek de nadruk op ‘taal’ te leggen?
2015Niesing, B., Koning, L., Reabel, C.

Nova College
Groep 6, Nova College 1
Actievere houding
 • Leidt het gebruik van concreet materiaal en andere werkvormen dan het werkboek en het bijbehorende computerprogramma tot een actievere houding bij de studenten?
 • Onderzoeksverslag
2015Nieulant Pelkman , A., Bejiq, S., Broekema, G., Bruil, E.

ID College
Groep 9, ID College 2
Maatjesrekenen
 • Wat is het effect van maatjesrekenen op de rekenresultaten van studenten van het ID College?
2015Nieuwmegen, M. van, Wessels, F., Wijk, R. van

Nova College
Groep 6, Nova College 1
Rol van een beroepsgerichte context
 • Maken studenten rekenopgaven in het domein Verhoudingen beter als de opdrachten een beroepsgerichte context hebben?¶
2015Oosterwijck, A. van, Jansen, D., Knabben, M., Lieshout, F. van

Summa College
Groep 10, Summa College 2
Eilandjes
 • Wat is het effect op leerrendement en betrokkenheid/motivatie van studenten bij organisatorische ingrepen in de klas en de werkvormen
2016Panday, A., Onbag, D., Edel, K. den, Baltus, M.

ID College
Groep 16, ID College Entree
Spiekbriefjes
 • Draagt het zelf maken van een spiekbrief, dertig minuten voor een rekentoets, bij aan de motivatie en prestaties van niveau 1 studenten?¶
Passenier, C., Lijcke, H. van der

Scalda College
Groep 14, Scalda College 2
6E model
 • Is het de moeite waard om je lessen te ontwerpen volgens het 6E model?
2015Peels, K., Baanioui, M.

Summa College
Groep 10, Summa College 2
Werkvormen niveau 2
 • Wat zijn de juiste werkvormen om tweedejaars niveau 2 verkoopmedewerkers goed voor te bereiden op het examen?
2015Platzbeecker, R.

Summa College
Groep 10, Summa College 2
ffTrainen
 • Welke voorspellende waarde heeft het gebruik van fftrainen op het cijfer voor COE?
2014Ploegers, D.

ROC Midden Nederland
Groep 4, ROC MN
Positie rekenen binnen mbo
 • Maakt het uit of rekenen in de context van een praktijkvak wordt aangeboden of in een meer algemene context?
2015Reynen, F.,Leeuw, B. de,Wieringa-Witte, A.,Stallaaert, A.


Groep 11, Scalda College
Rekenen gerelateerd aan de beroepspraktijk
 • Wat is de invloed van rekenpractica in de eigen beroepspraktijk op begrip, motivatie en ervaring van beroepsrelevantie?¶
2015Rood, M., Koppen, M. van, Zinhagel, F.

Groene Welle
Groep 7, Landelijke groep 3
Rekenangst
 • Hoe kun je rekenangst bij breuken en verhoudingen wegnemen?
2014Sanders, C., Kreetz, N., Dekker, H.

ROC Midden Nederland
Groep 4, ROC MN
Aanpakschema drieslagmodel
 • Kan een aanpakschema (gebaseerd op het drieslagmodel) leerlingen helpen om verhaaltjessommen op te lossen?
2015Schakel, M.

Da Vinci College
Groep 12, Davinci College
Beter rekenen door te tekenen
 • Helpt het om een tekening (een schets) te maken bij een som
2015Schie, S. van, Camkiran, D., Wubben, A.

ID College
Groep 5, ID College 1
Rol van de context
 • Maakt de context van een rekenopgave, uit het domein Meten en meetkunde, uit voor het resultaat dat de student scoort?
2014Schuurkes, H., Kuijpers, H., Meijer-van Roon, E.

summa zorg
Groep 3, Summa College 1
Werken met een uitwerkvel
 • Wat is het resultaat van het structureel invullen van een uitwerkvel op de resultaten van leerlingen?¶
2013Senden-Offermans, M.

Summa College
Groep 1, Landelijke groep 1
Bewegingsonderwijs
 • Defensie-studenten zijn nogal bewegelijk. Kun je daar in het rekenonderwijs rekening mee houden?
2015Siebring-de Leeuw, E., Nooren, M., Witvliet, M.

ID College
Groep 5, ID College 1
Activerende werkvormen en lesopbouw
 • Kunnen studenten tijdens een blokuur rekenen langer bezig zijn met de lesstof als we, aan het begin of aan het einde van de les, een activerende werkvorm gebruiken?
2015Sinke, O., Hermens, M.

Scalda
Groep 11, Scalda College
Rol van de context
 • Verhoogt het aanbieden van beroepspraktijk gerelateerde opgaven de motivatie en prestatie van tweedejaars niveau 3 studenten MZ en PW?
2016Slofstra, E., Schoneveld, M. van, Boswinkel-Muntjewerf, J., Elferen, A. van, Meijers, J., Boulahri, S., Waaldijk, J.

ID College
Groep 16, ID College Entree
Entreeopleiding ID College
 • Hoe kan het rekenonderwijs voor studenten van de Entreeopleidingen zodanig aangepast worden dat het past in een periode van 20 weken en alle onderdelen die in het examen voorkomen behandeld worden?
2016Spaans, I., Plugge-Beurskens, E.

ID College
Groep 16, ID College Entree
Examentraining aanbieden in de vorm van workshops
 • Scoren studenten beter op het Centraal Examen rekenen wanneer zij hebben deelgenomen aan de workshops examentraining rekenen?¶
2013Spoel, C. van der, Slamet, S., Akbaydogan, M.

Albeda College
Groep 1, Landelijke groep 1
Taalvaardigheid wel of niet bepalend voor rekenniveau
 • Is taalvaardigheid van de deelnemers van invloed op de de resultaten van de rekentoets? Kunnen docenten dit bijsturen door specifiek op kaal rekenen of lezen te oefenen?
 • Onderzoeksverslag
 • Portfolio
2014Tacken-Slangen, J., Hengst, D., Euwema, J.

MBO Amersfoort
Groep 2, Landelijke groep 2
Gebruik van praktijkvoorbeelden
 • Zijn leerlingen meer gemotiveerd als we praktijkvoorbeelden integreren in de rekenlessen?
2016Thomassen-Pintilie, I., Giebels, B.

Nova College
Groep 8, Nova College 2
Koppeling met beroepsgerichte vakken
 • Kan ik de inhoud van rekenen (algemeen) koppelen aan de beroepsgerichte vakken, en/of aan de leefwereld van de leerling? (motivatie als aanleiding)
2015Veerdonk, T. van de, Seme, S.

Da Vinci College
Groep 12, Davinci College
Staartdeling & hapmethode
 • Wat is de invloed van het gebruik van de oplossingsstrategieën staartdeling of hapjesmethode op het rekenresultaat?
2014Veggelers, M., Alfonso, B.

ROC Midden Nederland
Groep 4, ROC MN
Gebruik social media software
 • Is coaching d.m.v. de SupportR bruikbaar als instrument bij de ondersteuning van zwakke rekenaars en kan dit hun motivatie en rekenvaardigheid verhogen?
2015Vijfeijke, K. van de, Maria, K., Kruijssen, P.

Summa College
Groep 10, Summa College 2
Examentraining
 • Hoe kunnen we studenten voorbereiden op het examen? (specifiek examentraining)
2014Weber, G.

ROC Arcus
Groep 3, Summa College 1
Relatie met verpleegkundig rekenen
 • Kun je een verbinding leggen tussen verpleegkundig rekenen en het rekenen van het referentiekader?
2014Westerlaken, J., Elbers, H.

Rijn IJssel
Groep 2, Landelijke groep 2
Werkvormen voor motivatieverhoging
 • Welke werkvormen verhogen de motivatie tijdens de les? Indien beter gemotiveerd, leidt dit ook tot betere resultaten?
2015Wijfje, J., Medan-Sagadin, A., Ramlochan, V.

ID College
Groep 5, ID College 1
Meten/meetkunde
 • Binnen het domein Meten/meetkunde score veel deelnemers laag, hoe komt dit en wat draagt bij om dit op te lossen?
2014Wolf, M., Smits, H., Oirschot, M. van

Summa College
Groep 3, Summa College 1
Lesorganisatie
 • Welke lesorganisatie sluit het beste aan bij de studenten van de opleiding OAS, PWK, MMZ, MSD?
2015Zijdel, M., Ewals, I.

ROC De Leijgraaf
Groep 7, Landelijke groep 3
Rekenondersteuningsmaterialen
 • Welke concrete reken-ondersteuningsmaterialen (vaak ontleend aan de didactiek van het basisonderwijs) zijn geschikt voor ondersteuning in het mbo?¶¶
2014Zwerts, T., Veldhuizen, J.

Summa College
Groep 3, Summa College 1
Direct met voorbeeldexamens werken of met het boek
 • Is er meer motivatie en resultaat bij werken met examens versus werken met een boek