Oud nieuws

13-9-2010
Freudenthal instituut gesloten wegens verhuizing
Omdat het Freudenthal instituut gaat verhuizen naar De Uithof zal het van woensdag 22 tot en met vrijdag 24 september gesloten zijn en dus telefonisch niet bereikbaar. Excuses voor de overlast. Ook boekbestellingen kunnen enige vertraging oplopen.
2-9-2010
Herhaling Presentatie Kwaliteitskoffer Speciaal Rekenen op 14 oktober a.s.
Vanwege de grote belangstelling voor de presentatie van de Kwaliteitskoffer op 17 juni jl., is besloten deze op 14 oktober 2010 in Utrecht tijdens een kort symposium te herhalen.
U kunt zich tot uiterlijk 13 september 2010 aanmelden. Dit kan per e-mail naar m.tatar@fi.uu.nl onder vermelding van: aanmelding presentatie kwaliteitskoffer.
De deelname is gratis. Vergeet niet in uw aanmelding de gegevens van uw school te vermelden. Meld u zich zo snel mogelijk aan wegens het beperkte aantal plaatsen! De exacte locatie wordt later bekend gemaakt.
2-9-2010
FI-bibliotheek gesloten vanaf 5 juli
Vanaf 5 juli 2010 is de bibliotheek van het Freudenthal Instituut in verband met verhuizing van de collectie naar de Universiteitsbibliotheek op de Uithof gesloten.
Het Freudenthal instituut zal vanaf oktober in de Uithof gehuisvest zijn in het BBL, Princetonplein 5.
2-9-2010
PROO onderzoek naar Rekenen en taal in het primair onderwijs
Het Ministerie van OCW heeft de PROO verzocht in de periode 2010-2013 een onderzoeksprogramma Rekenen en taal in het primair onderwijs uit te zetten. Men is bezorgd over de taal- en rekenvaardigheden van scholieren en studenten. Het kabinet wil daarom de kwaliteit van het onderwijs in deze basisvaardigheden verhogen. Vandaar dat het ministerie de PROO heeft benaderd voor het laten verrichten van nader onderzoek.

De PROO heeft met het verzoek van de Directie PO ingestemd en heeft twee commissies ingesteld, een voor taal en een voor rekenen. Het streven is dat de commissies eind augustus 2010 hun programmeringsstudie opleveren. In het najaar van 2010 zou dan een oproep tot het indienen van onderzoeksvoorstellen kunnen worden uitgezet. Om de inbreng van een zo breed mogelijk onderzoeksveld te waarborgen worden alle activiteiten in nauwe samenwerking met de NWO-gebieden Exacte Wetenschappen (rekenen) en Geesteswetenschappen (taal) uitgevoerd.
Zie voor meer informatie de website van de PROO.
2-9-2010
Probleem van de maand september: Zagen met kommagetallen
Dit spelidee heeft een prijs gewonnen tijdens de Nationale Reken Dagen 2010. Je mag zelf planken zagen en je moet steeds eerst afmeten. Het spel is er in twee versies: voor groep 5-6 en voor groep 7-8.
Zie de toepassing vcoor groep 5-6 en de toepassing voor groep 7-8.
2-9-2010
Project van de maand september: Rekenlijn
Rekenlijn biedt een visuele beschrijving van leerlijnen voor rekenen. De leerlijnen zijn beschreven vanaf groep 1 basisschool t/m klas 2 van het voortgezet onderwijs. Zo kun je snel kijken welke onderwerpen waar aan bod komen, en ook wat er verder in het voortgezet onderwijs nog aan rekenen wordt gegeven. De Rekenlijn biedt ook zicht op de Referentieniveaus voor rekenen. Zie voor meer informatie de website.
2-7-2010
Call for Proposals TalentenKracht onderzoek 2011-2016
Op 8 juni 2010 is een oproep gedaan aan alle onderzoeksgroepen (satellieten) van TalentenKracht om voorstellen in te dienen voor onderzoek in de periode na 2010. Eind 2010 loopt het huidige onderzoek van TalentenKracht af, en eindigen ook de meeste programma's van het Platform Bèta Techniek. Onze samenleving blijft echter behoefte houden aan kennis en vaardigheden op het gebied van wetenschap en techniek.
Lees verder.
30-6-2010
Spel van de maand juli/augustus: Knikkerschuif
Deze komende twee maanden een spelletje voor de verloren (regenachtige) uurtjes. Een spel uit de keuken van de rekenwebmakers.
Zie spelletjes
30-6-2010
Les van de maand juli/augustus: Absoluut en relatief
Er worden in de zomer weinig lessen gegeven (hoewel de mensen in het zuiden des lands nog even te gaan hebben...), maar wij vonden het toch leuk deze les (van TAL) over het redeneren over absoluut en relatief centraal te stellen.
http://www.rekenweb.nl -> lessen
30-6-2010
Tip uit de spelhoek: Getallenvelden
Op deze pagina www.fi.uu.nl/toepassingen/00497 staan enkele puzzels bij elkaar rondom het rekenen en redeneren met getallenvelden.
Het materiaal bestaat uit puzzels waarbij een veld met getallen veroverd of tevoorschijn getoverd moet worden. Dat kan lukraak gebeuren maar ook op basis van redeneren. Het redeneren gebeurt altijd in combinatie met rekenen. Een geleidelijk toenemende graad van moeilijkheid (level-aspect) verhoogt de betrokkenheid en stimuleert redeneren bij het probleemoplossen.
Zie ook http://www.rekenweb.nl -> leraren -> spelhoek
Veel plezier deze zomer!
30-6-2010
Online-abonnementen RekenWeb+ en zOEFi
U kunt nu kiezen voor twee sterke troeven waarmee u na de zomervakantie uw rekenonderwijs nog beter maakt:
 • RekenWeb+ biedt individuele spel- en oefenactiviteiten (met leerlingregistratie). Zie www.rekenweb.nl
 • zOEFi biedt klassikale activiteiten voor dagelijks 10 minuten oefenen in groep 7 en 8.
Beide abonnementen (die zich ook uitstekend lenen voor gebruik op uw digitaal schoolbord) zijn te bestellen via www.fi.uu.,nl/nl/professionalisering.
31-5-2010
Aanpak mensen met rekenstoornis schiet tekort
De overheid houdt in haar onderwijsbeleid onvoldoende rekening met de consequenties van dyscalculie. Vooral onderwijsinspecties moeten beter aangestuurd worden om dyscalculie, ook wel rekenstoornis genoemd, te traceren zodat de stoornis bij kinderen in een vroeg stadium kan worden behandeld. Dit stelt hoogleraar Diagnostiek en behandeling van kinderen met dyscalculie, Hans van Luit van de Universiteit Utrecht. Van Luit heeft donderdag 27 mei zijn oratie gehouden.
Lees verder.
31-5-2010
Probleem van de maand juni: Zagen en Splitsen
Velen van u (van uw kinderen) spelen al zeer regelmatig met Zagen en Splitsen, een product van het Speciaal Rekenen project. Thans is er een derde variant beschikbaar die tevens als probleem van de maand juni wordt gespeeld. Een speelse oefening voor de 'vriendjes van 10'.
Zie http://www.rekenweb.nl -> spelletjes
31-5-2010
Les van de maand juni: Tegelvloer: vermenigvuldigen van breuken
De leerlingen ontdekken in deze les relaties tussen verdelingen door zelf stroken in een aantal stukken te verdelen.
Zie http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00494/toepassing_rekenweb.html
http://www.rekenweb.nl -> lessen
31-5-2010
Tip uit de spelhoek: Kapla en Papla
Je kent ze wel: de kabouterplankjes (kapla) en de parketplankjes (papla). Daar is zo veel aan te ontdekken, dat duurt uren! Veel speelplezier!
http://www.rekenweb.nl/spelhoek
31-5-2010
Project van de maand juni: Rekenles in beeld
Op basis van eerder verzameld beeldmateriaal (o.a. MILE) is nu voor groep 4 een vrij toegankelijke leeromgeving gebouwd voor pabo-studenten en leerkrachten (er wordt nog aan gewerkt, maar u kunt al een indruk krijgen). Zie dewiki.
31-5-2010
Abonnementen RekenWeb+ en zOEFi voor schooljaar 2010-2011
U kunt als school een abonnement nemen op de extra materialen van het Freudenthal instituut. Informeer u op: http://www.fi.uu.nl/professionalisering.
26-5-2010
Nieuw verschenen: Rekenen met hele getallen op de basisschool - TAL voor de pabo
Zicht hebben op de manier waarop basisschoolleerlingen leren rekenen vormt een belangrijke voorwaarde voor het geven van goed rekenonderwijs. Dit nieuwe boek biedt leerkrachten een praktisch boek met opdrachten om zich de leerlijn voor het rekenen met hele getallen eigen te maken.
Dit boek is geschreven voor aanstaande leerkrachten, maar biedt ook uitstekende mogelijkheden als schoolteams zelf hun professionaliseren ter hand willen nemen. Zie voor inhoudsopgave en voorbeeldhoofdstuk: http://www.helegetallen.noordhoff.nl.
20-5-2010
Tussendoelen havo/vwo-3; bijeenkomst 8 juni
cTWO en SLO werken op dit moment in het kader van het cTWO-project : Versterking van de Onderbouw, samen aan het opstellen van tussendoelen wiskunde voor klas 3 havo/vwo. Daarin wordt omschreven wat leerlingen aan het eind van het derde leerjaar moeten kunnen. Afstemming op onder meer de referentieniveaus rekenen/wiskunde (Meijerink), de kerndoelen en de eindexamenprogramma's is daarbij van essentieel belang.

cTWO en SLO willen de concept-tussendoelen graag tijdig voorleggen aan docenten uit de onderbouw en de Tweede Fase. Deze raadpleging vindt plaats op 8 juni van 17.00 tot 20.00 uur in de Amershof (nabij het station) in Amersfoort.
U kunt zich aanmelden bij Evelien Veltman: e.veltman@slo.nl. U ontvangt dan van te voren het programma van de bijeenkomst, de bijbehorende stukken en de richtvragen.
Voor nadere informatie: Iris van Gulik: i.vangulik@slo.nl.
20-5-2010
Wiskunde D-prijs
Omdat dit jaar voor het eerst op het vwo leerlingen slagen met wiskunde D in hun vakkenpakket, stelt cTWO prijzen beschikbaar voor de leerlingen met de hoogste examencijfers voor dit vak. Deze prijs kan bijvoorbeeld tijdens de diploma-uitreiking worden overhandigd.

Per school kan de prijs worden aangevraagd door een e-mail te sturen naar wisd@ctwo.nl. Vermeld in deze mail het adres van uw school. De prijs wordt gratis opgestuurd. Reageer snel, want de voorraad is beperkt.
Let op: Het betreft een eenmalige actie die alleen geldt voor het vwo. Voor havo is de actie vorig jaar geweest.
28-4-2010
Nu aanvragen: lerarenbeurs voor scholing
Bent u bevoegd leraar in het primair of voortgezet onderwijs, of het middelbaar of hoger beroepsonderwijs? Dan kunt u een Lerarenbeurs voor scholing aanvragen als u uw professionele niveau wilt verhogen, uw vakkennis wilt verbreden of zich wilt specialiseren. Aanvragen voor het studiejaar 2010-2011 kan tot en met 13 mei 2010.
Lees verder
26-4-2010
Ondersteuning bij rekenverbetertrajecten en andere rekenwensen
Vanuit diverse projecten is nu het ondersteuningsaanbod voor het komendn schooljaar 2010-2011 verzameld en voor u klaargezet.
Voor extra materialen kunt u een abonnement nemen op RekenWeb+ en op zOEFi, verder is er begeleiding op maat (maatwerk) en zijn er cursussen.
Het huidige aanbod staat op: http://www.fi.uu.nl/nl/professionalisering/seizoen20102011.
26-4-2010
Les van de maand mei: Breukenstroken maken
De leerlingen ontdekken in deze les relaties tussen verdelingen door zelf stroken in een aantal stukken te verdelen.
http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00486/toepassing_rekenweb.html en http://www.rekenweb.nl -> lessen.
26-4-2010
Probleem van de maand mei: Vallende sommen
Speciaal voor de groepen 3,4,5 zijn nu aparte varianten gemaakt van het veelgespeelde spel Vallende sommen. Met dit spel leer je razendsnel optellen en aftrekken. http://www.rekenweb.nl -> spelletjes.
26-4-2010
Project van de maand mei: zOEFi, de Nationale Oefenimpuls voor rekenen
Wie dagelijks 10 minuten de basis van het rekenen wil oefenen en automatiseren kan elke dag een zOEF op het digibord toveren voor een klassikale, interactieve, speelse oefenactiviteit. Het materiaal van zOEFI is bestemd voor de groepen 7 en 8 van de basisschool en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Er zijn nu mogelijkheden voor een abonnement en een cursus! Zie: http://www.fi.uu.nl/zoefi.
Wilt u op de hoogte gehouden worden van de laatste zOEFi-ontwikkelingen? Stuur dan een mail naar: zoefi@fi.uu.nl
26-4-2010
Tip uit de spelhoek: GramMathematica
Deze maand spelen we in de Spelhoek met Tangram en Hexagram. Het is niet alleen leuk om de puzzels te leggen, het is ook heel leuk om de puzzels zelfte maken (met papier, karton, hout, etc.) Zie: http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00489/toepassing_rekenweb.html en http://www.rekenweb.nl -> spelhoek Zie: http://www.fi.uu.nl/rekenweb/spelhoek.
26-4-2010
Grote Rekendag 2010: een terugblik
De achtste Grote Rekendag (21 april 2010) stond in het teken van meten met en aan het eigen lijf. Dit jaar deden 950 scholen mee in Nederland, België en zelfs in Zuid Afrika. Ook werd het boek van de Grote Rekendag dit jaar voor het eerst in braille uitgegeven. Krantenberichten en verslagen van scholen, zie: http://www.fi.uu.nl/rekenweb/groterekendag/2010/nieuws/welcome.html/a>.
26-4-2010
Meer dan 2000 abonnees van de rekenbrief!
De rekenbrief heeft meer dan 2000 abonnees. Wij danken alle abonnees voor deze belangstelling. Wij hopen u allen goed van dienst te kunnen zijn. Mocht u een vraag hebben. Wij horen het graag: mail naar rekennet@fi.uu.nl
26-4-2010
Rekenen op het digibord: tools -> tools voor u verzameld op rekenweb
Op RekenWeb vindt u nu een overzicht van tools die direct gebruikt kunnen worden voor rekenlessen met het digitaal schoolbord. Zie: http://www.rekenweb.nl -> digitaal schoolbord.
26-4-2010
Nu op de site van Volgens Bartjens
Volgens Bartjens publiceert regelmatig gratis artikelen op de website. Dit keer:
 • Breek je hoofd niet over breuken door M. Abels en I. Verbruggen
 • Een kijkje in de tuin van de buren door C. van Waveren Hogenvorst (over doorgaande leerlijnen)
(en als je meer wilt kunt je altijd een abonnement nemen), zie http://www.volgensbartjens.nl.
26-4-2010
Abonnement op rekenweb+ voor schooljaar 2010-2011
Voor 50 euro voor één schooljaar krijgt u toegang tot extra materialen bij rekenweb (o.a. opdrachten met leerlingregistratie). Zie http://www.rekenweb.nl -> rekenweb+.
23-4-2010
Studium Generale: Mathematics, magic and the electric guitar
Op donderdag 22 april organiseerde Studium Generale een lezing van dr. David Acheson (Mathematics, Oxford).
Beluister de opname via de website.
15-4-2010
Summer school in Utrecht van 17 - 21 augustus 2010
Nog geen plannen voor deze zomer? Kom naar een van de summer schools, zie voor het aanbod: www.science.uu.nl/summerschools, de flyer en de poster. Bekijk ook de foto's van 2009.
13-4-2010
Werkconferentie opbrengstgericht speciaal taal/lees- en rekenonderwijs op 1 juni
Op 1 juni organiseert Projectbureau Kwaliteit in Stadion Galgenwaard te Utrecht de werkconferentie opbrengstgericht speciaal taal/lees- en rekenonderwijs. De conferentie is bedoeld voor SO-scholen die deelnemen aan de taal/lees- en rekenverbetertrajecten en overige belangstellenden. Zie voor meer informatie de site.
11-4-2010
Wiskunde D-dag 2010
Op vrijdag 4 juni is in Utrecht de Wiskunde D-dag 2010. Dit is een conferentie over het bovenbouwvak wiskunde D voor havo- en vwo- docenten. In het programma wordt aandacht besteed aan de ontwikkelingen rondom het vak, waarbij nieuw lesmateriaal een voorname plaats inneemt.
De dag vindt plaats in de Jaarbeurs te Utrecht van 11.00 tot 16.30u. Deelname is gratis en inclusief lunch, maar inschrijving vooraf is wel noodzakelijk; het deelnemersaantal is namelijk begrensd. Het programma is te vinden op de website van de vernieuwingscommissie cTWO: http://www.fi.uu.nl/ctwo/WiskundeD/ProgrammaDdag2010.html . Via deze site kan men zich ook inschrijven.
6-4-2010
Gevraagd: projectleider wetenschapsknooppunt Universiteit Utrecht
Een Wetenschapsknooppunt is een duurzaam, regionaal samenwerkingsverband ten behoeve van talentontwikkeling in het primair onderwijs (po). De bedoeling is dat door het verbeteren van de aansluiting van de vraag naar en het aanbod van wetenschappelijke kennis leerlingen in het po meer uitgedaagd worden en de kans krijgen om talenten te ontwikkelen en excellent te presteren.
Lees de volledige vacaturetekst.
31-3-2010
Probleem van de maand april: Mensen wegen
Deze maand een probleem dat samenhangt met het thema van de Grote Rekendag: we gaan mensen wegen.
Wegen maar! Zie de site.
31-3-2010
Publicatie van de maand april: Ouders thuis in taal en rekenen
Hoe kunnen ouders de leeropbrengsten volgen van hun kind, van de groep of van de basisschool? De brochure Ouders: Thuis in taal en rekenen biedt ouders handreikingen om zicht te krijgen op leeropbrengsten op het gebied van taal en rekenen. Zie de website.
31-3-2010
Grote Rekendag 2010: Ik en mijn maatje
Op 21 april vindt alweer de achtste GRD plaats. In aanloop naar de Grote Rekendag kunnen leerlingen een foto mailen, waarop zij te zien zijn met iets dat een eigen maat weergeeft. Dat kan bijvoorbeeld een stapel kranten zijn die net zo hoog is als zijzelf of een pallet melkpakken, die hetzelfde gewicht heeft als zijzelf. De maker van de meest originele foto krijgt een toepasselijke prijs.
Zie voor meer informatie de site.
31-3-2010
Nationale Rekendagen 2010: een terugblik
Ze zitten er weer op, de Nationale Rekendagen van 2010. De evaluatie leert ons dat de conferentie is beoordeeld met een 7.9. Daar zijn we heel blij mee. Zie voor de foto's, de powerpoints en het programma de website.
29-3-2010
Site van de maand april: Rekenbeter
De site is bedoeld voor iedereen die zijn rekenvaardigheid wil oefenen. Dat kunnen leerlingen van groep 7 en 8 zijn die met of zonder hun meester of juf, al dan niet via het digibord de sommen maken.
Maar ook leerlingen uit het voortgezet onderwijs en mbo-studenten die in het kader van hun vervolgstudie hun rekenniveau willen verbeteren. En niet in de laatste plaats voor pabo-studenten die aan hun eigen vaardigheden willen werken. Kortom: voor iedereen van tien tot tachtig die rekenen leuk vindt en nog iets wil leren.
Lees verder en zie de site: www.rekenbeter.nl.
29-3-2010
Les van de maand april: Wandeling met foto's
Voor leerlingen uit groep 8 die niet kunnen wachten tot ze naar het voortgezet onderwijs gaan is er deze maand een wandeling met foto's. Wel als leerkracht eerst goed een en ander doorlezen! Lees verder.
24-3-2010
Wiskundige Hans Duistermaat overleden
De wiskundige professor Duistermaat is 19 maart jl. op 67-jarige leeftijd overleden.
Hans Duistermaat was jarenlang verbonden aan de Universiteit Utrecht. De Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen (KNAW) omschreef hem ooit als een van de belangrijkste wiskundigen ter wereld op het gebied van differentiaalvergelijkingen. Hij weet opmerkelijke resultaten te behalen op toepassingsgebieden ver buiten de grenzen van zijn eigen specialisati", aldus destijds de KNAW.
Duistermaat studeerde en promoveerde aan de Universiteit Utrecht. Hij was hoogleraar in de zuivere en toegepaste wiskunde.
16-3-2010
Freudenthal Instituut werkt samen met SchoolTV
SchoolTV en het Freudenthal Instituut hebben samen een serie rekenprogramma’s voor de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool ontwikkeld.
De programma's vormen de start van een compleet nieuwe rekenlijn. Naast de tvprogramma’s zijn speciale digilessen ontwikkeld die via het digitale schoolbord gegeven kunnen worden. Kijk voor meer informatie op www.schooltv.nl/rekenen_docent.
1-3-2010
Probleem van de maand maart: de nieuwe Knikkerbak
In 2005 was Knikkerbak al eens het probleem van de maand. Nu, voor 2010, maakten we een spannende nieuwe module, waarin behendigheid centraal staat.
Knikkeren maar! Zie de site.
1-3-2010
Programma Nationale Reken Dagen 2010 bekend
Ruim 200 leerkrachten hebben zich ingeschreven voor de Nationale Reken Dagen (en nog steeds melden mensen zich aan).
Het programma is nu te vinden op de website, en het belooft een bruisend avontuur te worden. Kijk op http://www.rekenweb.nl/rekendagen.
1-3-2010
Les van de maand maart: Oppervlakte
Veel leerlingen (groep 7/8) vinden oppervlakte moeilijk. In deze les (waar o.a. een digibord gebruikt wordt en waar videofragmenten van beschikbaar zijn) aandacht voor het ontwikkelen van strategieën om oppervlaktes te bepalen. Zie de website.
1-3-2010
Project van de maand maart: Rekenboog.zml
Dit project staat voor: Betekenisvol rekenen-wiskunde voor zeer moeilijk lerenden. Doel van dit project met de naam Rekenboog.zml is het ontwikkelen van nieuwe inhouden, werkwijzen en materialen voor de gehele groep van zeer moeilijk lerenden van 4 tot 20 jaar.
Het ontwikkelwerk wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met leraren van een aantal zml-scholen (zie o.a. voorbeeldoefenactiviteiten op de website: www.rekenboog.nl).
1-3-2010
Tip uit de spelhoek: Torenstad
Voor trouwe gebruikers van Rekenweb wellicht bekend: de spelhoek. Bij de spelhoek gaat het niet om computerspelletjes, maar om de 'echte' spelletjes (met papier, hout etc.)
Deze maand Torenstad, een uitdagend spel waarbij de juiste aanzichten van een blokkenbouwsel gemaakt moeten worden. Zie: http://www.fi.uu.nl/rekenweb/spelhoek.
16-2-2010
Netwerkbijeenkomst: Rijke rekenomgeving in de praktijk
Op vrjdag 5 maart organiseert de KPC-groep in het kader van het project Speciaal Rekenen te Utrecht een bijeenkomst over de rijke rekenomgeving.
Het doel van de dag is het delen van ervaringen en kennis van en over kwaliteitsverbetering rekenen-wiskunde in het so en sbo. Zie voor meer informatie de nieuwsbrief van Speciaal Rekenen. Voor aanmelding: m.verschuren@kpcgroep.nl
16-2-2010
Informatiebijeenkomst Speciaal Rekenen Noord-Nederland
Op donderdag 15 april 2010 van 14.00 - 16.30 uur is er bij Cedin Educatieve Dienstverlening in Drachten een informatiebijeenkomst over scholingsmogelijkheden m.b.t. Speciaal Rekenen. Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.
Tijdens deze bijeenkomst informeren wij u over het project Speciaal Rekenen en over de materialen die daaruit voortgekomen zijn. We brengen u ook op de hoogte van inzichten die we hebben opgedaan in het kader van succesvol implementeren van de materialen van Speciaal Rekenen. En natuurlijk geven wij u zicht op de mogelijkheden die er zijn op het gebied van scholing in het schooljaar 2010/2011. Als u interesse heeft, stuur dan een mail naar c.verschure@fi.uu.nl.
16-2-2010
Nu verkrijgbaar: Oefenen met breuken
Docentenhandleiding en leerlingenboek. Auteurs: Martin Kindt en Truus Dekker. De serie is geen leergang breuken, maar een oefenbundel die bestemd is voor leerlingen uit groep 8 die naar een havo- of vwo-brugklas gaan en ook voor leerlingen uit die brugklas.
De serie bestaat uit vier oefenboekjes - A tot en met D. A: breuken vergelijken, B: breuken optellen en aftrekken, C: breuken vermenigvuldigen en delen, D: breuken en algebra. Zie voor meer informatie de webwinkel.
De leerlingentekst is ook als pdf te downloaden, en wel hier.
12-2-2010
Nieuwe leden cTWO-commissie
Sinds dit jaar heeft de commissie cTWO vijf nieuwe leden.
 1. Marja Bos (leraar wiskunde en decaan)
 2. Christiaan Boudri (leraar technische hbo)
 3. Peter Kop (leraar wiskunde, vakdidacticus Iclon RUL)
 4. Ronald Meester (hoogleraar wiskunde VU)
 5. Jeroen Spandaw (universitair docent, vakdidacticus wiskunde)
Raadpleeg voor meer informatie de rubriek leden op de cTWO-site.
11-2-2010
EU-subsidie voor onderzoek naar exact onderwijs
In twee projecten werken 14 didactische onderzoeksinstituten uit twaalf landen samen om best practices van onderzoekend leren in het voortgezet onderwijs te verzamelen, te vertalen en optimaal te ontsluiten voor gebruik in heel Europa.
Die twee EU-projecten zijn Primas (Promoting inquiry in mathematics and science education across Europe) en Compass (Common problem solving strategies as links between mathematics and science). Prof. Katja Maass van de Pädagogische Hochschule Freiburg leidt het project.

Primas
De EU heeft drie miljoen euro beschikbaar gesteld voor dit project. Onderzoekers van het Freudenthal Instituut gaan de best practices verzamelen uit het nieuwe vak NLT (Natuur Leven en Technologie) in het voortgezet onderwijs en bij het Utrechtse Junior College (JCU). Daarbij staat het onderzoekend leren centraal.
Voor de nascholing van Nederlandse docenten nemen de onderzoekers contact op met expertisecentra voor lerarenopleidingen natuurwetenschappen en wiskunde ECENT en ELWIeR. Het uiteindelijke doel: leerlingen leren onderzoeken en betere vakkennis verwerven. Zo kiezen zij hopelijk vaker voor een exacte opleiding. Het project loopt tot eind 2013.

Compass
Het Compass-project richt zich op het ontwikkelen van interdisciplinair en ICT-rijk lesmateriaal. Het Freudenthal Instituut speelt hierin ook internationaal een belangrijke rol. Het Compass-project duurt tot 2011 en loopt vooruit op het Primas-project.
1-2-2010
Verschenen: het Beagle Special Junior Activiteitenboek
Beagle Special Junior is een lesprogramma gericht op jonge kinderen, dat wordt ondersteund door de televisie-uitzendingen van Villa Achterwerk. Beagle Special Junior is ontwikkeld door de Utrechtse onderzoeksgroep van TalentenKracht en bestaat uit een handleiding met activiteiten, en materialen voor de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en de basisschool. Het Beagle Special Junior lespakket richt zich op kinderen van 3 tot en met 9 jaar.

   

De televisie-uitzendingen Villa Beagle zijn interessant voor kinderen tot en met 12 jaar. Zie voor meer informatie de website van Talentenkracht.
29-1-2010
Studiedag De onderzoekende leerling op 10 maart 2010 op de UU
W&T-Academie en het Freudenthal Instituut presenteren de studiedag ‘De onderzoekende leerling’ op 10 maart 2010 op de UU.
Wetenschap en techniek zijn belangrijk en leuk! Maar wetenschap kan ook saai, moeilijk en intimiderend zijn. Hoe kun je wetenschap en techniek aantrekkelijk maken met de juiste uitdaging en motivatie voor leerlingen op verschillende niveaus?
Zie voor meer informatie en aanmelding voor deze studiedag de website.
28-1-2010
Flyers wiskunde D
De vernieuwingscommissie cTWO heeft nieuwe flyers over wiskunde D ontwikkeld. Deze flyers zijn bedoeld voor leerlingen uit 3 havo/vwo en kunnen uitgedeeld worden t.b.v. de voorlichting rondom de vak- en profielkeuze. Ze zijn gratis te bestellen door een e-mail te sturen aan info@ctwo.nl. Er is een aparte versie voor havo en voor vwo.
27-1-2010
Debat met Marja van Bijsterveldt
Op de 28e Panama-conferentie discussieerden 250 pabodocenten en andere deskundigen op het gebied van reken-wiskundeonderwijs over verbetering van het reken-wiskundeonderwijs. Een van de speerpunten ligt bij opleiding, ondersteuning en nascholing van basisschoolleerkrachten. Op de derde conferentiedag, 22 januari, debatteerde staatssecretaris van Onderwijs, Marja van Bijsterveldt, hierover tijdens het ontbijt mee.

debat

De Panama-conferentie wordt georganiseerd door het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht in samenwerking met het Nationaal Instituut Leerplanontwikkeling SLO en onder auspicien van de Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken-Wiskunde Onderwijs (de NVORWO). Zie ook de website.
27-1-2010
Probleem van de maand februari: Kunstvloer
Deze maand vijf nieuwe spellen van de Kunstvloer. Het spel staat al langer op RekenWeb, maar nu met vijf nieuwe onderdelen. Een leuke oefening op het gebied van oppervlakte.
Zelf spelen: http://www.fi.uu.nl/toepassingen/03020/toepassing_rekenweb.html.
27-1-2010
Les van de maand februari: Groeien en de Grafiekenmaker
De webquest over groeien is al enige tijd beschikbaar: http://www.fi.uu.nl/toepassingen/03313/, maar nu zijn er ook videofragmenten beschikbaar, met o.a.: Voor alle lessen (van onderbouw po tot onderbouw vo) Zie: http://www.fi.uu.nl/publicaties/lessen/.
27-1-2010
Project van de maand februari: Talentenkracht
Wie goed kijkt naar peuters en kleuters, ziet verbazingwekkende talenten. Ze blijken een kei in logisch denken, het herkennen van patronen, het vinden van hun weg, de constructie van bouwwerken... Maar vooral: ze sprankelen in hun verwondering om en nieuwsgierigheid naar de wereld om hen heen. Hoe kunnen we deze talenten bij ieder kind zo goed mogelijk in beeld brengen, behouden en ontwikkelen? Daarover gaat het onderzoeksprogramma TalentenKracht, dat al startte in 2006 en inmiddels zijn vleugels uitslaat over diverse onderwerpen.
Aan het project werkt een grote groep wetenschappers mee vanuit verschillende achtergronden: pedagogiek, neuro- en ontwikkelingspsychologie, onderwijskunde, reken- en science-educatie en taalverwerving, om er enkele te noemen. Daarnaast zijn ouders, kinderopvang, scholen en vele andere partijen betrokken. Zie www.talentenkracht.nl.
15-1-2010
Panama-conferentie over verbetering rekenonderwijs
De pabo’s in Nederland gaan vanaf aankomend studiejaar in opleiding en nascholing meer tijd besteden aan rekenen-wiskunde. Over de invulling hiervan discussiëren 250 pabodocenten en andere deskundigen op het gebied van rekenen-wiskunde tijdens de driedaagse Panama-conferentie in Noordwijkerhout op 20, 21 en 22 januari.
De Panama-conferentie wordt georganiseerd door het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht in samenwerking met het Nationaal Instituut Leerplanontwikkeling SLO.
Staatssecretaris van Onderwijs Marja van Bijsterveldt debatteert op de derde dag tijdens het ontbijt mee. Zie ook de site van de Panamaconferntie.
13-1-2010
A decade of PMRI in Indonesia
Zojuist verschenen A decade of PMRI in Indonesia, het verslag van het PMRI-samenwerkingsproject van APS en FIsme. Onlangs is een exemplaar aangeboden aan Jan van Maanen, hoogleraar-directeur van het Freudenthal instituut.
   
Op 7 januari 2010 is het boek in Indonesia gepresenteerd tijdens de ICSEI-conferentie in Kuala Lumpur, Maleisië.
Het boek is de kroon op tien jaar samenwerking tussen Nederland en Indonesië om het reken- en wiskundeonderwijs in Indonesië te verbeteren. Wat tien jaar geleden klein begon als een pilot realistisch reken-wiskundeonderwijs met vier lerarenopleidingen is uitgegroeid tot een beweging op nationaal niveau, ondersteund door de Indonesische overheid.
Het gaat om een samenwerkingsverband tussen Nederland en Indonesië, waarin APS, het Freudenthal Instituut en Indonesische opleiders en wiskundigen participeren en dat medegefinancierd is door de ontwikkelingsgelden van het Nuffic.
12-1-2010
De rekenmethode telt (2)
In De rekenmethode telt (2)vergelijken Adri Treffers en Marja van den Heuvel-Panhuizen de mechanistische rekenmethoden met de realistische. Lees verder.
Zie voor deel 1 het dossier: Reacties op het KNAW-rapport.
8-1-2010
Meisjes nu bijna net zo goed in wiskunde
Aldus kopt de NRC op de pagina Wetenschap van 7-1-2010. Een en ander blijkt uit een artikel van Amerikaanse psychologen in het wetenschappelijke tijdschrift Psychological Bulletin. Nederland springt eruit omdat meisjes daar weinig wiskundig zelfvertrouwen hebben, alleen in Hongkong is het (nog) lager.
Lees het hele artikel.
7-1-2010
Start landelijke examenpilots
Dit schooljaar (september 2009) zijn de examenpilots gestart. Op zestien scholen in Nederland wordt bij een of meer wiskundevakken in de bovenbouw van havo en vwo lesgegeven volgens de experimentele programma's van cTWO.
Meer informatie is te vinden in de rubriek pilots op de site van cTWO.
4-1-2010
Recensie: Rekenen is leuker dan/als je denkt
Recensie uit de Volskrant, zie: Een kruk in rekenen is uitgeteld.

In dit boek worden vragen van ouders, leraren en studenten behandeld. Voorbeelden uit onderwijs, wereld en wetenschap laten zien hoe mooi ons getallensysteem in elkaar zit.

Rekenen is geen verzameling trucjes en saaie regels, maar een dynamisch vak, dat meer betekenis krijgt als je leert nadenken over de achterliggende principes.

Bert Bakker; 296 pagina's, € 17,50.
4-1-2010
Probleem van de maand januari: Verffabriek
Je neemt de kleuren rood, groen en blauw, en vervolgens meng je die in de juiste verhouding. Terwijl je mengt leer je over breuken en procenten. Veel plezier! (vooral voor groep 7 en 8, maar ook geschikt voor sommige kinderen in groep 6). Zie: http://www.fi.uu.nl/toepassingen/03346/toepassing_rekenweb.html.
4-1-2010
Les van de maand januari: Korting (rekenen met percentages)
De les van de maand januari is een les (groep 7/8) over begripsvorming rond eenvoudige ankerpercentages. De les gaat over een beeld hebben van gebruik van percentages in dagelijkse situaties en de taal daarbij. (Het gaat niet zozeer om de formele kant: 1% is een van 100 is 1/100 etc. De les is bedoeld als verrijking.) Zie: http://www.fi.uu.nl/toepassingen/05021/toepassing_wisbaak.html.
4-1-2010
Grote Rekendag en Nationale Reken Dagen
Deelname aan GRD en NRD is nog steeds mogelijk. Zowel de Grote Rekendag op 21 april (voor de hele school) als de Nationale Rekendagen op 18 en 19 maart (voor leerkrachten die twee dagen lang met rekenen bezig willen zijn). Echter, wees er snel bij want er zijn nog maar een paar boeken voor de GRD!
Zie: http://www.rekenweb.nl (klik door op de subsites van GRD en NRD).
4-1-2010
Project van de maand januari: ERWD
ERWD staat voor Ernstige Reken-Wiskunde-problemen en Dyscalculie. Het project beoogt de ontwikkeling van het landelijk protocol voor de integrale aanpak van ernstige rekenwiskunde-problemen en dyscalculie. Lees verder: http://www.fi.uu.nl/wiki/index.php/ERWD,
18-12-2009
Nieuw: cursus Reken-wiskunde-expert
De cursus Reken-wiskunde-expert speelt in op het advies van de door staatssecretaris van Bijsterveldt ingestelde Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen om prioriteit te geven aan basiskennis en basisvaardigheden voor taal en rekenen en te investeren in voorwaarden om niveauverhoging te bereiken.De cursus bestaat uit 13 bijeenkomsten en is geschikt voor leerkrachten po en docenten vo die zich willen professionaliseren tot rekenexpert in hun school. De cursus start in maart 2010. Data: donderdag 4 maart 2010, donderdag 8 april 2010, donderdag 29 april 2010, donderdag 20 mei 2010, donderdag 17 juni 2010.
De overige cursusdata zullen in overleg met de cursisten vastgesteld worden. De cursusprijs bedraagt € 1500,=. Dit kan worden bekostigd vanuit de lerarenbeurs en scholingsgelden. Ook de extra gelden voor rekenen en taal die door het ministerie van OCW beschikbaar zijn gesteld voor scholen in het voortgezet onderwijs, kunnen voor deze cursus ingezet worden.
Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan Jan Haarsma (jgcj.haarsma@windesheim.nl), onder vermelding van uw naam; uw e-mailadres; de schoolnaam en de adresgegevens van uw school. Zie ook de website.
10-12-2009
Betaleerlingen in 6vwo halen hoog internationaal niveau
Betaleerlingen in de zesde klas van het vwo hebben goed gepresteerd bij een internationale wiskunde- en natuurkundetoets op pre-universitair niveau. De Nederlandse leerlingen blijken vooral uit te blinken in natuurkunde. In vergelijking tot andere landen, volgen in Nederland echter relatief weinig leerlingen wiskunde en natuurkunde op het allerhoogste niveau.
Lees verder.
8-12-2009
Pabo-studenten krijgen meer les in taal en rekenen
Pabo-studenten krijgen met ingang van volgend collegejaar aanmerkelijk meer les in taal en rekenen. Het aantal uren les in de kernvakken taal en wiskunde-rekenen gaat naar vijf per week per vak in het eerste jaar. Nu is dat aantal op sommige pabo's minder dan een uur per week.
Lees artikel of weblog van de NRC.
2-12-2009
Taalonderwijs wordt zaak van alle lerarenopleidingen
Leraren in alle vakgebieden kunnen de taalontwikkeling van hun leerlingen leren ondersteunen. Ervaren opleiders brachten daartoe materialen bijeen op een digitaal kennisplatform binnen het landelijk expertisecentrum LEONED.
Het kennisplatform wordt vrijdag 11 december om 15.00 uur symbolisch aangeboden aan de voorzitter van de Vaste Kamercommissie tijdens de OnderwijsPresentatie Kennisplatform Taalontwikkelende Leraar.
Zie verder www.leoned.nl.
1-12-2009
Grote Rekendag en Nationale Reken Dagen
Als je met je school mee wilt doen met de Grote Rekendag (GRD) is het verstandig je voor 1-1-2010 aan te melden. Dan ben je verzekerd van een boek.
Intussen stromen de inschrijvingen binnen de voor de Nationale Reken Dagen (NRD). Het wordt een spannende happening rond het thema binnen de methode en buiten het boekje. Lees verder (klik door op de subsites van GRD en NRD).
23-11-2009
Les van de maand december: Je lengte in euro's
In deze les bespreken we de betekenis van de cijfers achter de komma met de leerlingen om ze bewust te maken van dit verfijnen. We doen dit door te starten met een probleem waarin de maat noodzakelijkerwijs heel precies is: de dikte van een euromunt.
Lees verder.
23-11-2009
Probleem van de maand december: Sint en Kerst
Het is nog heel even Sinterklaas-spannend, dus: http://www.fi.uu.nl/toepassingen/03347/toepassing_rekenweb.html daarna wordt het Kerst-puzzelig, dus: http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00353/toepassing_rekenweb.html
En... Vanaf hier en nu: geniet van deze maand december (een echte spelletjesmaand, dus www.rekenweb.nl!)
23-11-2009
Project van de maand december: Prentenboeken
Hoewel prentenboeken en verhalen in Nederlandse kleuterklassen een belangrijke rol spelen, worden ze meestal niet ingezet voor het leren van wiskunde. Toch komen er met name uit het buitenland (zie 'Vruchtbare verhalen' in NRC-Handelsblad dd. 14-9-2004) steeds meer aanwijzingen dat prentenboeken en verhalen de wiskundige begripsontwikkeling van kleuters ondersteunen.
De theoretische basis voor hoe prentenboeken en verhalen bijvoorbeeld de informele ervaringsbasis bieden om wiskundige concepten en vaardigheden te exploreren en te ontwikkelen is echter beperkt.
Lees verder.
23-11-2009
Gezocht: 80 basisscholen en 20 sbo-scholen
Educatieve spelletjes zijn erg populair onder leerlingen. Het Fi wil onderzoeken of ze ook bijdragen aan een verbetering van de rekenprestaties.

In samenwerking met het Ministerie van OCW en drie schoolbesturen doet het FI in groep 4 tot 7 onderzoek naar de ontwikkeling van rekenvaardigheden en de invloed van het spelen van reken-computerspelletjes hierop.

Voor het onderzoek zoeken we ongeveer 80 basisscholen en 20 sbo-scholen. Deelname aan het onderzoeksproject zal uw school meer inzicht geven in het gebruik van ICT in het reken-wiskundeonderwijs en in de rekenontwikkeling van de kinderen.

Het gebruikte ICT-materiaal kan ook na het onderzoek door de school gebruikt blijven worden. Als u met uw school mee wilt doen aan dit onderzoeksproject, lees dan de informatiebrief voor het bo, de brief voor het sbo en het antwoordformulier.
23-11-2009
Finale Rekendictee Zwolle
Zevenduizend mensen dongen dit jaar mee naar een plaatsje in de finale van het rekendictee. De 150 aanwezigen moesten 14 lastige vraagstukken oplossen.
De winnaar was Allard Veldman (27) uit Amsterdam. Hij had alle 14 reken-denkopgaven in zes minuten goed! Zie ook: http://www.bartjensrekendictee.nl/.
13-11-2009
Uit het weblog van Mathijs Bouman: schaf het rekenonderwijs af
Heftige discussie in de kranten over wel of niet realistisch rekenen op de basisschool. Maar waarom leren de kinderen eigenlijk nog rekenen? Dit schreef ik pakweg een jaar geleden ...
Lees verder.
6-11-2009
Reactie FI op KNAW-rapport
Op 4 november 2009 heeft de KNAW haar onderzoek naar het rekenonderwijs op de basisschool gepresenteerd (zie http://www.knaw.nl/publicaties/pdf/20091080.pdf"). De conclusies van dit onderzoek zijn:
 1. De bezorgdheid over de rekenvaardigheid van basisschoolleerlingen is op zijn plaats.
 2. Er is geen overtuigend verschil aangetoond in het effect van de traditionele en realistische rekendidactiek.
 3. De sleutel tot de verbetering van de rekenvaardigheid ligt in het niveau van de leraar; de opleiding en nascholing zijn in ernstige mate geërodeerd.
Het Freudenthal Instituut heeft met belangstelling kennis genomen van het rapport van de KNAW-commissie en onderschrijft in grote lijnen de conclusies. Lees verder.
Zie ook de reactie van het FI op het KNAW-rapport, opgesteld door Marja van den Heuvel-Panhuizen en Jan van Maanen in overleg met het PO-team van het FI, uitgesproken tijdens de NVORWO-discussie over het KNAW-advies op 10 november 2009.
4-11-2009
Advies van de KNAW-rekencommissie
Op 4 november 14.30 uur is het advies van de KNAW-rekencommissie op het Ministerie van OCW gepresenteerd. Zie: http://www.knaw.nl/publicaties/pdf/20091080.pdf ).
Op dinsdag 10 november: presentatie van en toelichting op het rapport op de NVORWO studiemiddag Op het spoor van goed rekenonderwijs (zie www.nvorwo.nl).
3-11-2009
Realistisch rekenen is niet zo dogmatisch
In het laatste nummer van het tijdschrift Inzicht voor alle basisscholen voor openbaar onderwijs staat een uitgebreid interview met Belinda Terlouw.
Lees verder.
30-10-2009
Inschrijving GRD en NRD 2010 geopend
Heeft u zich al ingeschreven voor de Grote Rekendag en de Nationale Reken Dagen? Zie de websites: www.rekenweb.nl/groterekendag en www.rekenweb.nl/rekendagen.
30-10-2009
Kleuterjuffen weer apart opleiden
Is lesgeven aan kleuters iets fundamenteel anders dan lesgeven aan de rest van de basisscholieren? Vroeger vond men van wel, getuige de aparte opleidingen tot kleuterjuf en tot onderwijzer. Met de invoering van de pabo in 1985 is afscheid genomen van die gedachte - elke toekomstige leerkracht op de basisschool moet in theorie de groepen een tot en met acht kunnen onderwijzen.
Lees verder
29-10-2009
Reumer: het domme rekenonderwijs
Een column van Jelle Reumer in de Volkskrant over het domme rekenonderwijs, zie: http://www.volkskrant.nl/wetenschap/article1306130.ece/Reumer_het_domme_rekenonderwijs.
27-10-2009
Ruimtevaarttentoonstelling in Minnaertgebouw
Van 27 oktober tot en met 25 november is de rondreizende tentoonstelling Ruimtevaart in Nederland te bekijken in de hal van het Minnaertgebouw, Leuvenlaan 4, De Uithof, Utrecht.
De tentoonstelling bestaat uit drie ruimtecapsules met korte films over de Nederlandse ruimtevaart en de betekenis hiervan voor het dagelijks leven.
26-10-2009
Talentenkracht op zondag 1 november in Naturalis
Op zondag 1 november 2009, tussen half 11 en 5 uur, laat het onderzoeksproject TalentenKracht de leukste, interessantste en boeiendste voorbeelden van het onderzoek naar de sprankeling van jonge kinderen zien. De hele dag zijn er leuke en spannende dingen te doen voor (heel) jong en oud.
Alle activiteiten worden begeleid door de onderzoekers van TalentenKracht en zij zijn de hele dag aanwezig om vragen te beantwoorden. En natuurlijk kunt u ook gewoon Naturalis bezoeken!
Naturalis is goed bereikbaar via een looproute vanaf Leiden CS. Een routebeschrijving per auto is te vinden op: www.naturalis.nl
26-10-2009
Les van de maand november: Lekker zoet
Hoe kan het dat in een spekkie minder suiker zit dan in een Mars en dat het spekkie toch zoeter smaakt? Zie: Lekker zoet.
26-10-2009
Probleem van de maand november: Kikkerdisco
Deze maand laten we de kikkers naar de overkant springen via de tegels met witte getallen. Zie: Kikkerdisco.
26-10-2009
Project van de maand november: Digibord onderzoek
Op steeds meer basisscholen zijn klaslokalen uitgerust met digitale schoolborden. Hoewel een groeiende hoeveelheid onderzoeksliteratuur ingaat op de mogelijkheden van dit medium in het algemeen, is weinig informatie beschikbaar over de specifieke inzet bij rekenen-wiskunde. De kansen die daar liggen, lijken niet beperkt te zijn tot het oefenen van vaardigheden.
Juist waar het de begripsvorming betreft, die plaatsvindt in interactieve onderwijsvormen, lijkt het digitale schoolbord een in potentie geschikt medium. In het voorgestelde onderzoek wordt deze vraag na een inventarisatie van beschikbare software beantwoord door ideeën van ontwerpers en praktijken van ervaren leraren met elkaar te confronteren. De lessen die hieruit worden getrokken worden uitgewerkt tot overdraagbare scenario’s voor het gebruik van het digitale schoolbord als katalysator van de begripsvorming bij rekenen-wiskunde. Lees verder.
23-10-2009
Terugblik reken-wiskundeonderwijs in Kenniscafe De Balie
Afgelopen 19 oktober vond in De Balie een debat over reken-wiskundeonderwijs plaats met onder andere Kees Buijs (SLO), Peter Ale (Hogeschool van Amsterdam) en Jan de Lange (Freudenthal Instituut). Ook het publiek, waaronder Panama-oprichter Ed de Moor, liet zich in dit debat niet onbetuigd. Voor wie het gemist heeft: de uitzending is terug te zien op www.debalie.nl/terugkijken.
23-10-2009
46e Nederlands Mathematisch Congres in Utrecht
Het 46-se Nederlands Mathematisch Congres (NMC 2010) vindt plaats in Utrecht op donderdag 22 en vrijdag 23 april 2010. Dit jaarlijkse congres is de ontmoetingsplek bij uitstek van wiskundig Nederland.
Naast hoofdvoordrachten zijn er minisymposia over verschillende onderwerpen uit de zuivere en toegepaste wiskunde. Zo zullen er minisymposia worden georganiseerd rond stochastiek, meetkunde, analyse en getaltheorie, maar ook rond de impact van nieuwe ICT-mogelijkheden op wiskundebeoefening, geschiedenis van de wiskunde en biowiskunde.
Het congres geldt als officiële bijscholing voor leraren van het voortgezet onderwijs.
20-10-2009
Bijeenkomst Goed rekenonderwijs: 10 november
De nieuwe datum voor de bijeenkomst Goed rekenonderwijs!, georganiseerd door de NVORWO is vastgesteld op dinsdag 10 november. Op deze bijeenkomst worden de conclusies van de KNAW-commissie rekenonderwijs basisschool en de resultaten van het landelijk onderzoek Beeld van je rekenonderwijs gepresenteerd. Aansluitend wordt een dialoog gevoerd over wat we goed rekenonderwijs vinden.
Zie voor meer informatie de aankondiging. Opgeven voor 2 november via platform@nvorwo.nl.
6-10-2009
Belinda Terlouw wint tweejaarlijkse prijs KNR
Belinda Terlouw, projectleider van Speciaal Rekenen, werkzaam aan her Freudenthal instituut en de katholieke Pabo Zwolle heeft de tweejaarlijkse prijs van de KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen) gewonnen omdat zij zich op bijzondere wijze ingezet heeft voor het onderwijs en zich daarnaast ook in breder maatschappelijk opzicht verdienstelijk heeft gemaakt.
   
De prijs wordt op woensdag 7 oktober 2009 uitgereikt in Den Bosch. Zie verder het persbericht.
4-10-2009
Meer plezier in rekenen met het Nationale Rekendictee
Marjolein Kool tekent ook voor de zesde editie van de rekenwedstrijd, waarvan de finale op vrijdag 20 november wordt gehouden. Lees verder.
1-10-2009
Nationale Rekendagen 2010
Op donderdag 18 en vrijdag 19 maart 2010 worden weer de Nationale Rekendagen voor leerkrachten basisonderwijs gehouden in NH Leeuwenhorst te Noordwijkerhout.
Binnen de methode gaan we op zoek naar effectief oefenen, interactie in de klas, gebruik digitaal schoolbord etc.
Buiten het boekje spelen we spel, bereiden we voor op de Grote Rekendag, etc. Bovenal is het een inspirerende tweedaagse voor die leerkrachten die iets extra's met hun reken-wiskundeonderwijs willen. U kunt zich al inschrijven: www.rekenweb.nl/rekendagen.
1-10-2009
Minor doorlopende rekenlijnen
De Hogeschool Arnhem Nijmegen en Hogeschool Windesheim - ondersteund door ELWIeR en het Ruud de Moor Centrum - ontwikkelen de minor rekenen-wiskunde 10-14 en bieden deze in februari 2010 voor het eerst aan. Deze minor heeft tot doel gericht aandacht te besteden aan een vloeiende overgang rekenen-wiskunde van het po naar het vo.
De minor is geschikt voor studenten van de tweedegraads opleiding wiskunde, pabo-studenten en po- en vo-docenten die zich willen professionaliseren tot rekenexpert van hun school.

Informatie Studenten en/of po- en vo-docenten die ge&uiml;nteresseerd zijn de minor in Nijmegen of Zwolle te volgen, kunnen contact opnemen met Frank van Merwijk (HAN, frank.vanMerwijk@han.nl) of met Jan Haarsma (Hogeschool Windesheim, jgcj.haarsma@windesheim.nl). Voor meer informatie: www.rekenen10tot14.nl.
1-10-2009
Bartjens Rekendictee 2009
Dit jaar wordt het Bartjens Rekendictee voor de zesde keer georganiseerd. Van 1 oktober tot 1 november kon iedereen meedoen aan een digitale voorronde. Deze is te vinden op de websites van 14 grote regionale kranten en dagblad De Pers.
Van 4 tot en met 11 november is er een voorronde voor derdeklassers havo/vwo en pabo-studenten. Op www.bartjensrekendictee.nl is een deelnameformulier te vinden. Docenten kunnen dit uiterlijk 15 oktober opsturen.
Winnaars van de beide voorronden mogen deelnemen aan de finale van het Bartjens Rekendictee op 20 november a.s. om 19.30 uur in Hogeschool Windesheim te Zwolle. Er is een publieke tribune. Marjolein Kool stelt de rekendictees samen en presenteert de finale. Jan Terlouw is voorzitter van de jury.
29-9-2009
Waardevol reken-wiskundeonderwijs: kenmerken van kwaliteit
Rekenen-wiskunde is een kernvak op de basisschool. Het staat iedere dag op het programma en er wordt een substantieel deel van de onderwijstijd aan besteed. Terecht – in het basisonderwijs wordt letterlijk de basis gelegd voor het kunnen functioneren in het vervolgonderwijs en de maatschappij.
Op de 28e Panama-conferentie richten we ons op elementen die reken-wiskundeonderwijs van waarde maken, wat kenmerken zijn van kwaliteit en welke beweegredenen daarbij spelen.
Lees verder.
22-9-2009
Kom ook naar Nemo op 3 en 4 oktober en ontdek iets wat je niet kunt zien!
Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober vindt het jaarlijkse Scientific Festival in NEMO, Amsterdam plaats. Het thema dit jaar is: Reis naar het onbekende.
Ook het Freudenthal instituut, RekenWeb, iPabo en Talentenkracht leveren weer een bijdrage. Zie voor meer informatie het programma. De toegang is gratis!
17-9-2009
Probleem van de maand oktober: Honderdvloer
Het spel van de maand oktober heet: Honderdvloer. Bij dit spel is het de bedoeling dat er systematisch geschat wordt. Verschillende aspecten moeten daarvoor ontdekt worden: de 10 x 10-structuur en het eerst nadenken over de extremen (wegstrepen van alternatieven die te ver weg zitten.
Honderdvloer is ook heel mooi voor procenten & breuken omdat 'van de 100' er zo expliciet mee wordt gemaakt.


Zie: http://www.fi.uu.nl/toepassingen/03099/toepassing_rekenweb.html.
17-9-2009
Les van de maand oktober: De kaaswinkel
Deze taalgerichte reken-wiskundeles gaat over het afsnijden van stukken kaas en het bepalen van het (breuk)deel dat een stuk is van de hele kaas.
De begripsontwikkeling rond breuken wordt ondersteund door aandacht te besteden aan het taalgebruik in concrete situaties. Zowel de alledaagse woorden als de wiskundige termen die te maken hebben met verhoudingen en breuken krijgen aandacht.
   
Dit lesidee is geschikt voor de bovenbouw en toegevoegd aan de verzameling lessen: http://www.fi.uu.nl/publicaties/lessen/.
9-9-2009
Het symmetrie-monster het leukste zomerboek
De redactie van Kennislink.nl selecteerde de leukste boeken om de zomer door te komen en nodigde haar bezoekers uit om te stemmen op hun favoriete boek.
Het symmetrie-monster van Marcus du Sautoy kreeg de meeste stemmen en is daarmee het winnende zomerboek.
De complete uitslag vind je op Kennislink.nl.
2-9-2009
Voorscholing NCRC-modules
Hhet Freudenthal Instituut organiseert voorscholing voor NCRC-modules. Informatie over de modules kunt u vinden op www.fi.uu.nl/ncrc. U vindt daar ook een overzicht van alle verdere materialen.
U kunt zich daar tevens aanmelden, zie ook www.fi.uu.nl/ncrc/algemeen/voorscholing.html.
26-8-2009
Les van de maand september: hoe lang ben jij?
De les van de maand september gaat over kommagetallen. De context is lichaamslengte (met gegevens uit het Guiness book of Records). Hier staat centraal de manier waarop je over maten praat en hoe je ze schrijft. Je zegt: 'Ik ben 1 meter 71 lang' en bedoelt dan: 1 meter en 71 centimeter, maar je schrijft: 'Ik ben 1,71 m.' Het kan ook in centimeters. Je schrijft wel: 'ik ben 171 centimeter lang', maar je zegt dat meestal niet zo.
Dit lesidee is toegevoegd aan de verzameling van lessen: http://www.fi.uu.nl/publicaties/lessen/.
26-8-2009
Project van de maand september: MENS
Mathematics Education and Neurosciences (MENS) is een project waarin de onderzoekers een brug slaan tussen kennis van reken-wiskundeonderwijs en kennis van neurologische verschijnselen tijdens het leren (zie ook 'kleuters voorbereiden ...') lees verder.
20-8-2009
Nieuwe projectleider cTWO
Per 1 augustus is Peter van Wijk de nieuwe projectleider van cTWO. Hij is hiermee de opvolger van Sieb Kemme.    
20-8-2009
Probleem van de maand september: Oppervlakte verknippen
In september een spel waarin de oppervlakte van een figuur moet worden berekend. Het kan handig zijn om de figuur eerst in mooie stukken te knippen. De schaduw laat steeds de hele figuur zien met de afmetingen.
Zie: http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00463/toepassing_rekenweb.html
17-8-2009
De Grote Rekendag 2010
De achtste Grote Rekendag staat in het teken van meten met en aan het eigen lijf. Kinderen onderzoeken tal van meetgetallen die verbonden zijn met het eigen lichaam. De Grote Rekendag vindt plaats op woensdag 21 april 2010.
In aanloop naar de Grote Rekendag kunnen leerlingen een foto uploaden, waarop zij te zien zijn met iets dat een eigen maat weergeeft. De maker van de meest originele foto krijgt een toepasselijke prijs. Zie voor meer informatie en inschrijven de website van de Grote Rekendag.
17-8-2009
Kleuters voorbereiden op het reken-wiskundeonderwijs
Jonge kinderen kunnen beter worden voorbereid op reken-wiskundeonderwijs. Dit kan door de kinderen al in de kleutergroepen ruimtelijke structuren, zoals vingerbeelden en dobbelsteenpatronen, op verschillende manieren te helpen leren herkennen en toepassen.
  
Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Fenna van Nes naar de rol van ruimtelijke structuren (met kenmerken als symmetrie en herhaling) in de ontwikkeling van getalbegrip. Van Nes heeft voor haar onderzoek onder andere lesactiviteiten ontworpen om de ontwikkeling van ruimtelijk structureren te stimuleren. De kinderen die deze activiteiten hebben uitgevoerd, zijn doelgericht meer structureerstrategieën gaan gebruiken. Verder gaven de deelnemende leerkrachten aan dat ze bewuster zijn geworden van het belang van ruimtelijk structureren voor de vroege reken-wiskundige ontwikkeling.
Lees verder.
17-8-2009
Talentenkracht vaart mee met Beagle
In het kader van het Darwin-jaar vaart de VPRO met de Clipper Amsterdam de reis van de Beagle na. Onderzoekers van Talentenkracht van de satelliet Utrecht voeren van 26 tot en met 28 augustus mee op dit schip van Delfzijl naar Oostende samen met twee kinderen die aan het onderzoek mee hebben gedaan.
   

Voor meer informatie over de reis, zie de brochure en de site van de VPRO over de Beagle. Zie ook de site van talentenkracht.
14-8-2009
Bijeenkomst Goed rekenonderwijs! van 25 september UITGESTELD!
Op vrijdagmiddag 25 september 2009 stond de bijeenkomst Goed rekenonderwijs!, georganiseerd door de NVORWO, gepland. Op deze bijeenkomst zouden de conclusies van de KNAW-commissie rekenonderwijs basisschool en de resultaten van het landelijk onderzoek Beeld van je rekenonderwijs gepresenteerd worden. Aansluitend zou een dialoog gevoerd worden over wat we goed rekenonderwijs vinden.
Deze bijeenkomst wordt verschoven naar een nog te bepalen datum in het najaar. De reden is dat de Commissie rekenonderwijs basisschool nog hard bezig is met het afronden van het rapport. Zie voor meer informatie www.nvorwo.nl. U kunt zich (opnieuw) opgeven via platform@nvorwo.nl. Personen die zich reeds aangemeld hadden krijgen per mail bericht over de nieuwe datum.
6-7-2009
Scholingsaanbod Speciaal Rekenen
In het afgelopen schooljaar heeft het project Speciaal Rekenen een vervolgtraject verzorgd voor IB'ers en rekencoordinatoren uit het s(b)o.
Dit vervolgtraject wordt ook het komend schooljaar aangeboden. Het traject bestaat uit vier bijeenkomsten. Zie voor meer informatie over data, locatie en kosten de flyer.
1-7-2009
Nieuwtje van de zomer: zOEFi
Er wordt hard gewerkt aan de klassikale rekenoefenmaterialen voor zOEFi, de Nationale Oefenimpuls. Voor de vele geïnteresseerde scholen op de wachtlijst zijn vijf nieuwe oefenlesjes voor groep 8 op de website van zOEFi geplaatst. Zie de website.
Ook scholen die nog niet op de wachtlijst staan mogen hier natuurlijk gebruik van maken. Als dit voorproefje naar ‘meer’ smaakt kun je je als school vrijblijvend aanmelden voor de lijst van zOEFi-belangstellenden via zoefi@fi.uu.nl. Dan word je op de hoogte gehouden van de laatste zOEFi-ontwikkelingen.
29-6-2009
Leestips voor binnen en buiten
Voor in de auto richting je vakantiebestemming is dit boek een aanrader: De telduivel van H.M. Enzensberger. Voor de kleintjes is er: Ga je mee, een prentenboek van Charlotte Dematons.
29-6-2009
Project van de zomer: Wisbaak
Er is veel bekend over de rol van taal in de reken-wiskundeles. Het project Wisbaak heeft daar de afgelopen jaren onderzoek naar gedaan, zowel voor lessen in de bovenbouw van het po als de onderbouw van het vo. Zie: http://www.fi.uu.nl/wisbaak/.
29-6-2009
Les voor de vakantie: Drie grafieken vergeleken
In juli staat een les centraal waarin drie grafieken met elkaar vergeleken worden: http://www.fi.uu.nl/publicaties/lessen.
Ervaringen met deze les wijzen uit dat hier een prima klassediscussie mee uitgelokt kan worden.
29-6-2009
Probleem van de zomer: Tangram
Het is bijna zomervakantie, voor de maanden juli en augustus hebben we het aloude spel Tangram uitgekozen. Veel plezier! http://www.fi.uu.nl/toepassingen/03030/toepassing_rekenweb.html. Wil je een ander spelletje spelen? Ga naar www.rekenweb.nl -> spelletjes.
29-6-2009
Regionale rekenconferenties primair onderwijs
Excellent rekenonderwijs voor alle leerlingen. Daarover organiseert het Projectbureau Kwaliteit van de PO-raad in september drie regionale conferenties in Utrecht, Eindhoven en Assen. De conferenties moeten de kennis over effectieve aanpakken voor goed rekenonderwijs vergroten en verspreiden. De data zijn:
dinsdag 22 september 2009 Utrecht - Galgenwaard
donderdag 24 september 2009 Eindhoven - Aristo
dinsdag 29 september 2009 Assen - Hotel Van der Valk.
Zie voor meer informatie het persbericht.
26-6-2009
Leerlingen van Junior College Utrecht halen hoge cijfers voor wiskunde
Van de JCU-klassen dit dit jaar examen deden (45 leerlingen) hebben er vijf een 10 voor wiskunde op hun cijferlijst. Dat is ook voor JCU-begrippen veel; een 10 komt regelmatig voor, maar 5 van de 45 is extreem. Het gemiddelde van alle betacijfers voor de hele JCU-groep is 7,82. Landelijk is dat zo'n 6,45 voor de examens van 2009.
Herfst 2008 heeft een deel van deze groep (19 leerlingen, van wie vier van de vijf die een 10 hebben gehaald) de module complexe getallen en elektrische netwerken gedaan. Geen CE-onderwerp, maar wel wiskunde D en NLT. Een mooie vakcombinatie; pittig abstract en toch 'realistisch'.
Het Junior College Utrecht bestaat uit beta-gemotiveerde leerlingen uit de regio Utrecht die samen hun betavakken doen op de campus van de UU met steun van vwo-docenten en medewerkers van de UU, o.a. van het Freudenthal instituut.
17-6-2009
AIO Onderzoek Rekenonderwijs gevraagd
Bij FIsme Wiskunde is plaats voor een AIO Onderzoek Rekenonderwijs. De AIO voert een promotieonderzoek uit in het kader van het BRXXX-onderzoek. Dit onderzoek valt onder het onderzoeksthema Early Learning of Mathematics and Science van het FIsme-onderzoeksprogramma. Het onderzoek staat onder leiding van Prof. dr. M. van den Heuvel-Panhuizen.
Zie voor meer informatie de website van de UU.
10-6-2009
Nieuwe wiskundetoets voor betere aansluiting vo-ho/wo
Aspirant-bètastudent struikelt al over de sinus [NRC 9 juni 2009]
Universiteiten klagen over het wiskundeniveau van aankomende studenten. Een nieuwe toets moet leiden tot verkleining van de kloof met het middelbaar onderwijs.

Nuancering bij het persbericht van NRC
In het door SURF bekostigde project NKBW2 wordt gepoogd de aansluiting vo-ho voor wiskunde te verbeteren. Dat gebeurt onder andere met behulp van een toets algebraïsche vaardigheden die door docenten in het voorgezet onderwijs (vo) zal worden gezien als haalbaar en door docenten in het hoger onderwijs (ho) als afdoende.
In de NRC van 9 juni stond een artikel over deze toetsing binnen het project. Twee nuanceringen bij het artikel zijn zeker op hun plaats.
 1. Het Freudenthal Instituut ontwikkelt deze toets niet. Het FI maakt deel uit van de groep die deze toetsen ontwikkelt, naast docenten van de TU Delft, TU Eindhoven, OU, SG Nehellenia en RU Leiden. Alle betrokkenen zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden en wensen in vo en ho.
 2. De toets is niet bedoeld als extra toelatingseis voor een studie in het ho. Het is een voorbeeldtoets waarmee we binnen het NKBW-project vo- en ho- docenten op één lijn hopen te krijgen ten aanzien van de beheersing van algebraïsche vaardigheden. Verder proberen we deze afstemming ook buiten het project uit te dragen. In die zin hopen we op landelijke breedheid.
 3. correctie op het aantal studenten genoemd in de voorlaatste kolom: 50 à 60 studenten moet worden gelezen als 50% tot 60% van de studenten, dat komt neer op 750 à 900 studenten.
Met deze nuanceringen in het achterhoofd geeft het artikel een goed beeld van een deel van het werk dat binnen NKBW2 wordt verricht. Voor meer informatie over het project NKBW2: zie www.nkbw.nl
Lees het hele artikel.
28-5-2009
Cursus Kansrekening en statistiek voor wiskunde D
Op donderdag 5, 12 en 19 november 2009 wordt de cursus Kansrekening en statistiek voor wiskunde D gegeven op het Freudenthal Instituut. In deze cursus van drie dagdelen besteden we aandacht aan zowel de mogelijkheden in de klas als de wiskundige achtergronden.
Nadere informatie en inschrijving: http://www.fi.uu.nl/nl/professionalisering/seizoen20082009/.
28-5-2009
Studiemiddag: goed rekenonderwijs
Op vrijdag 25 september organiseert de NVORWO van 13.00 - 16.30 uur in Utrecht een studiemiddag over goed reken-wiskundeonderwijs. Prof. dr. J.K.Lenstra, voorzitter van de commissie rekenonderwijs basisschool van de KNAW presenteert de eerste bevindingen van deze commissie. Zie voor meer informatie de website van de NVORWO.
27-5-2009
Rekenverbetertrajecten
Vanaf het schooljaar 2009-2010 wil het Freudenthal Instituut u graag van dienst zijn bij uw rekenverbetertrajecten. De begeleiding wordt verzorgd door een groep van ervaren begeleiders.Rekenverbetertrajecten hebben een looptijd van drie jaar. Zie ook de website.
27-5-2009
Project van de maand juni: Impulse
IMPULSE is een onderzoeksproject van het Freudenthal Instituut. Dit project richt zich op het zichtbaar maken van het leerpotentieel van kinderen in het speciaal basisonderwijs (sbo) op het gebied van rekenen-wiskunde. Zo hebben ervaringen in het project Speciaal Rekenen laten zien dat kinderen in het sbo soms meer kunnen dan we denken.
Door de grenzen van de leermogelijkheden van sbo-leerlingen te verkennen en op zoek te gaan naar krachtige leeromgevingen en leerprincipes kan het IMPULSE-project een bijdrage leveren aan de theorievorming over het leren van rekenen-wiskunde. Speciale aandacht in het onderzoek zal uitgaan naar het meer inzicht krijgen in de mogelijkheden van de computer als leeromgeving. Zie ook dewebpagina.
27-5-2009
Verknippen: Probleem van de maand juni
Deze maand hebben we een probleem waar je verknipt van kunt raken. Heel geschikt vanaf groep 5/6. Ook te vinden via www.rekenweb.nl. Zie de site.
26-5-2009
Mening over rekenonderwijs gevraagd
Bent u leraar of ben je leerling in het basisonderwijs? Hoe denken jullie over (je) rekenonderwijs? Welke wensen en adviezen hebben jullie? Laat je mening en wensen meetellen!
Ga naar www.slo.nl/mijnrekenonderwijs. Vul de enquête in, dit kost ongeveer een kwartier. Als dank krijgen jullie tijdelijk toegang tot een site met leuke rekendingen! Je kunt de enquête invullen van 29 mei tot en met 21 juni 2009.
25-5-2009
Lessen van de maand juni: Kaaswinkel en snoep
In de rubriek Les van de maand staan in de maand juni maar liefst twee lessen centraal: Kaaswinkel en snoep.Bij beide lessen speelt de verhoudingstabel een belangrijke rol.
Zie www.fi.uu.nl/publicaties/lessen/welcome.xml (klik op verhoudingstabel).
21-5-2009
Special van Didaktief over onderwijsexport
Bij het tijdschrift Didaktief, aflevering nr 5, mei 2009, is een special over onderwijsexport verschenen. Zie de special of de website van Didaktief.
20-5-2009
Rekenen toen en nu
In het meinummer van het tijdschrift Mensenkinderen (jaargang 24 nr 5) dat wordt uitgegeven door de Nederlandse Jenaplanvereniging, is het artikel Rekenen toen en nu door Adri Treffers en Marja van den Heuvel-Panhuizen verschenen. Lees het artkel.
15-5-2009
Prijzen voor beste leerlingen wiskunde D
cTWO stelt prijzen beschikbaar voor de leerlingen met de hoogste examencijfers voor wiskunde D op het havo. Per school kan zo'n prijs worden aangevraagd door voor 1 juni een e-mail te sturen naar wisd@ctwo.nl. De docent kan deze prijs bijvoorbeeld tijdens de diploma-uitreiking overhandigen.
13-5-2009
Nederlands team wint met overtuiging eerste Benelux Wiskunde Olympiade
Tijdens de Benelux Wiskunde Olympiade 2009 heeft het Nederlandse team van 10 scholieren tegenstanders België en Luxemburg ruim verslagen. De top drie van het individuele klassement werd gevuld door Nederlanders.
Nederland werd met 119 punten eerste in het officieuze landenklassement, gevolgd door België met 87 punten en Luxemburg met 63 punten. In totaal namen 30 getalenteerde leerlingen uit de drie Beneluxlanden deel aan deze olympiade. Ze kregen vier moeilijke wiskundige opgaven voorgelegd, die ze individueel moesten oplossen. De eerste Benelux Wiskunde Olympiade is van 8 t/m 10 mei gehouden in Bergen op Zoom. In 2011 is Nederland gastland voor de 52ste Internationale Wiskunde Olympiade. Zie ook: http://wiskundeolympiade.nl/bxmo/
13-5-2009
Workshop MobileMathLab 18 juni 2009
MobileMath is een mobiel wiskundespel dat is ontworpen door Waag Society en het Fi. Op donderdag 18 juni tijdens de MobileMathLab gaan we aan de slag met het Games Atelier en werken we met Swinxs aan een voorstel Levende Puntenwolk.
Maximum aantal deelenemers: 30 leerkrachten (po, vo, mbo), kosten: € 25,- Interesse? Graag een mailtje naar l.walther{at}fi.uu.nl (Liesbeth Walther) met uw naam, de instelling waar u werkt, en adresgegevens waar de factuur naartoe gestuurd kan worden. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging.
Donderdag 18 juni van 10.00 - 16.00: Plaats: Waag, Nieuwmarkt 4, Amsterdam. De organisatie is in handen van Waag Society en Freudenthal instituut. Zie ook: www.fi.uu.nl/experimenteel/mobielewiskunde/.
9-5-2009
Vacature projectleider cTWO
Bij cTWO is met ingang van 1 augustus 2009 de functie van projectleider vacant. Zie de vacaturetekst voor meer informatie.
23-4-2009
Zevende Grote Rekendag zeer geslaagd!
De zevende Grote Rekendag, die plaatsvond op 8 april mag zeer geslaagd genoemd worden. De Grote Rekendag werd dit jaar officieel geopend door de directeur van de Nederlandsche Bank, Nout Wellink.
Zie de website van de Grote Rekendag voor alle berichten die in de media zijn verschenen over de Grote Rekendag.
De volgende Grote Rekendag vindt plaats op 21 april 2010.
23-4-2009
Kijk naar het kind
Het kind moet beter in beeld komen, aldus Belinda Terlouw, projectleider Speciaal Rekenen. Ze ondersteunt scholen voor speciaal en regulier basisonderwijs bij de implementatie van materialen die op het Freudenthal Instituut worden ontwikkeld. Opleiden op locatie dus, Implementatie gaat hand in hand met professionalisering. Dat begint met jhet bewustworden van je eigen concepten, aldus Belinda Terlouw op de site van www.rekenpilots.nl.
Lees verder.
23-4-2009
Kuikentje rekent beter dan baby
Kuikens van enkele dagen oud kunnen optellen en aftrekken. Het lukt ze zelfs met grotere getallen dan mensenbaby’s of volwassen apen, zo staat op de site van de NRC. Italiaanse dieronderzoekers schrijven dat in de Proceedings of the Royal Society B.
Lees het artikel in de NRC.
23-4-2009
Rekenen kan ook leuk zijn
Om te laten zien dat rekenen ook heel leuk kan zijn, deed de Schiedamse basisschool De Peperklip mee aan de Grote Rekendag. Op het plein was een heuse boef die een kluis wilde stelen. Gelukkig kon dat worden voorkomen en gingen de leerlingen met de inhoud aan de haal.
Lees het hele artikel.
23-4-2009
Project van de maand april: speciaal rekenen
Speciaal Rekenen is een project dat zich richt op de invoering van realistisch rekenen in het s(b)o. Uitgangspunt is dat ook in het s(b)o wordt gewerkt met een realistische reken-wiskundemethode. Het project ontwikkelt materialen die het gebruik van de methode vergemakkelijken.
Het project Speciaal rekenen heeft een eigen nieuwsbrief, zie: www.speciaalrekenen/netwerk/nieuwsbrief.
23-4-2009
In mei schenken alle kinderen zich een breuk
Deze maand kun je in het Probleem van de Maand oefenen met breuken. Ga gauw kijken. http://www.fi.uu.nl/toepassingen/03345.
23-4-2009
Les van de maand mei: klokkijken met het digibord
Vanaf nu zullen we steeds een rekenles centraal stellen in de rubriek Les van de maand. Deze maand: klokkijken met het digibord.
Zie www.rekenweb.nl/leraren (klik op lessen).
22-4-2009
Freudenthal Instituut haalt twee OnderwijsBewijs-onderzoeksprojecten binnen
Twee voorstellen die het Freudenthal instituut samen met scholen heeft ingediend bij OnderwijsBewijs rond het thema doorlopende leerlijn taal en rekenen, zijn gehonoreerd.
Onder de naam Actieprogramma OnderwijsBewijs heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een prijsvraag uitgeschreven om via wetenschappelijke experimenten meer empirische evidentie te krijgen voor onderwijsvernieuwingen in het primair en voortgezet onderwijs.
Onderzoeksinstellingen en scholen werden eind 2008 uitgenodigd om voorstellen in te dienen. Dit heeft 112 voorstellen opgeleverd, waarvan de beste 18 voorstellen zijn voorgedragen om te worden gehonoreerd voor een totaal bedrag van 10,9 miljoen euro.
Zie voor de voorstellen en de beschrijving de website.
Lees verder.
18-4-2009
Eindrapport SamenRekenenOnderzocht
Het project SamenRekenOnderzocht is opgezet om na te gaan of het programma SamenRekenen goed voorbereidt op het reken-wiskundeonderwijs in groep 3, d.w.z. een positieve invloed heeft op de ontwikkelingskansen van jonge kinderen.
Uit het eindrapport van dit onderzoeksproject blijkt dat er een positieve invloed uitgaat van het programma SamenRekenen op jonge kinderen, hun moeders en leerkrachten. Door het programma zijn ouders meer bij de school en het leerproces betrokken en ondernemen samen met hun kinderen reken-wiskundeactiviteiten en beleven daaraan plezier.
16-4-2009
Website Kennislink.nl volledig vernieuwd
Sinds woensdag 15 april 2009 is een volledig vernieuwde versie van de populair-wetenschappelijke website http://www.kennislink.nl online.
De site is overzichtelijker en completer geworden, en ook qua vormgeving ingrijpend veranderd. De eerste versie van Kennislink.nl werd op 15 april 2002 gelanceerd. Inmiddels trekt de website gemiddeld vijftienduizend unieke bezoekers per dag. Daarmee is de site uitgegroeid tot één van de meest bezochte populair-wetenschappelijke websites in het Nederlandse taalgebied.
Kennislink.nl biedt nieuwsberichten, achtergrondartikelen en dossiers over bètawetenschappen en techniek, taal-, gedrags- en maatschappijwetenschappen, economie en bedrijfskunde. Medio 2009 komen daar geschiedenis en archeologie bij. In samenwerking met de website http://www.ditisbiotechnologie.nl ontsluit Kennislink voortaan ook informatie over biotechnologie. Op termijn hoopt de website eveneens technische toepassingen te belichten op het gebied van nano-, informatie- en cognitietechnologie.
In de toekomst kunnen scholieren en bezoekers ook steeds meer zélf meedoen met onderzoek. Al eerder werkte Kennislink mee aan het bepalen van de democratische afstand van de aarde tot de zon' Dat was tijdens de overgang van de planeet Venus voor de zon in 2004 (http://www.venusovergang.nl). Inmiddels speuren ook meer dan 31.000 deelnemers naar nieuwe abc-drietallen. Dat gebeurt op de door het Mathematisch Instituut van de Universiteit Leiden en Kennislink gestarte wiskundewebsite http://www.rekenmeemetabc.nl/. Niet alleen op het gebied van sterrenkunde en wiskunde, maar ook op het gebied van taal, gedrag en maatschappij gaat Kennislink zulke onderzoeken opstarten.
16-4-2009
Wiskunde D-dag: 5 juni 2009
Op vrijdag 5 juni 2009 is de derde Wiskunde D-dag in de Hogeschool Domstad te Utrecht. Deze conferentie is bedoeld voor docenten die lesgeven in de tweede fase van havo en vwo en staat in het teken van het profielkeuzevak wiskunde D.
Kern van de dag zijn drie workshopronden waarin diverse modulen worden gepresenteerd en ervaringen kunnen worden uitgewisseld. Meer informatie is te vinden op de site van de Wiskunde D-dag: http://www.fi.uu.nl/ctwo/WiskundeD/ProgrammaDdag2009.html. Op deze site is ook het digitale inschrijvingsformulier te vinden. Deelname aan de dag is gratis en inclusief lunch. Op verzoek kan een nascholingscertificaat worden verstrekt.
3-4-2009
Het symmetrie-monster
Op 14 april 2009 organiseert het IIS in samenwerking met uitgeverij Nieuwezijds de publiekslezing van schrijver prof. Marcus du Sautoy over zijn nieuwe boek Het symmetrie-monster, waarin hij op zoek gaat naar het geheim van een van de belangrijkste natuurverschijnselen.
Marcus du Sautoy begint zijn persoonlijke zoektocht naar de geheimen van symmetrie op zijn veertigste verjaardag. Hij neemt de lezer mee op zijn reis van twaalf maanden rond de wereld en door de geschiedenis: van het Alhambra in Granada naar de Franse revolutie en van de Goldberg Variaties van Bach naar de piramiden van Gizeh. Een bont gezelschap van excentrieke wiskundigen uit alle tijden en windstreken komt in zijn verhalen tot leven.
Du Sautoy is hoogleraar in Public Understanding of Science en Wiskunde aan Oxford University, Engeland (en als zodanig opvolger van Richard Dawkins) en is onder andere bekend als presentator van de BBC-serie The Story of Maths.
De lezing is op 14 april 2009 van 17.30-18.30 uur in de Doelenzaal, Universiteitsbibliotheek, Singel 425, Amsterdam. Gelieve voor 9 april zich aan te melden, er is een beperkt aantal stoelen aanwezig. De lezing is gratis.
Aanmelding lezing.
31-3-2009
Het onderwijsdebat kan beter
Een boekpresentatie op de HAN liep uit op de constatering dat het er met het onderwijsdebat in Nederland niet best voorstaat. NRC en de Volkskrant publiceren voortdurend negatieve berichten over het onderwijs, aldus de sprekers, maar een debat over wat onze kinderen zouden moeten leren, ontbreekt, aldus het artikel in Science Guide.
Lees het hele nieuwsbericht.
30-3-2009
Staatssecretaris keurt door cTWO aangepaste examenvoorstellen goed
Op 11 maart jl. stuurde de staatssecretaris van OCW, Marja van Bijsterveldt, een brief aan de Tweede Kamer waarin ze instemt met de door cTWO aangepaste examenvoorstellen als grondslag voor de nader uit te voeren examenpilots. Deze pilots starten in schooljaar 2009-2010 op 13 scholen in klas 4. Zie het volledige nieuwsbericht.
27-3-2009
Probleem van de maand april op Rekenweb
We hebben een spelletje gemaakt waarbij je water kunt overschenken in maatbekers. De bedoeling is dat je de bekers precies vol schenkt. Maak goed gebruik van je kennis van breuken! Geschikt voor groep 6, 7, 8 en voor alle kinderen die het leuk vinden.
Houd de spelletjes-pagina van het RekenWeb in de gaten! Zie www.fi.uu.nl/rekenweb/rekenmaar/leerlingen
27-3-2009
Nederlandse Bank toont belangstelling voor Grote Rekendag
Als de voortekenen niet bedriegen zal een vooraanstaand bestuurder van De Nederlandse Bank een kluis openen op een van de 800 scholen die deelnemen aan de geld-editie van de Grote Rekendag.
Stuur je eigen foto in van de opening van de kluis op jouw school. Kijk op http://www.fi.uu.nl/rekenweb/groterekendag.
27-3-2009
Paasopdrachten op Rekenweb
Op het RekenWeb vind je nu enkele paasopdrachten die je kunt gebruiken bij je rekenlessen.
Zie http://www.rekenweb.nl.
23-3-2009
Feit en fictie in de rekendiscussie
Het rekenonderwijs in Nederland wordt ondergewaardeerd, zo betogen Marja van den Heuvel-Panhuizen en Adri Treffers. Bestaand onderzoek laat dit zien. Lees het artikel uit de Volkskrant.
23-3-2009
Leren voor later
Op vrijdag 20 maart 2009 sprak Koeno Gravemeijer zijn entreerede uit in verband met zijn benoeming tot hoogleraar op het gebied van science- en techniekeducatie aan de Eindhoven School of Education.
In zijn rede schetste Gravemeijer het belang van science- en techniekonderwijs dat leerlingen daarwerkelijk voorbereidt op deelname aan de informatiemaatschappij. Zie Leren voor later.
19-3-2009
Oratie: Hoe rekent Nederland?
Er is veel discussie in de media over het rekenonderwijs en de rekenvaardigheid van Nederlandse basisschoolleerlingen. Berichten staan vol misvattingen over realistisch reken-wiskundeonderwijs en vaak wordt er selectief over de resultaten van nationale en internationale onderzoeken gerapporteerd. Daardoor is er zeker bij het grote publiek een vertekend beeld ontstaan over hoe Nederland rekent. Dit is de strekking van de oratie waarmee Marja van den Heuvel-Panhuizen op dinsdag 10 maart haar ambt als gewoon hoogleraar in de Didactiek van het Wiskundeonderwijs aan de Faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht heeft aanvaard.
18-3-2009
SLO zoekt experts rekenen/wiskunde (m/v)
SLO, nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling, is op korte termijn op zoek naar experts op het gebied van rekenen-wiskunde (2,0 fte) voor het primair en voortgezet onderwijs. Voor de complete functieomschrijving, contactpersonen en wijze van reageren verwijzen we u naar www.slo.nl/vacature.
11-3-2009
Nieuwe site: www.wiskunde-examens.nl
Op deze site vind je alle wiskunde-examens voor vmbo, havo en vwo vanaf 1990 tot en met 2008. Al het materiaal kan gratis worden gekopieerd. Ook kunnen de opgaven kunnen op onderwerp worden geselecteerd. Behalve de examens vind je ook nuttige tips en kan een examentest worden gedaan. Zie www.wiskunde-examens.nl.
6-3-2009
Probleem van de maand maart op Rekenweb: Geldvakjesspel
Net als het thema van de Grote RekenDag dit jaar draait het probleem op Rekenweb deze maand om geld. Kun je gepast betalen of moet je wisselen? Zie het geldvakjesspel.
6-3-2009
Open Universiteit pakt ontbrekende wiskundekennis EU-studenten aan
Dit voorjaar start het project Math-bridge dat op Europees niveau de problemen aanpakt die studenten hebben met wiskunde door onderwijsmaterialen uit te wisselen en via internet gratis beschikbaar te stellen. De Open Universiteit is de Nederlandse partner in dit project waaraan elf Europese universiteiten deelnemen. Lees het hele bericht.
6-3-2009
Nederland is nu nog een kennisland
Zonder extra investeringen in onderwijs en onderzoek zakt Nederland langzaam weg bij internationale vergelijkingen in prestaties op het gebied van kennis en technologie, aldus Robbert Dijkgraaf. Lees het opiniestuk van de NRC.
6-3-2009
Cito-toets: jongens scoren steeds beter of score ongewijzigd?
Jongens hebben de Cito-toets beter gemaakt dan meisjes. Het verschil is dit jaar zelfs groter geworden in vergelijking met voorgaande jaren, aldus het dagblad AD.
Dat blijkt uit de resultaten die het Cito in Arnhem bekend maakte. Meisjes scoren op taal weliswaar beter, maar jongens hebben op dit onderdeel een flinke inhaalslag gemaakt. Op rekenen-wiskunde en studievaardigheden presteren jongens beter. 'Over de achtergronden van deze veranderingen valt nu nog weinig te zeggen. Dit zal nader onderzocht moeten worden', stelt het Cito.
Lees verder.
Volgens het dagblad de Gelderlander is de score bij de Citoets dit jaar ongewijzigd. Zie het artikel.
3-3-2009
Alympiade gaat internationaal
Niet alleen teams uit Duitsland, Denemarken en van de Antillen doen dit jaar mee aan de Alympiade, ook teams uit Iran zijn van de partij. Bovendien is er veel belangstelling uit Japan, een aantal hoge gasten uit dit land komt een kijkje nemen bij de Alympiade. De finale van de Alympiade vindt plaats op 13 en 14 maart in Garderen.
25-2-2009
Combinatie oude en nieuwe media verdiept wiskundig inzicht
Combineer het oude vertrouwde boek, pen en papier met de mogelijkheden van de computer en het digitale schoolbord. Op deze manier kan ICT in het wiskundeonderwijs een goede bijdrage leveren aan het begrip van leerlingen. Dat concludeert een team onderzoekers onder leiding van Koeno Gravemeijer en Paul Drijvers van het Freudenthal Instituut voor didactiek van wiskunde en natuurwetenschappen (Universiteit Utrecht).
Lees het hele artkel.
17-2-2009
Inventarisatie van de 2007-programma's cTWO
Er is een rapport verschenen over de huidige examenprogramma's wiskunde, waarbij met name is gekeken naar algebraïsche vaardigheden. Zie onder publicaties.  

17-2-2009
Trajectenboek onderbouw cTWO
Er is een trajectenboek voor de onderbouw wiskunde havo-vwo verschenen, alsmede een overzicht van de vereiste voorkennis aan het einde van de derde klas. Zie onder publicaties.
17-2-2009
Site cTWO
De site van cTWO heeft een opfrisbeurt gehad. Alle informatie is geactualiseerd. Zie www.ctwo.nl.
16-2-2009
Wiskunde voor kinderen
Het klinkt ingewikkeld, maar het is een tentoonstelling waar kinderen spelenderwijs kennismaken met rekenen. Ze leren sorteren door allerlei spulletjes bij elkaar te leggen, patronen te leggen met gekleurde plankjes, het wegen van noten en zand. De tentoonstelling vindt plaats op 28 februari van 10 tot 13 uur in De Plakkenberg, Pastoor Bluemersplein 5 7064 BK Silvolde.
14-2-2009
Nieuwe clips op de site van Talentenkracht
Op de website van Talentenkracht zijn nieuwe clips geplaatst. Zie www.fi.uu.nl/talentenkracht/videoclips.
13-2-2009
Nascholingscursus Rekenen in het VO
In de cursus Rekenproblemen herkennen, analyseren en oplossen wordt u geïnformeerd over rekenonderwijs en kenmerkende problemen. Ook zult u tijdens de cursus enkele didaktische vaardigheden ontwikkelen om rekenproblemen in uw eigen onderwijspraktijk beter te kunnen herkennen en oplossen.
De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst is eind maart. Zie ook de flyer. Meer informatie over het programma en aanmelden kan via de site www.fi.uu.nl/nl/professionalisering/seizoen2008/2009.
13-2-2009
Grote Rekendag 2009: Waar voor je geld!
Dit jaar wordt de Grote Rekendag gehouden op woensdag 8 april. Het thema is geld. Tijdens deze dag zijn kinderen een dagdeel lang bezig met rijke reken-wiskundeopdrachten. Scholen die zich inschrijven ontvangen tijdig een boek en cd met kopieerbladen en handleiding. Zie voor aanmelding en meer informatie: www.fi.uu.nl/rekenweb/groterekendag/.
13-2-2009
Probleem van de maand op RekenWeb: een schot in de roos
Deze maand is het probleem op Rekenweb: Het gouden schot. Boogschutters moeten goed kunnen mikken. Ze richten op het midden van de roos. In dit spel kijk je ook door een gaatje en zoek je de roos. Zie het gouden schot.
13-2-2009
Staartdelen of happen?
Er woedt een heuse rekenoorlog in Nederland. De aanhangers van de rekenmethode van opa voeren een voortdurend offensief tegen de ontwikkelaars van het realistisch rekenen. In het tijdschrift Didaktief van deze maand gaan vertegenwoordigers van beide kampen met elkaar in debat: Jan van de Craats (medeoprichter van Goed Rekenonderwijs Nederland) en Marja van den Heuvel-Panhuizen (Freudenthal Instituut), lees het artikel of zie de website.
12-2-2009
Feestelijke start zOEFi: Nationale OefenImpuls
Op 21 januari j.l. heeft staatssecretaris Sharon Dijksma tijdens de Panama-conferentie in Noordwijkerhout de aftrap gegeven van de Nationale OefenImpuls, oftewel zOEFi, een project van het FI voor leerlingen van 4 tot 14 jaar, mogelijk gemaakt door OC&W.
Doel van zOEFi is het dagelijks oefenen van basale rekenkennis. Dit gebeurt in de klas met oefenactiviteiten van 10 minuten op het digibord, al kunnen ook scholen zonder digibord deelnemen. Bovendien komt er een zOEFi-website waarop kinderen thuis of op school, al dan niet samen met hun ouders of vrienden, verder kunnen oefenen.
Kenmerken van de zOEFi-oefeningen zijn:
 • het verstevigen van de basis, d.w.z. rekenkennis en -vaardigheden die al wat langer geleden verworven zijn;
 • passend bij elke rekenmethode;
 • goed en snel;
 • met begrip en inzicht;
 • gevarieerd en speels.
Deelname aan zOEFi is gratis, maar niet vrijblijvend. De vorderingen van de leerlingen worden met digitale toetsen geregistreerd. De projectgroep hoopt binnenkort met een eerste try-out te kunnen beginnen in groep 8. Scholen die op de hoogte gehouden willen worden kunnen mailen naar zoefi@fi.uu.nl. Vermeld hierbij adres en telefoonnummer van de school, en de naam van een contactpersoon.
11-2-2009
Rekenverbetertrajecten
In het voorjaar van 2009 wordt duidelijk welke basisscholen en scholen s(b)o starten met een rekenverbetertraject (zie www.rekenpilots.nl). Veel trajecten starten na de zomer van 2009, maar nog niet alle scholen hebben de juiste ondersteuning gevonden. Informeer bij uw eigen schoolbestuur of uw school ook participeert in een dergelijk traject. Rekenverbetertrajecten hebben een looptijd van drie jaar.
Het Freudenthal instituut is betrokken bij een aantal van deze rekenverbetertrajecten en heeft nog ruimte vanaf het seizoen 2009-2010 om de begeleiding van individuele scholen of groepen van scholen te verzorgen. De begeleiding wordt verzorgd door een groep van ervaren begeleiders.
6-2-2009
Studenten krijgen punten voor spelen van Starcraft
Aan de Berkeley-universiteit in Californië kunnen studenten sinds kort een een college Starcraft volgen. Studenten die de colleges volgen en het spel spelen, verdienen daarmee studiepunten.
De colleges spitsen zich toe op de manier waarop er in Starcraft - een real-time strategy game - oorlogen gevoerd worden. Wie aan de colleges mee wil doen, moet wel wiskunde en kansberekening onder de knie hebben.
2-2-2009
Realistisch rekenen moet blijven
In het Dagblad van het Noorden staat een pleidooi voor het realistisch rekenen, zie het artikel.
2-2-2009
Iedereen kan leren rekenen
Alle kinderen kunnen leren rekenen. Het is vooral de manier waarop het rekenonderwijs wordt gegeven, die bepaalt hoe succesvol leerlingen zijn. Met de brochure Iedereen kan leren rekenen, biedt het Projectbureau Kwaliteit van de PO-Raad scholen houvast om hun rekenonderwijs te verbeteren. Zie de brochure.
2-2-2009
Mieke van Groenestijn benoemd tot lector Gecijferdheid
Het College van Bestuur van de Hogeschool Utrecht is onlangs accoord gegaan met de benoeming van Mieke van Groenestijn tot lector Gecijferdheid.
   
1-2-2009
Summer school in Utrecht van 17 - 21 augustus 2009
Nog geen plannen voor deze zomer? Kom naar een van de summer schools, zie voor het aanbod: www.science.uu.nl/summerschools en de flyer. Bekijk ook de foto's van 2008.
30-1-2009
PAL: Persoonlijke Assistent Leraar
VO-docenten worden gestimuleerd HO-studenten als Persoonlijke Assistent Leraar (PAL) aan te trekken. OCW-staatssecretaris Marja van Bijsterveldt trekt 2 miljoen extra uit en Platform Bèta Techniek nog eens 1 miljoen, bovenop de 115 miljoen om het taal- en rekenniveau te verhogen.
De PAL-studenten maken kennis met het onderwijsvak, verminderen de werkdruk voor docenten en kunnen de leerlingen ondersteunen. Bovendien nemen de studenten nieuwe inzichten mee vanuit hun studie waar zowel de docent als de leerling profijt van heeft. De staatssecretaris verwacht dat het beroepsimago van leraren onder de PAL-studenten zal toenemen.
De PAL-studenten ondersteunen bij taal, rekenen of bètatechnische vakken. Studenten die als TaalPAL of RekenPAL aan de slag gaan, moeten minimaal een niveautoets rekenen of taal hebben gehaald. Voor de ondersteuning van leerlingen bij bètavakken moet de student een bètastudie volgen.
29-1-2009
Nieuwe rekenmethoden op de markt
Noordhoff uitgevers komt in het schooljaar 2010-2011 met de traditionele rekenmethode Reken zeker. Uitgeverij Zwijsen komt met een nieuwe methode voor de brugklas van het vmbo, getiteld Wizwijs.
23-1-2009
Experimenteel lesmateriaal wiskunde op de cTWO-site
Het experimentele lesmateriaal wiskunde heeft een plek op de cTWO-site gekregen. Zie de link lesmateriaal links in het menu op de cTWO-site.  

16-1-2009
Online onderzoek: ICT-kostenmonitor voor het PO
Om beter inzicht te krijgen in ICT-kosten en investeringsplannen binnen het onderwijs, houden VNU Exhibitions en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) een onderzoek onder directies en ICT-verantwoordelijken binnen het primair onderwijs.
Het uiteindelijke doel is een jaarlijkse ICT-monitor te hebben waarmee trends en ontwikkelingen worden gesignaleerd. Schoolleiders en ICT-verantwoordelijken kunnen zo zien waaraan ICT-gelden door de scholen vooral worden uitgegeven.
Het onderzoek zal worden gepresenteerd tijdens de NOT van 27 t/m 31 januari 2009 in Jaarbeurs Utrecht. Wilt u meedoen aan het onderzoek, kijk dan op de website van de AVS.
16-1-2009
Gezocht: onderzoeker-ontwikkelaar wiskundeonderwijs
Het Freudenthal Instituut zoekt een onderzoeker-ontwikkelaar wiskundeonderwijs. Zie voor een functieomschrijving de website van de UU.
14-1-2009
Tentoonstelling wiskundige prenten in Sint-Niklaas, Belgie
ExpoZo organiseert van vrijdag 23 januari tot dinsdag 10 maart een tentoonstelling van Peter Raedschelders. De expositie bevat bijzondere wiskundige prenten en zwart-witschilderijen.

De tentoonstelling vindt plaats in Unizo Waas en Dender in de Knaptandstraat 2006 te Sint-Niklaas, België. Lees verder    
14-1-2009
Gezocht: begeleiders wiskundekampen
Stichting Vierkant voor Wiskunde organiseert elk jaar wiskundige zomerkampen voor jongeren. De kampen worden begeleid door een enthousiast team van vrijwilligers. Die begeleiden niet alleen de kampen, maar bereiden ook het hele kamp voor, zowel de wiskundige onderdelen als andere zaken (speurtocht, disco, zwemmen, sport en spelletjes).
De kampen zijn bedoeld voor scholieren die wiskunde leuk vinden, het zijn geen bijspijkerkampen. Zie voor meer informatie de website.
9-1-2009
Staatssecretaris Dijksma opent Panama-conferentie 2009
Op 21 januari heeft staatssecretaris Sharon Dijksma van Onderwijs de 27e Panama-conferentie over reken-wiskundeonderwijs in het basisonderwijs en de pabo geopend. Deze driedaagse conferentie heeft als thema: Leren van evalueren - de lerende in beeld bij rekenen-wiskunde en wordt bezocht door zo'n 250 docenten en andere deskundigen.

   Staatsecretaris Dijksma heeft gesproken over de voortgang van de ingezette kwaliteitsverbetering van het reken-wiskundeonderwijs.
Ook is ze ingegaan op de voortgang in het kader van de inhaalslag rekenen, die is geïntensiveerd na de rapportage Over de drempels met taal en rekenen van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen op de Panama-conferentie 2008. Zie ook het persbericht.
7-1-2009
Wiskundemeisjes hebben een column in de Volkskrant
Vanaf 3 januari 2009 schrijven de wiskundemeisjes elke twee weken een column in de bijlage Kennis van de Volkskrant! Ionica beet het spits af, met een column over een hoes van Coldplay, zie www.wiskundemeisjes.nl/category/column.
12-12-2008
Nederlands rekenniveau daalt licht, maar zit nog steeds in wereldtop
Het Nederlandse rekenniveau van kinderen op de basisschool is licht gedaald. Dit blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Twente in het kader van een internationaal onderzoek. Nederland staat voor rekenen wel nog steeds in de internationale top tien.
Voorbeeldopgaven uit het onderzoek kunt u vinden op de site van de UT. De internationale rapporten vindt u op de site van TIMSS. Waarom het rekenniveau is gedaald is niet onderzocht.
1-12-2008
Cijferstrijd
Naast alle strijd die er gevoerd wordt over het rekenen op de basisschool is er nu: Cijferstrijd!
Uitgeverij ThiemeMeulenhoff organiseert van 9 januari tot 6 februari 2009 Cijferstrijd, een reken-tel-en-getallenspel voor alle basisscholen in Nederland. Vier weken lang moeten wekelijks 24 cijferraadsels worden opgelost. De opdrachten variëren van eenvoudige telopdrachten tot uitdagende rekenopgaven. Sommige opdrachten kunnen in de klas worden gemaakt; voor andere opdrachten moet je met een fotocamera de straat op.
De opdrachten zijn verdeeld over drie niveaus, zodat alle leerlingen van de school kunnen meedoen in de strijd, van groep 1 tot en met 8. Want elke leerling kan rekenen! Aanmelden voor Cijferstrijd kan tot 19 december 2008 op www.cijferstrijd.nl.
1-12-2008
Kees Gondrie: grootste rekenwonder van Nederland
Op vrijdag 21 november 2008 vond op Hogeschool Windesheim in Zwolle de finale plaats van het Vijfde Bartjens Rekendictee. Ruim 140 kandidaten deden mee aan het dictee. De winnaar van de finale is wiskundedocent Kees Gondrie uit St. Michielsgestel. Naast enkele cadeaus, zoals het Stentor telraam, een cadeaubon van Librijes hotel en een spellenpakket, mag Gondrie zich een jaar lang beste rekenaar van Nederland noemen. Ook heeft hij met 140 van de 145 punten de snelste tijd neergezet. Alle winnaars kregen hun prijs overhandigd door juryvoorzitter Jan Terlouw.
20-11-2008
Gezocht: 5 havo/vwo wiskunde B klassen die werken met Getal & Ruimte of Moderne Wiskunde
Voor een onderzoek naar beheersing van algebraïsche vaardigheden door middelbare scholieren ben ik op zoek naar 5-havo wiskunde B-klassen en 5-vwo wiskunde B-klassen die werken met Getal & Ruimte of Moderne Wiskunde.
Voordelen voor de school zijn:
 • Voor de leerlingen is het een extra oefening op het gebied van algebraïsche vaardigheden, waarbij de docent de toets niet zelf hoeft te maken en na te kijken.
 • De toetsresultaten geven de docent een beeld van de prestaties van:
  1. de individuele leerling
  2. de klas in vergelijking met de school
  3. en
  4. de klas in vergelijking tot andere scholen.
 • De toetsresultaten geven de school een beeld van de prestaties van de school ten opzichte van andere scholen.
Periode waarin het zich afspeelt:
De toetsen zullen in februari en maart 2009 worden afgenomen zodat het onderzoek niet in de weg zit bij de examentrainingen van de havo 5 klassen.

Wie ben ik?
Ik, Daniëlle Remmelzwaan, zit in het eerste jaar van de master Science teacher education die me opleidt tot eerstegraads wiskundedocent. Het onderzoek, dat ik uitvoer vanuit mijn stage op het Freudenthal Instituut in samenwerking met cTWO, is ter invulling van mijn master thesis. Zie voor de beschrijving van het project: Beheersing van algebraïsche vaardigheden op het VO.
Bent u geïnteresseerd in deelname of wilt u meer informatie? Bel: 030-2635568 (wo), 030-2635526 (do) of e-mail: danieller@fi.uu.nl.
31-10-2008
cTWO publiceert ICT-nota
Onder de titel: Use to learn. Naar een zinvolle integratie van ICT in het wiskundeonderwijs, is het eindrapport van de werkgroep ICT van cTWO verschenen. Dit rapport is een uitwerking en concretisering van de visie op ICT zoals die door cTWO is beschreven in haar visiedocument Rijk aan betekenis.
cTWO beschouwt het rapport als richtinggevend voor verder beleid. In de geest van het rapport zal ICT een punt van aandacht zijn in de lopende experimenten en in de examenexperimenten die het komend schooljaar van start gaan. Het rapport vindt u op de website van cTWO onder pulbicaties.  

29-10-2008
Conferentie Taal en Rekenen op herhaling
Op donderdag 12 februari 2009 biedt de SLO voor de tweede keer de conferentie Taal en Rekenen aan. Dit wegens een overweldigende belangstelling voor dezelfde conferentie op 6 november 2008.
De conferentie vindt plaats in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle en is bedoeld voor leerkrachten en directie in het primair onderwijs. Binnen het thema Taal en Rekenen gaat op deze dag de aandacht uit naar de dagelijkse praktijk van de (speciale) basisschool en naar vragen die vanuit de vakdidactiek en het onderwijs komen. In diverse presentaties, lezingen en workshops, verzorgd door onder meer ook Marant, zal de veelzijdigheid van taal- en rekenonderwijs aan de orde komen.
Zie ook: http://www.slo.nl/agenda/00010/.
21-10-2008
Scientific Festival: een impressie
De oktober kennismaand is alweer bijna voorbij. De code is gekraakt, bekijk de foto's.
16-10-2008
Conferentie: Scholen voor morgen - leren van elkaar
Op woensdag 19 november a.s. organiseert het ministerie van OCW samen met de PO-raad de conferentie Scholen voor morgen - Leren van elkaar, in het conferentiecentrum van stadion Galgenwaard in Utrecht.
Staatssecretaris Sharon Dijksma en voorzitter Kete Kervezee van de PO-Raad willen graag van leraren en schoolleiders horen wat zij doen om de taal- en rekenprestaties op scholen te verbeteren.
Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Er zijn 350 plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan via de website www.deelnameregistratie.nl/upload/brochure176.pdf . Op die site vindt u ook meer informatie over het programma.
7-10-2008
De onderwijsinspectie over basisvaardigheden rekenen-wiskunde
Het inspectierapport basisvaardigheden rekenen-wiskunde in het basisonderwijs (http://www.onderwijsinspectie.nl/) is door staatssecretaris Dijksma op 29 september j.l. aan de Tweede Kamer aangeboden. Hierin rapporteert de inspectie over de resultaten van het onderzoek dat zij heeft uitgevoerd naar de kwaliteit van rekenen-wiskunde in het basisonderwijs.
Het onderzoek heeft zich vooral gericht op de prestaties van de leerlingen aan het eind van de basisschool. Ook zijn de verschillen tussen de scholen met zwakke, gemiddelde en goede reken-wiskunderesultaten in kaart gebracht. De inspectie wil hiermee zwakke scholen identificeren en nagaan welke factoren deze zwakte bepalen. De ogenschijnlijk belangrijkste conclusie (23% van de scholen is rekenzwak) was in de gekozen definities ingebakken en mag geen nieuws heten. Wel van belang zijn de gevonden succesfactoren voor goed rekenonderwijs, namelijk:
 • de tijd die wordt besteed aan rekenen
 • het geven van uitleg
 • het bevorderen van strategisch denken
 • het analyseren van vorderingen
 • het omgaan met verschillen
 • het bevorderen van een actieve en zelfstandige rol van leerlingen
 • en het didactisch handelen van de docent.
Lees verder.
2-10-2008
Tien jaar probleem van de maand op Rekenweb
Op 1 oktober 2008 is het alweer tien jaar geleden dat het eerste probleem van de maand verscheen.
Ter gelegenheid hiervan brengt het Rekenweb een poster uit die in oktober naar alle scholen voor (speciaal) basisonderwijs wordt gestuurd en naar alle pabo's.
Deze maand gaan we sokken drogen, zie: de rekenweb spelletjes
23-9-2008
E-journal: Educational Designer
Afgelopen zomer organiseerde het Freudenthal Instituut de vierde ISDDE-conferentie (www.fi.uu.nl/isdde). De ISDDE (International Society for Design and Development in Education (www.isdde.org) is opgericht om educational designers een eigen platform te geven.
Het Freudenthal Instituut is vanaf de oprichting betrokken bij dit initiatief en is vertegenwoordigd in het uitvoerend comité (Jan de Lange en Peter Boon). Naast het organiseren van conferenties is gewerkt aan een nieuw e-journal: Educational Designer. De eerste editie hiervan is verschenen, zie www.educationaldesigner.org.
22-9-2008
Kadervorming: Computer Aided Assessment en wiskunde
Op donderdag 9 oktober a.s. geeft Chris Sangwin een voordracht over Computer Aided Assessment en wiskunde. Chris is universitair docent aan de School of Mathematics van de Universiteit van Birmingham. De voordracht zal Engelstalig zijn, zie ook de samenvatting.
U bent van harte uitgenodigd om 15:00 uur aanwezig te zijn in de kantine van het Freudenthal Instituut, 3e verdieping, Aïdadreef 12, 3561 GE Utrecht. Graag horen we van tevoren al of u van plan bent te komen. U kunt dit doorgeven aan Sylvia Eerhart, sylvia@fi.uu.nl.
19-9-2008
Wiskunde D-workshops in Leiden op woensdag 29 oktober
Eind oktober wordt er in Leiden een wiskundeconferentie gehouden. Dit is een gezamenlijke activiteit van een groot aantal Nederlandse universiteiten. Hoewel de conferentie een hoog wetenschappelijk en gespecialiseerd karakter heeft, is er op woensdag 29 oktober ruimte gemaakt voor een dag voor docenten in het middelbaar onderwijs. Op deze docentendag worden intensieve workshops gegeven over enkele wiskunde D-modulen. Bovendien biedt het docenten en wetenschappers de gelegenheid om met elkaar in contact te komen.
Meer informatie is te vinden op de site: www.fi.uu.nl/ctwo/WiskundeD/DiamantGQT/welcome.html. Inschrijven voor de conferentie kan via deze site. Deelname is gratis.
17-9-2008
Informatiebijeenkomsten speciaal rekenen op 30 oktober en 27 november
Na zes jaar ontwikkelwerk en onderzoek beschikt het project Speciaal Rekenen over materialen die de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs kunnen verbeteren.
Speciaal Rekenen biedt naast een traject voor IB'ers, rekencoördinatoren en rekenspecialisten binnen het s(b)o ook een traject van drie bijeenkomsten voor schoolbegeleiders en opleiders aan. Zie voor meer informatie de uitnodiging aan de IB'ers, de uitnodiging aan de schoolbegeleiders en de uitnodiging aan de opleiders.
12-9-2008
Elwier conferentie op vrijdag 28 november 2008
Het Expertisecentrum Lerarenopleiding Wiskunde en Rekenen (ELWIER) organiseert op vrijdag 28 november a.s. een conferentie in de Jaarbeurs te Utrecht.
U kunt zich nu aanmelden voor deze conferentie. Zie voor het programma de website .
8-9-2008
De basisschool krijgt een onvoldoende voor rekenen
Veel leerlingen in het basisonderwijs kunnen niet goed rekenen. Dat constateert de Inspectie van het Onderwijs in een rapport dat dit najaar verschijnt. Aldus BN De Stem. Lees het hele artikel.
In dezelfde krant de artikelen Sommen maken op opa's manier (heeft die juffrouw in Italie geen kassa in de winkel?) en Jij kunt niet rekenen, he?.
1-9-2008
Beste rekenaars op Het Vlot
Staatssecretaris Dijksma opende op 25 augustus 2008 officieel het basisschooljaar 2008-2009 op OBS Het Vlot in Drunen.
Lees meer over deze feestelijke, zonnige middag in dit krantenbericht en in De Maasroute.
Wilt u nog meer zien? In het jeugdjournaal van 25 augustus 2008 werd uitgebreid stilgestaan bij deze opening. Zie www.uitzendinggemist.nl
27-8-2008
Vijfde lustrum Ars et Mathesis
Op zaterdag 15 november 2008 wordt op de Ars et Mathesis-dag het vijfde lustrum van de stichting gevierd.
Het voorlopige programma: een terugblik op 25 jaar AetM en een lezing door architect Bertus Mulder over 'Het Gebouw', met aansluitend een bezoek daaraan
Ook vindt op die dag de prijsuitreiking plaats van de jubileumprijsvraag 'Krijt een kunstwerk op je stoep!!'
Locatie: de Paper Dome, Hogeweide 3A, 3541 BC Utrecht (Leidsche Rijn).
Overige informatie, ook over deelname aan de prijsvraag zie de website.
27-8-2008
Conferentie Taal en rekenen
Op 6 november 2008 organiseert de SLO een conferentie in Zwolle met als thema Taal en Rekenen. Belinda Terlouw geeft daar namens het FIsme een workshop rond Speciaal Rekenen. Zie: http://www.slo.nl/primair/Agenda/.
21-8-2008
Freudenthal Instituut actief tijdens Discovery Night en Scientific Festival
Naast de Oktober Wijnmaand, Woonmaand en Kindermaand is er nu de Oktober Kennismaand. Na 22 succesvolle edities van de Nationale WetenWeek is dit event zo groot geworden dat het vanaf 2008 niet meer een week maar een maand duurt.
Het Scientific Festival op 4 en 5 oktober maakt deel uit van deze Oktober Kennismaand. Op het Scientific Festival is Café Möbius aanwezig met geheimtaal ontcijferen, je verjaardag binair coderen, je naam in streepjescode en de potloodtruc.
Zie voor overige activiteiten de website van de Oktober Kennismaand.
Tijdens de Discovery Night (op vrijdag 26 september) gaan Charlotte Vlek en Freek van der Blij een QR-Code Dating Service doen en laten ze fractals zien.
12-8-2008
De Proeve deel II nu digitaal beschikbaar
Proeve van een nationaal programma voor het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool. Deel II. Basisvaardigheden en cijferen (1990, Treffers & De Moor) is nu beschikbaar in het digitaal wetenschappelijk archief van de Universiteit Utrecht, het Igitur Archief.
Zie voor De Proeve deze url.
10-7-2008
Wiskunde op Lowlands
Twee studenten gaan onder begeleiding van Freek van der Blij van het Freudenthal Instituut de bezoekers van het Lowlandsfestival enthousiasmeren voor wiskunde. Tijdens het driedaagse muziekfestival dagen zij het publiek met workshops uit om wiskundige problemen op te lossen die aan het festival zijn gelinkt.
Zo komt bijvoorbeeld het eerlijk verdelen van bier aan bod. Ook worden de bezoekers aan het werk gezet met patronen in de muziek en het bepalen van de snelste manier om een verloren iPod terug te vinden tussen de tenten van de Lowlands camping.
Voor de studenten Rob Wesselink en Mark Koenen, die beiden zowel wiskunde als natuurkunde studeren, is dit niet de eerste keer dat ze naar het festival gaan. Mark Koenen: “Dit wordt alweer mijn vijfde Lowlands. Het geven van de workshops is een mooie toevoeging aan het festival. Het is goed om mensen een beter idee te geven van wat je met wiskunde kunt doen."
Het project is georganiseerd door de Special Interest Group Mathematics Activities, die op Lowlands ook een prijs uitreikt voor het beste initiatief om de problemen met wiskundeaansluiting van middelbare school naar hoger onderwijs aan te pakken. Meerdere universiteiten geven workshops op Lowlands. De wiskundeworkshop is van 15 t/m 17 augustus te volgen in de Sigmatent op het festivalterrein.
4-7-2008
Reactie op het hoe- en wat-kamp van de staatssecretaris
Op 13 juni j.l. publiceerde de staatssecretaris een brief waarin ze reageert op een schrijven van de werkgroep havo/vwo van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren. Het Freudenthal Instituut reageert op de brief omdat deze onderdeel is van de discussie en de besluitvorming over inhoud en kwaliteit van het wiskundeonderwijs en om verdere verspreiding van misverstanden op zijn minst in te dammen.
 1. De staatssecretaris vat de meningstegenstellingen over goed wiskundeonderwijs samen met een indeling in twee kampen. Het toch al gepolariseerde debat wordt daar niet beter van. Zeker niet nu de staatssecretaris laat merken dat zij niet boven de partijen staat, maar eenzijdig voor een van de twee kampen kiest.
 2. De beschrijving van een hoe- en een wat-kamp geeft een verkeerd beeld van de werkelijkheid. Er is een voortdurende wisselwerking tussen eindtermen en mogelijke leerwegen. Er is geen hoe- en geen wat-kamp.
 3. In de brief wordt het Freudenthal Instituut in het hoe-kamp geplaatst. Het Freudenthal Instituut werkt niet eenzijdig aan het hoe, maar is altijd betrokken geweest bij het ontwikkelen en vormgeven van inhouden (zowel eindtermen, tussendoelen als voorbeeldmatig lesmateriaal).
 4. Het begrip realistische wiskunde wordt in de brief genoemd in een alinea die eindigt met twijfels over de rol van het Freudenthal Instituut. Verwezen wordt naar een passage in het rapport Dijsselbloem. Deze passage gaat over wat Dijsselbloem realistisch rekenen op de basisschool noemt. Die verwijzing is hier merkwaardig en bovendien is de formulering in het rapport een van de karikaturen die in de gepolariseerde discussie de ronde doen.
 5. De kampindeling suggereert ook dat degenen die in het hoe-kamp zijn geplaatst geen oog voor de zogenaamde doorstroomrelevantie hebben. Niets is minder waar: men wil in dat kamp er juist op wijzen dat door de verschraling van het programma tot algebraïsche vaardigheden andere belangrijke aspecten van doorstroomrelevantie niet aan bod komen (zo wordt met het besluit de doorstroming van havo C&M naar vwo C&M vrijwel onmogelijk gemaakt).
 6. De staatssecretaris zou de discussie verder kunnen helpen door een breed samengestelde groep de gelegenheid te geven de problemen rond de aansluiting, die door iedereen onderkend worden, uitvoerig te bespreken en te analyseren. Het zou de staatssecretaris sieren als zij vervolgens haar besluit uitstelt en cTWO de voorstellen van januari 2008 voorlopig laat uitwerken.
Zie de website van cTWO voor publicaties rond de nieuwe examenprogramma's wiskunde havo en vwo: http://www.fi.uu.nl/ctwo/publicaties/.
30-5-2008
Wiskundeleraren op de bres voor wetenschap
Wiskundeleraar Swier Garst heeft veel over voor zijn vak. Zo kwam hij onlangs bij Paul de Leeuw de Stelling van Pythagoras uitleggen. Hij staat, na 34 jaar, nog steeds met veel plezier voor de klas op een scholengemeenschap in Middelharnis, en doet daarnaast onderzoek aan de TU Delft, waar hij elke week op zijn motor naartoe rijdt. Om zijn bovenkamer fris te houden, leerlingen te enthousiasmeren voor zijn vak en voor de wetenschap.
Lees verder
29-5-2008
Reactie op artikel Technisch Weekblad
Het Technisch Weekblad publiceerde onlangs een artikel tegen realistisch rekenonderwijs. Jan van Maanen schreef hierop een reactie. Zie ook de uitgebreide versie.
27-5-2008
Standpunt cTWO over besluit wiskunde van de staatssecretaris
De vernieuwingscommissie wiskunde cTWO heeft kennisgenomen van het standpunt van de staatssecretaris en van diverse reacties. cTWO vindt dat in de plannen van de staatssecretaris onvoldoende rekening wordt gehouden met de onderwijsbaarheid, de samenhang en de studeerbaarheid. De programma's raken daarmee uit balans. Daarnaast roept de nota van de staatssecretaris ook diverse vragen op. Er is een gesprek met de staatssecretaris gepland, waarin cTWO bovenstaande punten aan de orde wil stellen. Wij beperken ons derhalve tot deze korte reactie.

Op 29 februari 2008 heeft cTWO naar OCW toe gereageerd op de reacties van de resonansgroep en de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren. U kunt deze reacties vinden in ons archief. Deze geven ook aan op welke wijze cTWO is samengesteld en hoe en waarom cTWO tot haar afweging gekomen is.
In de discussies rond de programma's valt op dat er soms een uitvergroting plaatsvindt van de verwachte inhoud of de omvang van een aantal onderdelen. Verder is het van belang dat de voorgestelde programma's na uitvoerig beproefd te zijn (en eventueel aangepast) voor het eerst in 2013 in de vierde klas van havo en vwo hun intrede zullen doen. cTWO verwacht daarbij effecten van vitalisering van de onderbouw.
23-5-2008
Barbertje moet hangen
Bijna iedereen lijkt van mening dat het onderwijsniveau is gedaald. Die mening wordt echter niet gestaafd door betrouwbaar onderzoek. De standaarden van het Cito zijn geen pijlers waarop een evaluatie van de kwaliteit van ons stelsel van basisonderwijs kan rusten, aldus Kees de Glopper in het mei-nummer van Didaktief.
Lees het hele artikel.
22-5-2008
Stop kaalslag wiskundeonderwijs!
Van de site van de Vereniging van Wiskundeleraren:
Genoeg is genoeg! Na de zware reductie van bijvoorbeeld de wiskunde B-programma's in havo-vwo wijzigt het ministerie nu drastisch de inhoud van de voorgestelde examenprogramma's havo-vwo. Wiskunde B wordt verder uitgehold, het karakter van wiskunde A wordt met één klap gewijzigd en wiskunde C krijgt geen faire kans.

In de toelichting wordt betoogd dat de (enige) kern van de wiskunde het algebraïsch en analytisch rekenwerk is. Ook van wiskunde A en C! De consequentie naar de onderbouw wordt meteen getrokken: meer van hetzelfde rekenwerk in plaats van een wiskundige inhoud die rijk aan betekenis is.

De NVvW roept alle wiskundedocenten en wiskundigen met hart voor het wiskundeonderwijs en voor de leerlingen in dat onderwijs op om de open brief te bestuderen en te ondertekenen. Dat kan op de website: www.ipetitions.com/petition/wiskunde/
Zie verder de website van de NVvW.
6-5-2008
Nieuw op de site van Speciaal Rekenen: de routeplanners!
De lessenseries die zijn ontwikkeld door het project speciaal rekenen moeten ingepast worden in de rekenmethode die gebruikt wordt op school. Om leerkrachten zoek- en speurwerk te besparen zijn voor de vier meest gebruikte rekenmethoden (Wis en Reken, Alles telt, De Wereld in Getallen en Pluspunt) routeplanners ontwikkeld.
Deze routeplanners (in zowel pdf als word) zijn vrij te downloaden. Zie: www.speciaalrekenen.nl.
29-4-2008
Afscheidssymposium Koeno Gravemeijer op vrijdag 6 juni 2008
Op vrijdag 6 juni aanstaande vindt er een symposium plaats ter gelegenheid van het vertrek van Koeno Gravemeijer bij het Freudenthal Instituut voor Science and Mathematics Education en de afdeling Onderwijskunde van de Universiteit Utrecht met als titel: Realistisch reken-wiskundeonderwijs: hoe realistisch is dat? Sprekers: Koeno Gravemeijer, Lieven Verschaffel en Theo Wubbels.
Tijd: 14:15 - 17:15 uur, met aansluitend een borrel
Plaats : Martinus Ruppertgebouw zaal 040, Leuvenlaan 19, 3584 CE Utrecht-Uithof. U kunt zich via e-mail opgeven voor dit symposium bij: a.vanderheiden@fi.uu.nl
24-4-2008
Promotie Kees Buijs: Leren vermenigvuldigen met meercijferige getallen
Kees Buijs laat in zijn promotieonderzoek zien dat het vermenigvuldigen van meercijferige getallen (zoals 38 x 45 of 16 x € 4,95) in het basisonderwijs aanzienlijk verbeterd kan worden.
In het populair-wetenschappelijke radioprogramma Hoe?Zo! lichtte de promovendus van het Freudenthal Instituut zijn promotieonderzoek toe. Beluister item (begint na 35 minuten).
koffiepakken
Het proefschrift is verkrijgbaar in de webwinkel van het FI .
22-4-2008
Grote Rekendag: groot succes!
Woensdag 16 april is op de basisscholen de Grote Rekendag gehouden. Het was een oorverdovend succes, zie ook het artikel in Trouw.
21-4-2008
Gezocht: AIO Talentenkracht
De AIO gaat een promotie-onderzoek uitvoeren dat deel uitmaakt van het project Talentenkracht, satelliet Universiteit Utrecht en is gekoppeld aan het onderzoeksthema Early Learning of Mathematics and Science van het Freudenthal Institute for Science and Mathematics Education (FIsme .
Zie voor de functie-omschrijving en verdere inlichtingen de vacaturetekst of de vacaturesite van de Universiteit Utrecht. Sluitingsdatum is 20 mei.
15-4-2008
Reactie van het Freudenthal Instituut op het besluit van OCW over de examenprogramma's
Op 11 januari 2008 heeft cTWO haar concept examenprogramma's wiskunde 2013 opgeleverd bij OCW. Het ministerie heeft hierover advies gevraagd van de NVvW en van de resonansgroep. Op 8 april heeft OCW haar besluit bekend gemaakt ten aanzien van de programma's zoals ze gaan functioneren in de examenexperimenten die deze zomer van start gaan. lees verder >>
11-4-2008
Nieuw: Wiskunde in een notendop
Nu verkrijgbaar in de boekwinkel: Wiskunde in een notendop, een publicatie waarin een aantal wiskundige kernideeën op aanschouwelijke wijze worden ontvouwd.
Auteurs: Martin Kindt en Ed de Moor.
Omvang 176 pag.
Prijs € 9,95.
ISBN 9789035132122.
   
11-4-2008
Reactie OCW op examenprogramma's cTWO
Het ministerie van OCW heeft gereageerd op de examenprogramma's die cTWO op 11 januari 2008 heeft aangeboden. De reactie is te vinden in de rubriek publicaties.
17-3-2008
Havo D-offensief
Op vrijdag 4 april organiseert cTWO een werkconferentie over wiskunde D op het havo. De conferentie richt zich met name op de samenwerking tussen hbo en vo. Informatie over de conferentie is te vinden op onder het kopje wiskunde D.
29-2-2008
Onderzoeksplaatsen voor betadocenten uit het voortgezet onderwijs
Er is weer plaats voor tien eerstegraads bètadocenten om naast hun onderwijsbaan een promotieonderzoek uit te voeren bij een van de universiteiten in Nederland. De beschrijving van de projecten en voorwaarden zijn te vinden op de website van DUDOC. Solliciteren kan tot 17 maart 2008.
22-2-2008
Invoering examenprogramma's in 2013
Volgend schooljaar starten de experimenten met de nieuwe examenprogramma's wiskunde. Tussen het aflopen van deze experimenten en de landelijke invoering van de nieuwe programma's zal zeker twee jaar verstrijken, in verband met nascholing en het ontwikkelen van nieuwe leermiddelen. Dit betekent dat de vernieuwde examenprogramma's niet voor 2013 landelijk zullen worden ingevoerd. In eerdere berichten werden hiervoor nog de jaartallen 2010 en 2011 genoemd.
21-2-2008
Vierde Volgens Bartjens Studentendag: Meten en Meetkunde Meester
Op donderdag 17 april 2008 is de Vierde Volgens Bartjens Studentendag georganiseerd. Een rekendag speciaal voor pabo-studenten met als thema Meten en Meetkunde.
Voor meer informatie zie: www.volgens-bartjens.nl
20-2-2008
Bijscholing wiskunde D
Het Steunpunt BEST-Utrecht en het Freudenthal Instituut geven in het kader van wiskunde D twee cursussen: Kansrekening en Statistiek en Analytische meetkunde.
Met deze cursussen bereidt u zich optimaal voor op de nieuwe vakinhoud van wiskunde D.
Elke cursus wordt gegeven door twee docenten, een van het Freudenthal Instituut en een van het Departement Wiskunde van de Universiteit Utrecht.
Plaats: Freudenthal Instituut, naast station Utrecht Overvecht.
Data:
Analytische meetkunde: do 30 oktober, do 13 en 27 november 2008 van 16:30 - 20:00. Kosten: € 250,- per persoon incl. cursusmateriaal. Aanmelden via: www.fi.uu.nl/nl/professionalisering/seizoen20072008/.
12-2-2008
Geef uw school nu op voor de Wiskunde Scholen Prijs 2008!
De wiskundescholenprijs wil scholen stimuleren om de manier waarop zij hun wiskundeonderwijs vormgeven, te propageren. Alle scholen voor voortgezet onderwijs kunnen meedoen. Er zijn drie categorieën:
 • basisvorming (klas 1 en 2)
 • bovenbouw vmbo (klas 3 en 4)
 • havo/vwo (de klassen 3 t/m 6).
In elke categorie valt een prijs van € 1000,- te winnen.
De inschrijving sluit 29 februari 2008. Inzendingen moeten voor 31 maart 2008 binnen zijn. Zie ook www.wiskundescholenprijs.nl
29-1-2008
Cafe Mobius: wiskunde voor iedereen!
Wat is wiskunde en wat kun je ermee? In Café Möbius kan iedereen kennis maken met wiskunde en de alledaagse relevantie ervan. Beleef de intrigererende aspecten van wiskunde en zie hoe wiskunde onmisbaar is in ons dagelijkse leven. Café Möbius is alleen geopend op zaterdag 2 februari van 2 tot 6 uur. De vorm van deze middag is informeel: laagdrempelige workshops met 'open deuren' en een enkele lezing. Kortom: iedereen is welkom en de inschrijving is gratis! Zie www.cafemobius.nl
Aanleiding voor Café Möbius zijn de jaarlijkse Nationale Wiskunde Dagen (NWD) voor wiskundedocenten uit het voortgezet onderwijs. Met grote regelmaat werd gevraagd: 'waar die NWD toch is', zodat men langs kon komen. Dan moest er helaas op worden gewezen dat de doelgroep beperkt en de conferentie vol was. Geen mogelijkheden dus, terwijl wiskunde voor iedereen interessant is. Zeker ook voor jongeren die zich orienteren op hun studie. Vandaar een verlenging van de NWD waarbij, naast de docenten, nu ook hun leerlingen, familie en vrienden de mogelijkheid krijgen om kennis te maken met wiskunde en de alledaagse relevantie ervan.
23-1-2008
Eindrapport Expertgroep doorlopende leerlijnen taal en rekenen
Op woensdag 23 januari is het rapport van de commissie Meijerink (Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen) in ontvangst genomen door minister Plasterk en de staatssecretarissen Van Bijsterveldt en Dijksma tijdens de Panama-conferentie te Noordwijkerhout.
Het volledige rapport is te vinden op de website van de SLO.
   
21-1-2008
Stelling: Leerlingen in het speciaal basisonderwijs kunnen meer dan vaak wordt gedacht
Aldus Marja van den Heuvel-Panhuizen en Marjolijn Peltenburg van het Freudenthal Instituut. Bent u het met deze stelling eens? Of juist niet? Ga naar www.volgens-bartjens.nl, breng uw stem uit en licht uw antwoord toe!
14-12-2007
Top 2000 en wiskunde
In 2007 ging de Wiskunde Alympiade finaleopgave onder andere over de Top 2000.
Het contact met Radio 2 over de Alympiade-opgave leidde tot het verzoek om de Top 2000 te omlijsten met tal van verschillende statistieken. Deze statistieken worden bedacht door Tom Goris (FIsme) en uit de gigantische database gefilterd door Fred Liauw, ICT- deskundige. Zo zijn er inmiddels Top 2000-en gemaakt per provincie, per leeftijd, per muziekvoorkeur etc. Uit deze lijsten zijn weer verschillijsten gemaakt: de relatieve afwijkingen ten opzichte van DE Top2000. Per plaat is het percentage vrouwelijke en mannelijke stemmers uitgezocht; de verschillen in deze percentages zijn weer in een ranglijst gezet en leveren zo de lijst met typische vrouwen- en mannenplaten.
De definitieve lijsten, feiten, grafieken en diagrammen worden tijdens de Top 2000 al op de site van radio 2 geplaatst en in diverse regionale dagbladen. De Radio 2 Top 2000 wordt uitgezonden van 26 december 00.00 uur tot 31 december 24.00 uur.
13-12-2007
Verschenen: Raamwerk rekenen-wiskunde voor het mbo
Het raamwerk rekenen-wiskunde mbo is verschenen (versie 0.9, december 2007). Met dit instrument is het mogelijk op een eenduidige manier de beheersingsniveaus voor rekenen en wiskunde te bepalen binnen het competentiegerichte onderwijs. In het raamwerk is het gebruik van rekenen en wiskunde in de praktijksituaties het uitgangspunt. Zie ook: raamwerk rekenen-wiskunde en http://www.fi.uu.nl/mbo/raamwerkrekenenwiskunde/.
10-12-2007
Onderwijsontwikkelaar Wiskunde VO gezocht
Het Freudenthal instituut is op zoek naar een onderwijsontwikkelaar wiskunde vo. Zie voor de volledige omschrijving de vacaturetekst.
26-11-2007
Veel belangstelling voor Alympiade en Wiskunde B-dag
Duizenden leerlingen uit Nederland, Duitsland, Denemarken, Belgie en de Antillen hebben zich vrijdag 23 november jl. gebogen over de opdrachten van de wiskunde A-lympiade en wiskunde B-dag. Vrijdag 30 november gaan, bij wijze van experiment, ook tien teams in Iran met de Alympiade aan de slag.
De Alympiade opdracht Werken met pauzes ging over het maken van een optimale werkdagindeling. De wiskunde B-dagopdracht was meetkundig van aard: Polygonen, kapen en driehoeken.
Er is ook belangstelling uit Japan, men kwam voor een paar dagen overvliegen om de Alympiade en de wiskunde B-dag live mee te maken, net als vorig jaar.
Volgend jaar beleven we de twintigste Alympiade en de tiende wiskunde B-dag.
22-11-2007
Finale vierde Bartjens rekendictee op 23 november in Zwolle
Hogeschool Windesheim in Zwolle is de locatie waar op vrijdagavond 23 november de scholieren, pabo-studenten, internetfinalisten en prominenten het tegen elkaar opnemen om Nederlands beste rekenaar te worden.
Schrijver, oud-politicus en jury-voorzitter van het Bartjens Rekendictee, Jan Terlouw, vindt het een geweldig initiatief: Dit dictee heeft bewezen dat je veel mensen aan het rekenen krijgt als je het maar leuk en spannend maakt.
Marjolein Kool, hoofdredacteur van het tijdschrift Volgens Bartjens, heeft ook dit jaar weer voor uitdagende rekenopgaven gezorgd. Bovendien presenteert zij de finale op een leuke en speelse manier, waardoor het dictee levendig en spannend zal worden.
20-11-2007
KWG Wintersymposium op zaterdag 12 januari 2008 te Utrecht
Dit jaar staat het wintersymposium in het teken van drie wiskundehelden uit de zeventiende eeuw: Simon Stevin, vader en zoons Van Schooten en Christiaan Huygens. Het symposium wordt gehouden in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht.
Graag van te voren on line aanmelden via de website van het Koninklijk Wiskundig Genootschap. U vindt daar ook het volledige programma en de samenvattingen van de lezingen. Leden van het KWG betalen € 12,50; niet-leden € 17,50 euro.
15-11-2007
Studiedag voor wiskundeleraren op 18 december in Groningen
Het Opleidingsinstituut Natuurwetenschappen en Technologie van de Rijksuniversiteit Groningen organiseert op dinsdag 18 december 2007 een studiedag voor wiskundeleraren met als thema: Onderzoek doen!
Hoe kan wiskundig en didactisch onderzoek bijdragen aan de dagelijkse praktijk van het wiskundeonderwijs?
Tijd: dinsdag 18 december 2007 van 10.00 - 17.00 uur
Plaats: Zerniketerrein in Groningen.
Deelnamekosten: € 25,00
U kunt het volledige programma vinden op http://www.rug.nl/wiskunde/informatievoor/docenten/index
Aanmelden voor de dag, en inschrijven voor workshops gaat via deze website.
14-11-2007
Wisbaak haalt met de LES-trofee een gedeelde tweede plaats
Het project Wisbaak heeft bij de uitreiking van de LES-trofee een gedeelde tweede prijs behaald. LES is het vakblad voor NT2 docenten, Nederlands als tweede taal.
Minister Vogelaar heeft namens de jury de trofee uitgereikt.
13-11-2007
Reacties op examenprogramma's wiskunde 2011
Verschillende organisaties en personen hebben een reactie gegeven op de voorstellen voor de nieuwe examenprogramma's wiskunde voor 2011. Deze reacties zijn te vinden onder de knop publicaties op de website van cTWO.
7-11-2007
Lustrumsymposium NVORWO op vrijdag 7 december
Op vrijdag 7 december viert de NVORWO in Utrecht haar 25-jarig bestaan onder de titel: Berekend op de Toekomst?
Wat is de kern van goed reken-wiskundeonderwijs?
Leren de kinderen de goede dingen? En leren ze die dingen ook goed?
Bovenstaande vragen, maar ook de dilemma's en consequenties die hierbij horen staan op deze middag centraal.
De NVORWO nodigt u uit uw mening en ideeën te delen met anderen in een interactief symposium waarin sprekers hun visie geven en ingaan op de praktische implicaties daarvan.
Het symposium wordt georganiseerd voor alle leden van de NVORWO. Meer informatie over het lustrumsymposium, de sprekers en de Raad van Advies vindt u op www.nvorwo.nl. U kunt zich opgeven via: symposium@nvorwo.nl.
6-11-2007
Startconferentie Leren van Docenten
Op donderdag 15 november a.s. organiseert het expertisecentrum Leren van Docenten een startconferentie in Leiden. Voor aanmelding en meer informatie zie de website: www.iclon.nl/lerenvandocenten.
2-11-2007
Opleiden in geuren en kleuren
Op donderdag 1 november heeft Karl Dittrich, het boek Opleiden in geuren en kleuren in ontvangst genomen.
De groep Panama (PAbo NAscholing Mathematische Activiteiten) en de Stichting Leerplan Ontwikkeling zijn nagegaan wat nodig is om op de pabo's goed reken-wiskundeonderwijs te realiseren.
In het boek zijn aanbevelingen geformuleerd over het afstemmen van stage en rekenen-wiskundelessen en over vakspecifieke scholing van stagebegeleiders en docenten. Het boek is te koop via de webwinkel van het Fi
1-11-2007
Koeno Gravemeijer hoogleraar science-educatie aan de TUE
Koeno Gravemeijer is per 1 november benoemd tot hoogleraar Science- en Techniekeducatie bij de Eindhoven School of Education van de TU Eindhoven.
Koeno Gravemeijer is momenteel bijzonder hoogleraar op de NVORWO-leerstoel, Domeinspecifieke Onderwijstheorieën, in het bijzonder voor rekenen en wiskunde, ingesteld bij de faculteit Sociale Wetenschappen en de faculteit Wiskunde en Informatica van de Universiteit Utrecht. Daarnaast was hij in de afgelopen jaren onder meer onderzoekscoördinator bij Fisme en projectleider van het Tal-project.
23-10-2007
Marja van den Heuvel-Panhuizen benoemd tot hoogleraar
Het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht heeft Marja van den Heuvel-Panhuizen per 1 oktober 2007 benoemd tot gewoon hoogleraar "Didactiek van het wiskundeonderwijs" bij het departement wiskunde van de faculteit Bètawetenschappen. Marja van den Heuvel-Panhuizen zal zich vooral richten op rekenen en wiskunde in het primair onderwijs.    
19-10-2007
Regionale wiskunde D-ontmoeting
Op woensdag 31 oktober organiseert het BEtaSTeunpunt Utrecht (Best-Utrecht) een ontmoeting voor docenten uit de regio Utrecht die te maken hebben of krijgen met het nieuwe bètavak wiskunde D. Op een aantal scholen is dit vak al ingevoerd; andere scholen zijn zich hierop aan het oriënteren. Het programma en een aanmeldingsformulier vindt u op http://www.best-utrecht.nl .
Vanuit het steunpunt zijn de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht modules aan het ontwikkelen die in het kader van het zogenaamde samenwerkingsmodel voor wiskunde D kunnen worden gevolgd.
De bijeenkomst is bestemd voor docenten uit de regio Utrecht. Deelname is kosteloos. U kunt zich opgeven door voor 24 oktober een mail te sturen naar centrumarchimedes@hu.nl. Gebruikt u hiervoor s.v.p. het formulier dat u kunt vinden op http://www.best-utrecht.nl .
16-10-2007
Profi-materiaal nu beschikbaar
Op de site www.fi.uu.nl/nl/profi vindt u achtergronden van het Profi-project (1993-1997) en het lesmateriaal dat in het project ontwikkeld is.
Profi had als doelen:
 • het testen in hoeverre het nieuwe programma wiskunde B haalbaar is;
 • het ontwerpen van experimenteel lesmateriaal wiskunde B bestemd voor de proefscholen;
 • het schrijven van trajectenboeken voor alle profielen van havo en vwo, teneinde een ongewenste divergentie van methoden te voorkomen.
11-10-2007
Ministerie steunt onderzoek naar beta-talentontwikkeling kleuters
Minister Plasterk en staatssecretaris Dijksma hebben gezamenlijk een bedrag van 2,4 miljoen toegezegd aan het project Talentenkracht. Het Platform Bèta Techniek vult het bedrag aan tot 3,6 miljoen euro.
Dijksma: Dit project kan ons heel veel leren over de omgang met kinderen, ook in het onderwijs. Daarbij staat voorop dat we talenten onderkennen en laten bloeien. Kinderen moeten sprankelen.
TalentenKracht is een onderzoeksproject naar de bèta-talenten van kinderen in de voorschoolse periode. Het project loopt nu bijna twee jaar. Aan het onderzoek zijn acht universiteiten verbonden, waaronder de Universiteit Utrecht. Voor de UU wordt het onderzoek uitgevoerd binnen het Freudenthal Instituut.
Zie verder het volledige persbericht en de website www.talentenkracht.nl.
10-10-2007
NKBW heeft onderzoeksagenda opgesteld
NKBW heeft de onderzoeksagenda van de aansluitingsproblematiek wiskunde basisvaardigheden opgesteld. De centrale vraag luidt: Hoe is de aansluiting voor wiskunde van voortgezet onderwijs (vo) naar hoger onderwijs (ho)? Als uitgangspunt geldt dat vo en ho beide verantwoordelijk zijn voor het zo goed mogelijk laten verlopen van de overgang van vo naar ho. De volledige tekst van het onderzoeksprogramma is terug te vinden op de NKBW onderzoekswebsite: www.nkbw.nl/onderzoek.
4-10-2007
Enquete aansluiting wiskunde vo-ho
Vanuit het project Nationale Kennisbank Basisvaardigheden Wiskunde (NKBW, in samenwerking met NVvW en SIGMA) is behoefte aan een inventarisatie van wat docenten wiskunde vo vinden van de aansluiting vo-ho. Geeft u les in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, dan kunt u uw mening over dit onderwerp geven door de enquete online in te vullen op www.nkbw.nl (kies enquete, het invullen kost ongeveer een kwartier).
Onderwerpen uit de enquete:
 • de balans tussen vaardigheden en redeneren
 • het gebruik van ondersteunende materialen (formulekaart, rekenmachine)
 • het wel of niet hebben van concreet zicht op de vervolgopleiding ho
3-10-2007
Uitval op pabo door rekentoets
Ruim 38 procent van de studenten die in 2006 aan de pabo zijn begonnen, mag niet door naar het tweede jaar. Bij 12 procent omdat zij niet geslaagd zijn voor de bindende taal en/of rekentoets. Het aantal uitvallers door de toetsen is dit jaar 7,5 procent hoger dan vorig jaar. Zie het artikel in de NRC.
24-9-2007
Nieuw: website over doorlopende leerlijnen rekenen-wiskunde
De website www.fi.uu.nl/dll geeft een overzicht van de doorlopende leerlijnen rekenen-wiskunde. U vindt op de site achtergrondinformatie, literatuur en verwijzingen. Zie voor meer informatie over leerlijnen in het basisonderwijs, ook: www.fi.uu.nl/nl/po/leerlijnen.html.
21-9-2007
Conferentie: omgaan met verschillen
Op donderdag 4 oktober a.s. organiseert SLO voor de zesde keer haar jaarlijkse conferentie voor leerkrachten in het primair onderwijs. Het thema van de conferentie is: omgaan met verschillen. Het gaat om verschillen tussen kinderen en hoe je daar in je denken en in je handelen mee omgaat. In contact met leerlingen, in de klas, in je team en in de school.
De conferentie is speciaal bedoeld voor leraren en intern begeleiders van het primair onderwijs. Anderen die belangstelling hebben voor dit thema zijn natuurlijk ook van harte welkom. De kosten voor deelname zijn € 195,- per persoon, inclusief koffie/thee en lunch.
Zie voor de dagindeling het programma.
21-9-2007
Studiemiddag wiskunde-natuurkunde in de nieuwe examenprogramma's havo-vwo
De vernieuwingscommissies voor de wis- en natuurkundeprogramma's havo-vwo organiseren op dinsdag 9 oktober a.s. een studiemiddag over de afstemming wiskunde-natuurkunde in de nieuwe programma's havo-vwo. Ter discussie staat het rapport dat te downloaden is van www.vusoft2.nl.
Tijd: 13:30 - 17.00 uur, plaats: Freudenthal Instituut, Aidadreef 12, Utrecht Overvecht.
Namens de vernieuwingscommissies bent u van harte uitgenodigd. U kunt zich inschrijven door een e-mail te sturen aan: bureau@nnv.nl .
14-9-2007
Wiskundetoernooi Radboud Universiteit en presentatie nieuwe wiskundefilm op vrijdag 21 september
Vrijdag 21 september organiseert de Radboud Universiteit Nijmegen de zestiende aflevering van het Wiskundetoernooi. Tussen de vier- en vijfhonderd middelbare scholieren gaan met elkaar de strijd aan om de eer en de prijzen. Speciale deelnemers aan de estafettewedstrijd zijn Robbert Dijkgraaf, hoogleraar mathematische fysica, Ionica Smeets, een van de twee wiskundemeisjes en Birgit van Dalen, trainster van de wiskundeolympiade.
Thema van het middagprogramma is de financiele wiskunde, in het bijzonder de aandelen- en optiehandel. Tijdens de middagpauze wordt de nieuwe Wiskundefilm gepresenteerd. De film is gemaakt in opdracht van het Platform Beta Techniek en is bedoeld voor leerkrachten en scholieren die hun profielkeuze nog moeten maken. Cabaretier Noel Deelen, die de hoofdrol speelt in de film, leidt de presentatie en is eind van de middag aanwezig bij de prijsuitreiking. De twee beste teams van de dag winnen een vierdaagse reis naar New York en bezoeken daar een aantal financiele centra. De leden van het derde team krijgen een Mac Mini.
Voor meer informatie over het programma, zie: wiskundetoernooi.
Meer informatie over de film, zie: www.meerwiskunde.nl
14-9-2007
Reactie Freudenthal Instituut op concept-examenprogramma's 2011
Twee weken geleden heeft de cTWO de concepteindexamenprogramma's wiskunde A, B en D havo en A, B, C en D vwo gepubliceerd.
Het Freudenthal Instituut heeft, in verband met de korte tijd tussen publicatie en veldraadpleging, een voorlopige reactie op de programma's geplaatst. Zie www.fi.uu.nl/nl/fictwo.
12-9-2007
Nieuwe leiding project Speciaal Rekenen
Met ingang van 1 september hebben Belinda Terlouw en Gert Schoeman, beiden afkomstig van de Katholieke Pabo Zwolle, de leiding bij het project Speciaal Rekenen overgenomen van Nina Boswinkel en Erica de Goeij.
11-9-2007
Topopleiding voor leraren
Het middelbaar onderwijs gaat zelf de opleiding van zijn docenten ter hand nemen om de kwaliteit ervan op te vijzelen. Enige tientallen schoolbesturen hebben het initiatief genomen tot een nieuwe topopleiding voor leraren. Het plan is 11 september bekendgemaakt.
De nieuwe opleiding, het Dutch Teachers College (DTC), begint op 1 augustus 2008 met 300 studenten en wordt bekroond met een universitaire mastertitel. Een groep van tot nu toe 18 grote onderwijsinstellingen heeft een nieuw tijdelijk bestuur gevormd voor het DTC. Het is de bedoeling dat alle scholen zich aansluiten.
Zie voor meer informatie de Volkskrant.
10-9-2007
Staatssecretaris Dijksma schakelt Canadese prof in
Voor het verbeteren van het lezen en rekenen op de Nederlandse scholen heeft staatssecretaris Sharon Dijksma (Onderwijs) de hulp ingeroepen van de Canadese onderwijsdeskundige Michael Fullan. Ze gaat samen met de basisscholen werken aan een plan om het niveau van rekenen en taal te verhogen. Dat heeft haar woordvoerder 9 september jl. laten weten.
Dijksma opende 10 september het studiejaar op de Hogeschool Edith Stein in Hengelo. Daar ging zij in op het plan. De aanpak van Fullan heeft volgens het ministerie van Onderwijs succes gehad in Canada, Groot-Brittannie en een aantal Aziatische landen. Fullan bepleit dat er meer moet worden gedaan met gegevens die bij de tests van jonge kinderen aan het licht komen.
Momenteel wordt er ook door de expertgroep doorlopende leerlijnen (onder verantwoordelijkheid van staatssecretaris Van Bijsterveldt) gewerkt aan een plan voor het rekenonderwijs op de basisschool.
3-9-2007
cTWO Voorstel eindtermen programma 2011 beschikbaar
Per 3 september zijn de voorstellen beschikbaar voor de eindtermen van de nieuwe examens wiskunde A,B,C en D die per ingang van 2011 van kracht zullen worden voor leerlingen van de vierde klas havo en vwo. Deze eindtermen zijn te downloaden vanaf de cTWO site.
Tot 7 oktober bestaat de mogelijkheid cTWO gevraagd en ongevraagd te adviseren. De veldraadplegingen van de SLO op 18 september, over de programma's van B en D, en op 20 september, over de A en C programma's, zijn een onderdeel van deze adviseringsronde. Ook Forum cTWO staat open voor reacties.
Bij deze adviseringsronde is de volgende informatie van belang:
 • In de voorstellen wordt nog geen uitspraak gedaan over de verdeling Schoolexamen - Centraal schriftelijk examen.
 • In het schooljaar 2007 - 2008 zullen enkele nieuwe onderdelen van het programma op een aantal scholen op experimentele basis worden uitgeprobeerd.
 • Vanaf schooljaar 2008 - 2009 zal het wiskundeonderwijs op een zestal scholen volgens het nieuwe examenprogramma, of onderdelen daarvan, op experimentele basis worden uitgevoerd.
 • Het ICT-gebruik zal expliciet onderdeel uitmaken van de onderwijsexperimenten.
 • Op de gebruikelijke wijze zullen de syllabi bij het centraal schriftelijk examen door de CEVO en de handleidingen bij het schoolexamen door de SLO worden gepubliceerd.
Wellicht ten overvloede wordt erop gewezen dat het huidige examenprogramma, dat met ingang van dit schooljaar van kracht is geworden, een overgangssituatie betreft als gevolg van de organisatorische herinrichting van de tweede fase van havo en vwo. De herzieningen 2011 betreffen een inhoudelijke herziening die parallel loopt met de herzieningen in de andere natuurwetenschappelijke vakken.
28-8-2007
Vacature AIO Fisme wiskunde
Het Freudenthal instituut zoekt een AIO voor het onderzoeksthema De docent. Het onderzoek richt zich op docenten en leerlingen in de onderbouw van het secundair onderwijs.
Zie voor de functie-omschrijving en verdere inlichtingen de vacaturetekst. Sluitingsdatum: 17 september.
20-8-2007
Handreiking wiskunde D nu beschikbaar
De definitieve handreiking wiskunde D havo/vwo 2007 is beschikbaar op www.ctwo.nl, tabblad wiskunde D.
20-8-2007
Reactie op artikel Scholieren mijden wiskunde
Naar aanleiding van het artikel Scholieren mijden wiskunde in Trouw van 20 augustus 2007 werd Paul Drijvers (medewerker FIsme en secretaris cTWO) geinterviewd op radio 1. Het interview is te beluisteren via: www.bnr.nl. (Kies voor 20-8-2007, tijdstip 14.43).
10-7-2007
MiC+
Eind juni is een bijzonder project van start gegaan, getiteld Making sense of mathematics.
Voor het project MiC+ werkt het Freudenthal instituut samen met de Manchester Metropolitan University (UK). Elf units worden toegevoegd aan het Mathematics in Context materiaal, bestemd voor zwakke leerlingen die op hun 16e op foundation-niveau deelnemen aan het Engelse GCSE-examen.
3-7-2007
Nieuwe Tussendoelen Annex Leerlijnen-uitgave: Meten en meetkunde in de bovenbouw
Zojuist verschenen bij Wolters Noordhoff: het TAL-boek Meten en meetkunde in de bovenbouw (ISBN: 978-90-01-85108-8). Voor meer informatie zie: www.tal.wolters.nl of www.fi.uu.nl/talbovenbouw.
In de serie TAL- uitgaven zijn verschenen:
 • Breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingen (ISBN 9001851061)
 • Jonge kinderen leren meten en meetkunde (ISBN 9001851029)
 • Kinderen leren rekenen (ISBN 9001851002)
 • Jonge kinderen leren rekenen: hele getallen (ISBN 9001851800)
 • De computer als blokkendoos (ISBN 9001109373)
3-7-2007
Herhaling Dé Start op vrijdag 14 september
Op vrijdag 14 september is er een herhaling in de Jaarbeurs Utrecht van de Dé-dag die eerder plaats vond op 13 juni.
Deelname aan de Dé dag is inclusief lunch en gratis. Zie het programma.
29-6-2007
Veldraadpleging nieuwe examenprogramma's wiskunde 2011
De nieuwe Tweede Fase-programma's voor 2007 zijn nog niet ingevoerd of de volgende herziening staat alweer op de agenda. Met ingang van het schooljaar 2011 komen er nieuwe examenprogramma's voor wiskunde A, B, C en D.
Begin september worden de conceptprogramma's opgeleverd door cTWO. De SLO organiseert een veldraadpleging om met belangstellende docenten de conceptprogramma's te bespreken.
Op dinsdag 18 september is er een raadpleging over de programma's wiskunde B en D havo/vwo gepland.
Op donderdag 20 september is er een raadpleging over de programma's wiskunde A en C havo/vwo.
Beide raadplegingen vinden plaats van 17.00-20.00 uur in Utrecht.
Bent u geïnteresseerd in actieve deelname aan deze bijeenkomst? Stuur dan een e-mail naar Laura Leusink, l.leusink@slo.nl en geef duidelijk aan om welke raadpleging het gaat. Het aantal deelnemers is beperkt.
Voor degenen die niet in de gelegenheid zijn de veldadviseringsbijeenkomsten bij te wonen zal er omstreeks dezelfde tijd gelegenheid zijn op de concepten te reageren via de website van cTWO (www.ctwo.nl).
21-6-2007
Kunnen pabo-studenten nog wel rekenen?
Maarten Dolk, onderzoeker van het Freudenthal Instituut, expertisecentrum rekenen-wiskunde & ICT:
"Je kunt niet zeggen dat een kwart is gezakt. Dat is rekenkundig onjuist. Volgens de HBO-raad waren er aan het begin 10.916 eerstejaars en tussen de drie toetsen haakte iets meer dan 2400 studenten af, maar je weet niet waarom. Je kunt hooguit zeggen dat 75 procent is geslaagd en de rest is uitgestapt of gezakt." "Ik ben de laatste die zegt dat leraren niet moeten kunnen rekenen. En misschien is het wel goed dat studenten door deze selectie erachter komen dat ze beter een ander beroep kunnen kiezen. Maar het bezwaar tegen deze beperkte toetsen en dit soort nieuwsberichten is dat ze gaan over standaard-vaardigheden, niet over wat studenten aan de lerarenopleiding allemaal nog meer moeten leren. Ik heb het er liever over hoe wij ervoor kunnen zorgen dat de beste en slimste mensen naar het onderwijs gaan."
Andere reacties:
- Marc van Zanten in het AD
- Jan de Lange een jaar geleden in een artikel in de NRC.
13-6-2007
Meer uitleg is niet altijd beter
Meer uitleg is niet altijd beter, zo blijkt uit het proefschrift van Monique Pijls. Zij promoveerde op 13 juni uur op het proefschrift Collaborative mathematical investigations with the computer: learning materials and teacher help.
Pijls liet leerlingen uit 4 havo bij het vak Wiskunde A in tweetallen onderzoeksopdrachten uitvoeren met de computer, om ze meer inzicht te geven in een onderwerp uit de kansrekening.
Als de leerlingen hulp vroegen, gaf de ene docent uitsluitend wiskundige hints; de andere docent hield zich afzijdig van de wiskundige inhoud, maar stimuleerde het interactieproces tussen de leerlingen. Op de natoets scoorden beide groepen gelijk.
In beide groepen hadden de leerlingen er moeite mee dat ze minder uitleg van de docent kregen dan ze gewend waren. De groep die wel enige wiskundige uitleg kreeg van de leraar, deed het niet beter dan de groep waarin de wiskundedocent zich afzijdig hield van de inhoud en er uitsluitend op lette dat de leerlingen met elkaar in gesprek bleven.
6-6-2007
Didactiek van wiskunde en natuurwetenschappen
Wilt u weten wat er het afgelopen jaar in Nederland is gebeurd op het terrein van de didactiek van wiskunde en natuurwetenschappen?
Lees dan het laatste nummer van het Tijdschrift voor Didactiek der β-wetenschappen met maar liefst zeven besprekingen van acht proefschriften.
30-5-2007
Projectbijeenkomst NAP op 15 juni
Op 15 juni is er projectbijeenkomst van het NAP project 'Nationale Kennisbank Wiskunde Basisvaardigheden' bij SURF in Utrecht (routebeschrijving op de website van Surf, www.surf.nl). Zie voor het programma: www.nkbw.nl
15-5-2007
Expertgroep Doorlopende leerlijn Reken- en Taalvaardigheid geinstalleerd
Op woensdag 9 mei is de Expertgroep Doorlopende leerlijn Reken- en Taalvaardigheid geïnstalleerd. De expertgroep zal de minister en staatssecretaris van onderwijs adviseren over een betere aansluiting van leerlingen met taal- en rekenproblemen in het voortgezet onderwijs en mbo op een vervolgopleiding of doorstroming naar de arbeidsmarkt.
Staatssecretaris Van Bijsterveldt was aanwezig bij de installatie. Zij benadrukte het grote belang van een goede beheersing van taal en rekenen: Goed kunnen spellen, rekenen, je uitdrukken in taal en geschrift: dat zijn basisvaardigheden waar je gewoon niet zonder kan. Dat moet op niveau blijven, het blijft de ruggengraat van je kennispakket waar je je leven lang mee voort moet. Het kan natuurlijk niet dat we ons een kenniseconomie noemen, en dan de basis eigenlijk niet beheersen. De expertgroep kan hieraan een waardevolle bijdrage leveren. www.minocw.nl/nieuws.
14-5-2007
De Start
Op woensdag 13 juni gaat de Dé-dag van start op de Hogeschool Domstad, Koningsbergerstraat 9 in Utrecht. Deelname aan de Dé dag is inclusief lunch en gratis. Zie het programma.
8-5-2007
Interview Jan van Maanen in het radioprogramma Hoe? Zo! De kettingvraag
Interview Jan van Maanen in het radioprogramma Hoe? Zo! De kettingvraag. Beluister de podcast.
26-4-2007
Veldraadpleging wiskunde D havo/vwo
Op dinsdag 15 mei 2007 van 17:30 - 20:30 organiseert het SLO een veldraadpleging over de Handreiking Wiskunde D havo/vwo.
Deelnemers krijgen de handreiking van tevoren digitaal toegezonden. Zij ontvangen een vacatie- en een reiskostenvergoeding en voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd.
Locatie: Vergadercentrum Vredenburg, Utrecht
Aanmelden bij het SLO: l.leusink@slo.nl
20-4-2007
HKRWO-symposium 13 op 12 mei
Bekijk de actuele problemen van het reken- en wiskundeonderwijs eens in historisch perspectief.
Op zaterdag 12 mei wordt voor de dertiende maal het HKRWO Symposium georganiseerd met als thema: nieuwe problematiek, oude oplossingen.
De kosten zijn € 25,- (inclusief koffie, thee, lunch). Meer informatie op de website.
20-4-2007
Grote Reken Dag: groot succes!
Zevenhonderd scholen deden woensdag 18 april mee aan de Grote Rekendag, georganiseerd door het Freudenthal Instituut. De leerlingen hielden zich een hele woensdagochtend bezig met patronen, meetkunde en kunst.
Zie om een indruk te krijgen, de verslagen met foto's.
De volgende Grote Rekendag is op woensdag 16 april 2008.
4-4-2007
Verschenen: 'Rijk aan betekenis, een visie op vernieuwd wiskundeonderwijs'
Rijk aan betekenis, een visie op vernieuwd wiskundeonderwijs is de titel van het zogeheten visiedocument van de commissie Toekomst WiskundeOnderwijs cTWO, die als vernieuwingscommissie fungeert voor de curriculumherziening havo/vwo van 2011.
Het boekje vormt het uitgangspunt voor de inhoudelijke ontwikkeling van concept-examenprogramma's wiskunde ABCD. Aan de orde komen onder meer de doelen van het wiskundeonderwijs, de rol van contexten en ICT en de positie van de docent.
Het boekje is aan te vragen via info@ctwo.nl en te downloaden via www.ctwo.nl (onder publicaties).
2-4-2007
Enquete ELWIeR ingevuld door 97 lerarenopleiders
In de maand maart 2007 is een enquete gehouden onder de lerarenopleiders wiskunde in Nederland (de pabo, de tweedegraads en de eerstegraads lerarenopleiding).
97 lerarenopleiders hebben deze enquete ingevuld, waarvoor dank. Dat betekent een opkomst van ongeveer 40% en met deze uitslag kan dus een redelijk betrouwbaar beeld geschetst worden van wat er momenteel leeft binnen de lerarenopleiding wiskunde.
Vanuit de vier onderdelen van ELWIeR (onderzoek, materiaal, forum en informatiepunt) zullen de enquetegegevens nader geanalyseerd worden. Een eerste uitdraai van gegevens is nu reeds te vinden via de website.
23-3-2007
PROO-voorstel goedgekeurd
Een postdoc-voorstel van Arthur Bakker en Koeno Gravemeijer is bij NWO-PROO goedgekeurd: Boundary crossing between school and work for developing techno-mathematical competencies in vocational education. Zie het abstract hieronder. In a high-tech knowledge-based economy many employees need Techno-mathematical Competencies (TmC): these are combinations of technological and mathematical competencies that are mediated by technology and situated in specific work contexts. At the boundaries between vocational colleges (mbo) and learning-work sites, the proposed project focuses on the question: How can new learning arrangements support the development of the TmC required for technical work? Among the results will be a task-specificinstruction theory and computer tools for developing such TmC. The theoretical focus is on boundary crossing between school and work as a tool to promote progressive recontextualisation of techno-mathematical knowledge.
22-3-2007
De koeiennon
Op 21 maart sprak Jan van Maanen zijn oratie uit, getiteld: De koeiennon. Hoe rekenen en wiskunde te leren, en van wie?
De tekst is als apart boekje bij het FI te bestellen (bestelnummer 932) voor € 5,-. Zie www.fi.uu.nl/nl/winkel. De rede verschijnt ook integraal in het maartnummer van de Nieuwe Wiskrant en is elektronisch beschikbaar.
12-3-2007
Vacatures: Programma Onderzoek Vernieuwing Betavakken
In het kader van het Programma Onderzoek Vernieuwing Bètavakken zijn er 11 vacatures beschikbaar voor docent-onderzoekers die onderzoek gaan verrichten naar de vernieuwing van de bètavakken.
Zie de onderzoeksvoorstellen van FIsme: Statistiek als brug tussen wiskunde en natuurwetenschapen en ICT voor het verwerven en toetsen van doorstroomrelevante wiskundige vaardigheden en RUG Mathematiseren als schakel bij het modelleren.
Meer informatie: zie www.onderzoekbetavakken.nl.
12-3-2007
Internetboekenveiling Wereld Wiskunde Fondsanstaande
Op 1 april aanstaande gaat de volgende aflevering van de wiskundeboekenveiling van het Wereldwiskunde Fonds weer van start. Ook deze keer is het mogelijk om niet alleen wiskundeboeken aan te schaffen via het WWW maar ook te verkopen. Degenen die zelf boeken willen aanbieden, kunnen contact opnemen met de WWW-veilingmeester Christian Bokhove via cbokhove@quicknet.nl. graag ruim voor 1 april.
Voor meer informatie over de veiling en de doelstellingen van het WwF verwijzen we graag naar http://www.nvvw.nl/ (doorklikken via WwF en Wereld Wiskunde Web) en/of http://www.wiskundeveiling.nl.
20-2-2007
Bruno Ernst symposium
Bruno Ernst (pseudoniem van J.A.F.de Rijk, 1926) is de oprichter van de Volkssterrenwacht Simon Stevin te Oudenbosch, iniatiefnemer van de Nederlandse Zonnewijzerkring en oprichter van het natuurkundetijdschrift Archimedes en het wiskundetijdschrift Pythagoras.
Ernst heeft inmiddels de 81-jarige leeftijd bereikt en om zijn verdiensten voor het onderwijs en de wetenschapspopularisatie niet ongemerkt te laten passeren organiseren de opleidingen sterrenkunde, wiskunde en natuurkunde van de Universiteit Leiden een middagsymposium vanaf 13:00 u op vrijdag 30 maart a.s. in het J.H. Oort-gebouw te Leiden.
Dit symposium is met name bedoeld voor leraren wis- en natuurkunde, maar ook andere belangstellenden zijn welkom.
Deelname en lunch (12.00 u) zijn kosteloos, na aanmelding. Er is gratis parkeergelegenheid aanwezig.
19-2-2007
Oratie Jan van Maanen
Op woensdag 21 maart houdt Jan van Maanen zijn oratie met de intrigerende titel: De koeiennon: hoe rekenen en wiskunde te leren, en van wie?
De oratie wordt uitgesproken om 16.15 uur. locatie: Domplein, Utrecht, Aula van het Academiegebouw.
De rede, waarin Jan van Maanen op 21 maart 2007 zijn ideeën en plannen als hoogleraar didactiek van het wiskundeonderwijs uiteenzet, sluit aan bij de recente discussies en polemieken over reken– en wiskundeonderwijs.
Van Maanen zal vooral de rol van de docent belichten, en betoogt dat de kwaliteit en resultaten van het onderwijs zullen verbeteren als gewerkt wordt aan de volgende punten. Leerlingen zouden sneller en vaker deskundig weerwerk moeten krijgen op hun activiteiten in de klas. Ze kunnen meer oefenen, maar dan wel aan zinnige opgaven, niet aan kale rijtjes. De lerarenopleiding zou daarbij moeten aansluiten door veel meer aandacht te besteden aan de vakdeskundigheid van de (toekomstige en zittende) leraren, en tenslotte moet er een programma komen dat zorgt dat de scholen en dus alle leerlingen voor rekenen en wiskunde veel meer profijt hebben van ICT. Onderzoek, onderwijs en ontwikkelwerk van het Freudenthal Instituut, waar Van Maanen sinds 1 juni 2006 hoogleraar-directeur is, zullen de gewenste verbeteringen ondersteunen.
15-2-2007
Minister vraagt oordeel van expertgroep over bekwaamheidseisen leraren
In de brief van minister van onderwijs aan de Tweede Kamer van 12 februari 2007 vraagt zij een oordeel uit te spreken over de toereikendheid van de vakinhoudelijke component 'rekenen en taal' van de huidige lerarenopleidingen. Citaat uit de brief: 'Daarnaast vraag ik de expertgroep een oordeel over de bekwaamheidseisen voor de leraren ... de expertgroep onderzoekt of de huidige bekwaamheidseisen toereikend vertaald zijn in onderwijsprogramma's voor de pabo en voor de tweedegraadslerarenopleidingen die basale reken- en taalvaardigheden eisen.' Zie ook de volledige brief.
9-2-2007
Concept-programma's wiskunde D aangeboden aan ministerie OCW
De concept-examenprogramma's wiskunde D voor leerlingen van havo en vwo die in 2007 - 2009 in klas 4 zitten zijn door cTWO aan het ministerie van OCW aangeboden. U vindt deze programma's onder het tabblad Wiskunde D.
9-2-2007
Nieuwe coordinator wiskunde D
De landelijke coordinatie van wiskunde D is per 1 maart 2007 overgenomen door Swier Garst (e-mail: wisd@ctwo.nl). Veel dank aan Pauline Vos voor haar inspanningen voor wiskunde D tot zover!
9-2-2007
Meten met de grafische rekenmachine de TI-83Plus / TI-84 Plus
Studiedag natuurkunde, scheikunde en biologie op dinsdag 24 april 2007 van 10:00 uur tot 16:00 uur in Utrecht.
Tijdens deze studiedag leert u werken met TI-83/84, de meest gebruikte grafische rekenmachine in Nederland. Na een globale kennismaking kunt u zich verdiepen in de vakspecifieke mogelijkheden van de TI-83/84 bij de theorielessen. Daarnaast krijgt u de mogelijkheid om enkele experimenten uitvoeren met de datalogger CBL II, die op de machine wordt aangesloten. Voor elk van de drie exacte vakken, natuurkunde, scheikunde en biologie, zullen voorbeelden van experimenten aanwezig zijn. Tot slot zal worden bekeken hoe de TI-83/84 gebruikt kan worden bij het verwerken van de meetgegevens.
Wilt u zich opgeven of wilt u meer informatie, stuur dan een mail naar s.palha@fi.uu.nl of marco.nomes@hu.nl. Zie ook: www.t3nederland.nl
9-2-2007
Concept-examenprogramma's wiskunde D aangeboden aan ministerie van OCW
De vernieuwingscommissie wiskunde cTWO heeft concept-examenprogramma's wiskunde D voor leerlingen van havo en vwo die in 2007 - 2009 in klas 4 zitten, aan het ministerie van OCW aangeboden.
U vindt deze programma's onder het tabblad Wiskunde D van www.ctwo.nl. Op dezelfde website is ook de definitieve tekst van het visiedocument Rijk aan betekenis te vinden.
9-2-2007
Nieuw in het professionaliseringsaanbod: Werken met Cabri
Cabri is een zogenaamd dynamisch meetkundeprogramma; dat betekent dat het bedoeld is om tekeningen te maken met meetkundige constructies. Tekeningen die gemakkelijk door verslepen van punten aangepast kunnen worden.
Zie voor meer informatie over de cursus met Cabri het professionaliseringsaanbod.
8-2-2007
Wiskundigen pakken bedrijfsproblemen aan
Een groep van zeventig wiskundigen uit de hele wereld heeft vorige week in Utrecht gewerkt aan de oplossing van zes bedrijfsproblemen die werden ingediend door bedrijven en instellingen. meer info
29-1-2007
Wiskunde is onmisbaar
Met wiskunde kunnen we rampen zien aankomen, grote budgetoverschrijdingen voorkomen, maar ook een nieuwe dienstregeling voor de NS maken. Dat wiskunde onmisbaar is in het leven wordt duidelijk op de 13e Nationale Wiskunde Dagen die het Freudenthal Instituut de komende week organiseert in Noordwijkerhout. In Hoe?Zo! een gesprek met één van de organisatoren, Michiel Doorman. beluister de uitzending >>
24-1-2007
Surf investeert in kennisbank wiskunde
Studenten en docenten ondervinden problemen door het zeer wisselende kennisniveau van wiskunde van beginnende studenten. Stichting SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van het hoger onderwijs, is daarom gestart met de Nationale Kennisbank Basisvaardigheden Wiskunde (www.nkbw.nl).
Deze kennisbank bevat succesvolle e-learningprojecten, waarmee de aansluitingsproblematiek van studenten substantieel kan verminderen. Het project is onderdeel van het Nationaal Actieplan e-Learning dat Stichting SURF uitvoert met subsidie van het Ministerie van OCW.
24-1-2007
13e Nationale Wiskunde Dagen: Wiskunde onmisbaar in dagelijks leven
Hoe kun je met behulp van wiskunde rampen voorzien en risico's zoveel mogelijk minimaliseren? Welke rol kan wiskunde spelen om politieke misstappen met grote budgetoverschrijdingen te vermijden? Wat heeft de nieuwe dienstregeling van de Nederlandse Spoorwegen met wiskunde van doen? En zit er wiskunde verborgen in goocheltrucs en muziek?lees verder
17-1-2007
Het kind op de troon [Forum, de Volkskrant 13 januari 2007]
Jo Nelissen reageert in het Volkskrantforum op het artikel over het nieuwe leren van Lizzy Tabbers van 11 januari 2007. Zie de onverkorte versie van zijn reactie. [lees verder >>]
15-1-2007
Reken mee met ABC!
Op dinsdag 16 januari is 'Reken mee met ABC' van start gegaan: een unieke wiskundewedstrijd waaraan iedereen, van jong tot oud, kan meedoen. Via de gelijknamige website www.rekenmeemetabc.nl kan worden meegerekend aan het zogenoemde ABC-vermoeden, een nog onopgelost probleem in de getaltheorie.
8-1-2007
Geen 100% vastlegging van het wiskundeprogramma in het centraal eindexamen
Dat is het advies in een brief van het FIsme aan de leden van de vaste commissie voor OCenW.
Het FIsme heeft in een brief gereageerd op de besluiten van de minister over het examenprogramma wiskunde havo en vwo voor 2007. Daarin vraagt het FIsme de minister het voorstel van de resonansgroep op belangrijke punten niet te aanvaarden.
Lees voor meer informatie de brief.
4-1-2007
ELWIER gestart
Op 13 december 2006 is het project ELWIER (Expertisecentrum Lerarenopleiding Wiskunde En Rekenen) gestart met een bijeenkomst met alle betrokkenen: de pabo's, de hbo-lerarenopleidingen en de universitaire lerarenopleidingen.
Per 1 december werd de aanvraag (bij OCW) gehonoreerd. Tot 1-1-2009 kan gewerkt worden aan het opbouwen van gezamenlijke kennis en een gezamenlijk netwerk. Zie ook www.fi.uu.nl/nl/elwier.
12-12-2006
Reactie van FIsme op het rapport van de resonansgroep wiskunde
Het FIsme heeft een reactie gegeven op het rapport van de resonansgroep wiskunde. Daarin komt naar voren dat het FIsme van mening is dat het er sterk op lijkt dat de resonansgroep het wiskundeonderwijs alleen vanuit het aspect van doorstroomrelevantie wil bezien en een vereenvoudigde voorstelling van de vaardighedenproblematiek in het onderwijs geeft.
Lees voor meer informatie de brief.
8-12-2006
Reactie advies Onderwijsraad
De onderwijsraad heeft 7 december jl een advies uitgebracht over de versteviging van kennis in het onderwijs. De raad richt zich daarbij in het bijzonder op de vakken Nederlands en wiskunde. Het advies benadrukt dat vakinhoud niet in gevaar moet komen bij procesvernieuwingen.
Het Freudenthal Instituut heeft al een aantal keer hierop gewezen en is verheugd met deze erkenning van de problemen die in de afgelopen decennia ontstaan zijn. Recente onderwijsvernieuwingen waarbij urenreductie heeft plaatsgevonden hebben met name bij het vak wiskunde aandacht voor uitdaging en diepgang belemmerd.
Zie ook het stuk Peil Nederlandse reken- en wiskundeonderwijs moet beter van de hand van Jan de Lange in De Nieuwe Schoolstrijd (verschenen bij uitgeverij Boom Sun, 2006), het artikel van Paul Drijvers in het Nieuw Archief voor Wiskunde Context, abstractie en vaardigheid in schoolalgebra en het artikel van Marc van Zanten in de Panama Post: Gecijferdheid op de pabo.
28-11-2006
Reactie van FI op cTWO-conceptvisiedocument
Het Freudenthal instituut heeft gereageerd op het concept-visiedocument van de commisie voor de Toekomst van het WiskundeOnderwijs, zie de brief van prof.dr. Jan van Maanen, hoogleraar-directeur van het FI aan de voorzitter van de commissie.
3-11-2006
Jubileumcongres Didactief: Cijfers en letters
U kunt zich aanmelden via de site (voor 25 november). De toegang is gratis. Ook het programma kunt u daar vinden: www.didactief.nl
30-10-2006
Doe mee aan het Bartjens Rekendictee!
Doe mee aan de voorronde van het Bartjens Rekendictee. Zie www.destentor.nl voor de opgaven. Op dinsdag 14 november zijn er drie halve finales in Zwolle, Deventer en Apeldoorn.
De finale vindt plaats op donderdag 16 november bij Windesheim en wordt voor de derde keer gepresenteerd door Marjolein Kool.
Kijk voor meer informatie op www.bartjens.net.
25-10-2006
Science in the city
Het FI was aanwezig met een ruime stand met activiteiten voor kinderen (Talentenkracht-taken, GRD-opdrachten, tangles) en een hoekje met een heuse bank waar je kon luisteren en praten over prentenboeken. In een computerzaal kon men spelen met RekenWebspelletjes. Zie de foto's voor een indruk.
18-10-2006
FIsme: Freudenthal Institute for science and mathematics education
Het Freudenthal instituut en het Centrum voor Didaktiek van Natuurwetenschappen van de Universiteit Utrecht zijn samen opgegaan in een nieuw instituut: FIsme: Freudenthal Institute for science and mathematics education.
Zie ook: www.fisme.uu.nl.
13-10-2006
Professionalisering met het Freudenthal Instituut
Het Freudenthal Instituut (FI) verzorgt naast onderzoek en ontwikkeling van reken/wiskundeonderwijs ook cursussen voor leerkrachten en docenten in PO en VO. Een folder met het cursusaanbod en mogelijkheden voor maatwerk is inmiddels aan alle scholen verstuurd.
Voorbeelden van cursussen van het FI zijn: rekenen en rekenproblemen, meetkunde met Cabri, zelf java applets maken.
Ook kunt u het FI inschakelen voor professionalisering op maat voor uw school (of groep scholen). Bijvoorbeeld over: taalgericht reken-wiskundeonderwijs, toetsen, gebruik van applets in de wiskundeles, algebra.
Wilt u meer weten over professionalisering door het FI, bezoek dan de website http://www.fi.uu.nl/nl/professionalisering/seizoen20062007/ voor een compleet overzicht.
11-10-2006
Wis en waarachtig!
Wiskunde leren met prentenboeken
Vind je het ook zo fijn om samen met je kind een prentenboek te lezen? Je kunt veel plezier beleven aan het samen genieten van een mooi verhaal. lees verder >>
10-10-2006
Een zeer bijzondere collectie nu online!
Al het Hawex- en Hewet-materiaal is nu on line beschikbaar via de universiteitsbibliotheek van de UU, bij de afdeling Digitale bijzondere collecties, zie: www.dibijzcoll.library.uu.nl
5-10-2006
Science in the city: Energiek in beweging
Waar haal jij je energie vandaan? Hoeveel energie heeft de zon? Op zondag 22 oktober geeft de faculteit Betawetenschappen in het kader van de Wetenweek jong en oud een kijkje in de keuken van hun onderzoek.
Ook het Freudenthal instituut zal zich daar presenteren. Er zijn verbazingwekkende demonstraties, boeiende lezingen, interessante workshops en excursies naar spannende onderzoeksopstellingen. Voor plaats en programma zie: wetenweek.
5-10-2006
Scholen vallen in de prijzen
Het project 'Smakelijk eten' van het MBC is een project waarin vmbo/roc-docenten met Fontysdocenten en -studenten samen met het bedrijfsleven of maatschappelijke organisaties onderwijs maken. Het Galois (Geïntegreerde Algebraïsche Leer Omgeving In School) project van het SMC, waarbij het Fi ook is betrokken, heeft de prijs gewonen met hun innovatieproject: Wiskunde applets in een ELO (Elektronische Leer Omgeving).
Ook het St. Michaelcollege uit Zaandam viel in de prijzen. Beide scholen ontvangen elk een prijs van 50.000 euro.
4-10-2006
Actueel thema: schoolalgebra
In het Nieuw Archief voor Wiskunde is een artikel verschenen van Paul Drijvers, getiteld: Context, abstractie en vaardigheid in schoolalgebra.
27-9-2006
Vraagtekens bij het peil van het Nederlandse wiskundeonderwijs
Het Freudenthal Instituut, expertisecentrum voor reken-wiskundeonderwijs van de Universiteit Utrecht, en Cito, Instituut voor Toetsontwikkeling in Arnhem, presenteren met de publicatie: Wiskundige geletterdheid volgens PISA: Hoe staat de vlag erbij?, een analyse van de resultaten van PISA 2003.
Niet eerder verscheen een diepgaande analyse van de gegevens van het driejaarlijkse internationale onderzoek naar de schoolprestaties van 15- tot 16-jarigen, uitgevoerd door de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). In 2004 verscheen het Nederlandse rapport met de resultaten van PISA 2003.
Nederland stond op de derde plaats in de ranglijst voor wiskunde, en pers en politiek prezen de kwaliteit van het Nederlandse wiskundeonderwijs. De nu verschenen publicatie plaatst kanttekeningen bij dit resultaat en werpt meer licht op wat PISA 2003 werkelijk zegt over de prestaties van de Nederlandse leerlingen en het peil van het Nederlandse wiskundeonderwijs. De publicatie is verkrijgbaar in de webwinkel. Voor meer infomatie, zie het persbericht.
25-9-2006
Woensdag 18 april 2007: Grote Reken Dag
Op woensdag 18 april 2007 organiseert het Freudenthal Instituut voor de vijfde keer de Grote Reken Dag (GRD 2007).
Het thema is dit keer: meetkunde, patronen en kunst.
Doe mee en schrijf je in! Via de website van de grote rekendag.
18-9-2006
Visiedocument cTWO
De vernieuwingscommissie wiskunde cTWO heeft een conceptversie van haar Visiedocument gepubliceerd. Deze versie wordt onder meer voorgelegd aan docenten en hoger onderwijs. Op 11 oktober vindt de raadpleging van docenten plaats. U vindt het visiedocument op de site van cTWO, www.ctwo.nl. Reacties erop zijn ook welkom op het Forum van dezelfde website.
In november wordt de eindversie van het visiedocument gepubliceerd.
11-9-2006
Nieuw op wisweb: Goniowereld
Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Digitale school is door het Freudenthal Instituut een ICT-voorbeeld uitgewerkt, zie Goniowereld
28-8-2006
Nieuwe coördinator wiskunde D bij cTWO
Per 1 september 2006 is Pauline Vos (Rijksuniversiteit Groningen) voor 2 dagen per week aangesteld bij cTWO als coordinator Wiskunde D. E-mail: paulinev@fi.uu.nl
14-7-2006
Nieuws van cTWO
Nieuw op de website van de vernieuwingscommissie wiskunde cTWO: een overzicht van experimenteerscholen en volgscholen, en de huidige stand van het ontwikkelde lesmateriaal. Zie www.ctwo.nl/publicaties.
30-6-2006
Inschrijven conferenties
U kunt zich nu inschrijven voor de Nationale Rekendagen, Nationale Wiskunde Dagen, de Panama conferentie, Alympiade, Wiskunde B-dag.
23-6-2006
Probleem van de zomer
Voor iedereen die plezier heeft in het maken van tegelpatronen is er een speciale zomeractiviteit ontwikkeld. Kijk op RekenWeb voor het probleem van de zomer.
Je kunt je zelfgemaakte ontwerp insturen. De mooiste tegelpatronen worden op RekenWeb geplaatst.
23-6-2006
Zomergroet namens het Rekennet team
23-6-2006
Professionaliseringsaanbod 2006/2007
Ook het komende cursus/schooljaar kunt u meedoen aan De Grote Rekendag, de Nationale Rekendagen en vele andere activiteiten. In september en oktober hebben alle scholen een folder met daarin het complete professionaliseringsaanbod van het Freudenthal Instituut ontvangen.
Zie voor het aanbod: professionaliseringsaanbod Freudenthal Instituut.
22-6-2006
Speciaal Rekenen
Er zijn nieuwe producten uitgebracht van het project Speciaal Rekenen. Het gaat om de map Thema Spoorzoeken en de pakketten Kalender, Waarde van geld en Frits Splits. Kijk voor meer informatie op de website www.speciaalrekenen.nl onder uitgaven.
15-6-2006
Veel animo voor wiskunde D-middag!
Een honderdtal belangstellenden heeft op 12 juni in Utrecht de docentenmiddag wiskunde D bezocht. Het merendeel van de geinteresseerden is docent op een van de 45 experimenteerscholen. Ook het hoger onderwijs was vertegenwoordigd, met name door mensen die een rol gaan spelen in de zogenaamde regionale steunpunten wiskunde D.
Meer informatie over wiskunde D? Zie de website van ctwo (commissie toekomst wiskundeonderwijs).
Materialen van de middag kunt u ook vinden op www.ctwo.nl onder publicaties.
22-5-2006
Nieuwe hoogleraar-directeur Freudenthal Instituut
Jan van Maanen is Jan de Lange opgevolgd als de nieuwe hoogleraar-directeur van het Freudenthal Instituut . Jan van Maanen was tot voor kort werkzaam bij de Rijksuniversiteit Groningen.
Jan de Lange blijft voor 0,5 fte bij het Fi werkzaam.
   
16-5-2006
Studie over Freudenthal
Op donderdag 11 mei promoveerde Sacha la Bastide-Van Gemert in Groningen op een proefschrift over Freudenthal, getiteld Elke positieve actie begint met critiek. Zie voor een bespreking van het proefschrift , het artikel in de Volkskrant.
28-4-2006
Cijferen!?
Naar aanleiding van de onlangs uitgebrachte PPON resultaten (Periodieke Peiling van het Onderwijs Niveau einde basisschool) van het cito volgden enkele reacties in de krant. Een daarvan is Rekenen op basisschool dramatisch. Dit artikel bericht dat vooral op het terrein van bewerkingen (het traditionele cijferen) leerlingen dramatisch slechter scoorden dan bij de voorgaande meting. Een ander artikel kopt met Meer nadruk op cijferen is zo slecht nog niet.
Marja van den Heuvel-Panhuizen geeft haar reactie. Ook Koeno Gravemeijer reageert.
27-4-2006
Lunchlezing studium generale: Verwondering van jonge kinderen
'Pap, waarom komen de treinrails aan de horizon bij elkaar?' Probeer daar maar eens goed antwoord op te geven, zonder de interesse van een zesjarig kind te verliezen. Als je jonge kinderen observeert, dan zie je dat ze fantastische vragen stellen en spectaculaire dingen doen. De talenten van heel jonge kinderen herkennen en laten opbloeien, lijkt zo vanzelfsprekend. Maar hoe doe je dat? En waarom geef je eigenlijk onderwijs?
De lunchlezing wordt gehouden door prof. dr. Jan de Lange en vindt plaats op 10 mei van 12:30 uur tot 13:15 uur in de Boothzaal van de Universiteitbibliotheek Utrecht, de Uithof.
27-4-2006
Website primair onderwijs Freudenthal Instituut
De website primair onderwijs van het Freudenthal Instituut is vernieuwd. U vindt er allerlei informatie op het gebied van reken-wiskundeonderwijs op de basisschool. Ook is er informatie te vinden over professionaliseringsactiviteiten, onderzoeksactiviteiten en activiteiten in het buitenland, alle op het gebied van het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool.
Bezoek de website via Primair Onderwijs
26-4-2006
Techplek
Op RekenWeb wordt een verzameling materialen bij elkaar gebracht, geschikt voor de rekenles maar met een vleugje techniek. Zie Techplek en klik op Lesmateriaal.
25-4-2006
Uniek wiskundig moment
Op donderdag 4 mei 2006 om twee minuten en drie seconden na 1:00 uur `s morgens beleven we dit uniek wiskundig moment: 01:02:03 04-05-06
25-4-2006
Studentendag op 10 juni: Verwondering en inspiratie met techniek
Het programmabureau VTB (Verbreding Techniek in het Basisonderwijs) organiseert op 10 juni 2006 een studentendag over techniek in het basisonderwijs. Ook leerkrachten basisonderwijs zijn van harte welkom.
De dag staat in het teken van het integreren van techniek in andere vakken en biedt een uitgebreid workshopprogramma, een inspirerende lezing en de mogelijkheid om ervaring op te doen met het inzetten van techniek voor uitdagend onderwijs.
Zie voor meer informatie de website Techplek op RekenWeb of op de website van Volgens Bartjens.
25-4-2006
Taalgericht reken-wiskundeonderwijs: een vragenlijst
De toegenomen taligheid van het vak rekenen-wiskunde vormt voor taalzwakke leerlingen een obstakel. Dit kan leiden tot onderpresteren, achterblijven of zelfs afhaken van deze leerlingen.
Het project Wisbaak is gestart om deze problematiek aan te pakken door denkbeelden van taalgericht vakonderwijs te concretiseren voor het vak rekenen-wiskunde. Binnen Wisbaak worden lesmaterialen voor leerlingen en docenten ontwikkeld en onderzocht.
In het kader van een afstudeeronderzoek binnen Wisbaak wordt onderzocht wat de behoeften zijn van reken-wiskundedocenten ten aanzien van taalgericht reken-wiskundeonderwijs. Wilt u meedoen? Graag! Surf naar vragenlijst Wisbaak en vul de vragenlijst in.
Het invullen van de lijst duurt ongeveer 15 minuten. Mocht u meer willen weten over het Wisbaakproject, dan kunt u dit aan het eind van de vragenlijst aangeven.
24-4-2006
Reactie op artikel "Meer nadruk op cijferen is zo slecht nog niet"
Marja van den Heuvel-Panhuizen reageerde op het artikel Meer nadruk op cijferen is zo slecht nog niet" in de Volkskrant van 11 april jl. Lees haar reactie.
12-4-2006
Enquete rekenvaardigheid op de pabo
Al enige tijd is er commotie over de gecijferdheid van pabo-studenten. Het Freudenthal Instituut wil door middel van een enquete o.a. inventariseren hoe er op de pabo's getoetst wordt. Zie de betreffende enquete voor pabo-docenten.
11-4-2006
Nationale Rekendagen 2006: inspirerend!
Op 16 en 17 maart jl. lieten 300 leerkrachten basisonderwijs zien dat rekenen gewoon leuk is. Men deed enthousiast mee aan de practicumopdrachten. De dagen werden, zo bleek uit de evaluatie, zeer inspirerend gevonden. Om een indruk te krijgen van de dagen, zie:
www.rekenweb.nl/rekendagen
Wilt u dit ook meemaken? Kom dan naar de Rekendagen op 22 en 23 maart 2007.
3-4-2006
Definitieve versie van het rapport Wiskunde D
De vernieuwingscommissie wiskunde cTWO heeft de definitieve versie van het rapport Wiskunde D gepubliceerd. De voorstellen voor wiskunde D zijn gewijzigd op basis van de commentaren van docenten, zoals naar voren gebracht tijdens de veldraadplegingen in januari en februari. Nieuw zijn de domeinen wiskunde in technologie (havo) en wiskunde in wetenschap, waarin samenwerking met instellingen voor hoger onderwijs een grote rol speelt. Het rapport is te vinden op www.ctwo.nl evenals een informatieflyer die naar scholen is gestuurd.
23-3-2006
Netwerkdag coördinatoren rekenen: 5 april
Op woensdag 5 april 2006 wordt de studie- en overlegdag van het netwerk coördinatoren rekenen gehouden. Alle betrokkenen zijn uiteraard van harte welkom, net als nieuwe gegadigden.
De bijeenkomst wordt gehouden op de Marnix Academie, aan de Vogelsanglaan 1 te Utrecht. De kosten voor deze dag zijn €30,-, waarbij lunch en lesmaterialen zijn inbegrepen.
Aanmelden voor de netwerkdag kan door een e-mail te sturen. Zie ook: www.coordinatorenbasisonderwijs.nl
22-3-2006
Extra taal- en rekenles voor pabo-student
De lerarenopleiding pabo van de Saxion Hogescholen in Deventer gaat in de zomer cursussen rekenen en taal aanbieden voor nieuwe studenten. Die hebben hierdoor extra gelegenheid om hun reken- en taalkennis weer op peil te brengen.|
Zie voor meer informatie het artikel in De Stentor.
http://www.destentor.nl/deventer/article184952.ece
15-3-2006
Conferentie Wiskunde en ICT 2006
We richten ons deze keer op havo-vwo-docenten (onderbouw en bovenbouw). In 2007 willen we een gelijksoortige conferentie voor docenten aan het vmbo organiseren.
Deelnemers aan de conferentie kunnen ervaringen uitwisselen, kennis maken met (nieuwe) ICT, bijpraten en zelf ervaring opdoen. Het wordt een praktische doe-conferentie met een plenaire inleiding en daarna drie rondes met werkgroepen.
Meer informatie op de website www.fi.uu.nl/ict/2006.
15-3-2006
Meer dan 600 scholen deden mee aan Grote Rekendag 2006
Op woensdag 8 maart 2006 vond de Grote Rekendag (GRD) plaats; een hele dag in het teken van rekenen voor groep 1 tot en met groep 8. De GRD had dit jaar het thema "Spelen met Getallen". Meer dan 600 scholen deden mee.
Zie ook de: foto's en ervaringen.
8-3-2006
RekenWeb in de lespraktijk - een enquête
In het kader van een afstudeeronderzoek naar het gebruik van het RekenWeb in de lespraktijk zijn wij benieuwd naar uw opvattingen. Graag vragen wij daarom uw aandacht en medewerking voor het invullen van een enquête.
Deze is te openen via: enquête
Hartelijk dank voor uw medewerking!
8-3-2006
Nieuwe TAL publicatie: Breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingen
Onlangs is het boek 'Breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingen: tussendoelen annex leerlijnen bovenbouw basisschool' verschenen bij uitgeverij Wolters-Noordhoff (ISBN: 90-01-85106-1).
Dit nieuwste boek uit de reeks leerlijnpublicaties die binnen het TAL project van het Freudenthal Instituut zijn ontwikkeld, beschrijft de kern van het leerstofgebied breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingen.
Het boek kost € 27,10 en kan worden besteld via de website van Wolters-Noordhoff: Uitgeverij Wolters-Noordhoff.
   
8-3-2006
Onderzoek naar het leren rekenen van jonge kinderen
Hoe lossen jonge kinderen wiskundige problemen op? Wat zegt hun aanpak over de ontwikkeling van rekenvaardigheden en mogelijke problemen daarbij? Wat vindt plaats in de hersenen van jonge kinderen als zij met wiskundige problemen in de weer zijn?
Het Mathematics Education and Neurosciences (MENS) project is een uniek promotieonderzoek dat cognitief psychologische kennis met neuropsychologische kennis integreert om bovenstaande vragen te beantwoorden.
Werkt u op een school in Utrecht of heeft u vijfjarige kinderen in groep 2 op een school in Utrecht en bent u enthousiast om aan ons onderzoek mee te werken? Lees dan voor meer informatie de folder over het project en neem contact op met drs. Fenna van Nes of drs. Titia Gebuis.
Wij kijken uit naar uw reactie!
8-3-2006
Probleem van de maand maart - Vergroten
Het probleem van de maand maart staat in het teken van vergroten. Kinderen kunnen foto's zowel in de lengte als in de breedte aanpassen. Ze worden uitgedaagd om lachspiegelfoto's te corrigeren en een precieze vergroting te maken.
Zie: Probleem van de maand: Vergroten
8-3-2006
Tweede Volgens Bartjens Studentendag: Rekenen en Techniek
Na het succes van vorig jaar wordt op 19 mei 2006 de Tweede Volgens Bartjens Studentendag georganiseerd. Een rekendag speciaal voor Pabo-studenten met als thema Rekenen en Techniek.
Voor meer informatie zie: www.fi.uu.nl/rekenweb/techplek
Aanmelden kan via de website van Volgens Bartjens
2-3-2006
Computerspellen in de reken-wiskundeles
Het Freudenthal Instituut is op zoek naar leerkrachten basisonderwijs en docenten voortgezet onderwijs die in het voorjaar van 2006 willen meewerken aan een onderzoek naar het gebruik van computerspellen in de reken-wiskundeles. Het gaat om zowel kleine reken-wiskundespellen als grotere spellen zoals SimCity en RollerCoaster Tycoon.
Als u al computerspellen in uw reken-wiskundeonderwijs inzet, dan horen we graag uw ervaringen.
Wanneer u computerspellen in de reken-wiskundeles zou willen gebruiken, dan kunnen we ondersteuning bieden in het kader van dit onderzoek. Zie voor meer informatie: www.rekenweb.nl/games
www.rekenweb.nl/games
10-2-2006
Urenuitbreiding havo B en vwo B
Het aantal slu voor wiskunde B van het vwo wordt uitgebreid naar 600, en dat voor havo naar 360. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van de tweede termijn van het kamerdebat van donderdag 9 februari. Op dinsdag 14 februari is over de voorstellen gestemd. Zie: www.tweedekamer.nl.
6-2-2006
Wiskunde in de min
[TROS uitzending 4-2-2006] De Nationale Wiskundedagen zijn in volle gang. Zeshonderd wiskundeleraren zijn dezer dagen in Noordwijkerhout bijeen om te praten over de vorderingen op hun vakgebied, maar ook, zoals altijd weer, om te klagen over de matige verrichtingen van middelbare scholieren. Wat is er toch met dat vak? Waarom vindt bijna iedereen het eng worden als het om cijfers gaat? Goed kunnen rekenen is een noodzakelijke vingeroefening om uiteindelijk als wetenschapper een sonate te kunnen spelen, zoals één van de deelnemers aan de Wiskundedagen het verwoordde. Michiel Doorman is medewerker van het Freudenthal Instituut dat de Nationale Wiskundedagen organiseert. Beluister de uitzending van de Tros nieuwsshow (audio archief van 4-2-2006)
6-2-2006
Startbijeenkomst experimenteerscholen wiskunde D verplaatst naar 14 maart
Zie voor meer informatie de agenda.
2-2-2006
Wat a is, dat kun je niet weten ...
Schoolalgebra staat volop ter discussie. Wat is het doel van algebraonderwijs en hoe kan dat het beste worden gegeven? Met dit boek wil het Freudenthal Instituut een discussie uitlokken. We nemen de realistische benadering van algebraonderwijs als uitgangspunt en pleiten voor betekenisvolle algebra op school.
De moeilijkheden en mogelijkheden van schoolalgebra worden voor verschillende schooltypen en vanuit verschillende invalshoeken besproken, waarbij elke auteur eigen accenten legt. Daarmee geeft het boek een overzicht van recente ontwikkelingen. Daarnaast worden lijnen uitgezet naar de toekomst.
Nu verkrijgbaar in de webwinkel.
1-2-2006
Nederland helpt Indonesie met nieuw rekenonderwijs
JAKARTA - Met Nederlandse ontwikkelingssteun is op het Indonesische Instituut voor Technologie-Bandung (ITB) een nieuw wiskundeproject van start gegaan om het reken- en wiskundeonderwijs in Indonesië aanzienlijk te verbeteren.
Het ITB werkt samen met de Nederlandse onderwijsorganisatie voor internationale samenwerking Nuffic, het Freudenthal instituut, onderwijsadviesbureau APS en het Indonesische ministerie van Onderwijs.
Nuffic financiert het project waarin docenten van veertien lerarenopleidingen vier jaar training krijgen in rekenen en wiskunde voor het basisschoolonderwijs met 2,2 miljoen euro.
Het sterk achterhaalde rekenonderwijs is een van de vele problemen waarmee scholen in Indonesië kampen. Met een schooluitval in het basisonderwijs van rond de 650.000 kinderen per jaar wordt het onderwijs in Indonesië gezien als een van de grote belemmeringen voor de sociaal-economische ontwikkeling van het land. Minder dan 70 procent van de 90 miljoen mensen tellende beroepsbevolking heeft basisonderwijs genoten.
27-1-2006
Probleem van de maand februari: vierkante patronen
Vanaf 1 februari is er weer een nieuw probleem van de maand te vinden op Rekenweb. Het probleem heeft deze keer te maken met vierkante patronen.
Klik hier om alvast een idee te krijgen van het probleem van de maand februari.
27-1-2006
Pabohoekje op RekenWeb
Speciaal voor pabo-studenten en pabo-docenten wordt op Rekenweb informatie aangeboden die kan worden ingezet in de opleiding: Het pabohoekje. Kijk op: www.rekenweb.nl/pabo.
Suggesties voor dit pabohoekje zijn welkom en kunnen worden gestuurd naar rekennet@fi.uu.nl
25-1-2006
Plannen voor wiskunde in de bovenbouw van het vwo bijgesteld
DEN HAAG (ANP) - Plannen voor het vak wiskunde in de bovenbouw van het vwo bijgesteld. Minister Van der Hoeven (Onderwijs) zegde dinsdag toe dat het verplichte wiskundevak in het vakkenpakket natuur en techniek meer uren krijgt dan ze eerst voorstelde. Dat gaat ten koste van de ruimte in vrije keuzevakken.
Ze honoreerde daarmee een wens van de Tweede Kamer, die zich dinsdag boog over een wetsvoorstel waarin een nieuwe opzet staat voor de bovenbouw van havo en vwo, de zogeheten Tweede Fase. Studenten en docenten hadden geklaagd dat bèta-studenten in het eerstejaar van de universiteit eerst bijles in wiskunde moeten krijgen, omdat ze dat op de middelbare school niet goed hebben geleerd. Daarom wilde de Tweede Kamer dat minister Van der Hoeven zou terugkomen op haar voornemen te snijden in de uren wiskunde. Dat doet ze nu voor een deel. In de opgepoetste Tweede Fase, die in 2007 in moet gaan, heeft het verplichte vak wiskunde in het pakket natuur en techniek nog altijd minder uren dan in de huidige Tweede Fase. Maar leerlingen kunnen in de nieuwe bovenbouw wel vervroegd gaan kiezen uit twee nieuwe bèta-vakken: natuur, leven en techniek en ook nog wiskunde D, dat is bedoeld voor de middelbare scholier die zijn wiskunde uit wil diepen.
De bedoeling was dat slechts op een aantal scholen leerlingen deze vakken al in 2007 zouden kunnen kiezen, bij wijze van proef omdat het vak nog in de steigers staat. Maar Van der Hoeven zegde dinsdag toe dat alle vijfhonderd middelbare scholen wiskunde D en natuur, leven en techniek al in 2007 als keuzevak mogen aanbieden. Zo kan een leerling die later een exacte studie wil volgen, toch in het voortgezet onderwijs al genoeg wiskunde doen. Scholen die meedoen aan de proef met de nieuwe vakken, krijgen daar ook extra geld voor, zei Van der Hoeven.
Zie ook de wiskundepersdienst en de NVVW voor meer nieuws over dit onderwerp.
25-1-2006
Webschool
In samenwerking met het universitair medisch centrum Utrecht is het Freudenthal Instituut van start gegaan met de ontwikkeling van een digitale leeromgeving: Webschool. Webschool biedt computeractiviteiten op het gebied van rekenen-wiskunde.
Deze leeromgeving is opgezet voor kinderen die langdurig ziek zijn en daardoor regelmatig onderwijs missen. De activiteiten op Webschool geven een compact overzicht van relevante leerstof in groep 3, 4 en 5. Webschool is nog in ontwikkeling, maar is al wel te bezoeken via webschool.
Vragen of reacties stuurt u naar: webschoolfi@fi.uu.nl
24-1-2006
Wisbaakconferentie: Het hoe en waarom van taalgericht reken/wiskundeonderwijs
Deze conferentie vindt plaats op 20 maart 2006 en is bedoeld voor schoolleiders, (taal/reken)coördinatoren, vakdocenten wiskunde VO van leerjaar 1 en 2, en leerkrachten PO van groep 7 en 8 die meer aandacht aan taal willen besteden in hun reken- of wiskundeonderwijs.
Tijdens de conferentie gaat u aan het werk met Wisbaakmaterialen en maakt u een plan van aanpak voor een lessenserie of een opzet voor een invoeringstraject bij u op school.
Plaats: APS (naast station Lunetten in Utrecht)
Prijs: € 120
Aanmelden voor 1 maart 2006 via de wisbaak site.
Meer informatie via wisbaakconf@fi.uu.nl of 030-263 55 64 (Liesbeth Walther)
17-1-2006
Lieve Maria, we kunnen niet rekenen

Wiskundestudenten ontevreden over eigen wiskundekennis [Nederlands Dagblad 17-01-2006]
Tienduizend studenten wiskunde, natuurkunde en informatica hebben in een open brief aan minister Van der Hoeven (Onderwijs) geklaagd over hun eigen wiskundekennis. Ze willen dat er meer en beter wiskunde wordt gegeven in de Tweede Fase.
De brief is een initiatief van achttien studieverenigingen voor wiskunde, natuurkunde en informatica van tien universiteiten. Ze zijn boos omdat ze merken dat ze het universitair niveau niet aankunnen. "Wij moeten bijspijkercursussen volgen of zelfs stoppen met de studie. Wij horen het geklaag van onze docenten, maar wat kunnen wij eraan doen", schrijven ze in de brief die ze de titel 'Lieve Maria' meegeven. Oorzaak van dit probleem is het geringe aantal uren wiskunde op de middelbare school, vinden de studenten. "Wij merken dagelijks dat we te weinig wiskunde op de middelbare school hebben gehad."

Met de brief keren de bètastudenten zich tegen de plannen van minister Van der Hoeven om het aantal uren wiskunde in de Tweede Fase in 2007 te verminderen. Van der Hoeven deed dat wetsvoorstel na de evaluatie van het Studiehuis half november vorig jaar. Op 26 januari debatteert de Kamer over dit voorstel en de toekomst van de Tweede Fase. De studenten willen dat Van der Hoeven haar plannen terugdraait: "Als u deze plannen doorzet, dan kunnen de nieuwe studenten straks helemaal niets meer begrijpen. Het lijkt ons een beter idee om juist meer wiskunde te geven."

Martin van Reeuwijk van het Freudenthal Instituut, expertisecentrum reken- en wiskundeonderwijs, prijst de studentenactie. Maar het probleem wordt niet opgelost door alleen meer uren wiskunde, vindt Van Reeuwijk. Belangrijk vindt hij ook de aansluiting van het voortgezet onderwijs op het hoger onderwijs. "Deze studenten klagen over de eigen kwaliteit omdat ze het op de universiteit niet redden. Maar dat hoeft niet te betekenen dat ze op de middelbare school niets hebben geleerd. Ze leren heel veel maar niet alle vaardigheden die op de universiteit gevraagd worden." Hij pleit voor meer contact tussen hoger onderwijs en voortgezet onderwijs en duidelijke afspraken over wat leerlingen moeten kunnen.
Om hun actie kracht bij te zetten, openden de studenten de website www.lievemaria.nl. Daar kunnen studenten of docenten die zich met wiskunde bezig houden welke problemen ze ondervinden. Ook worden ze er uitgedaagd te discussiëren over onderwijsvernieuwingen.

17-1-2006
6 plus 6 of 3 keer 3 plus 3
Met verplicht wiskunde op de havo leert de juf niet beter rekenen
Een leerkracht in de bovenbouw moet alle wegen kennen naar de oplossing van rekenproblemen. Maar wiskunde op eindexamenniveau is niet de manier om die te leren. De pabo's moeten het zelf doen. [door: Martine Zuidweg, NRC 14-01-2006] Lees het artikel >> en het opiniestuk.
16-1-2006
De meester kan niet rekenen
[Teleac uitzending 12-01-2006]
Vorige week kwam toetsinstituut Cito met het schokkende nieuws dat meer dan de helft van de pabo-studenten slechter presteert in rekenen dan een goede leerling in de laatste klas van lagere school. Zijn de aankomende onderwijzers op de pabo te dom, of is het onderwijs op de pabo slecht? Een gesprek met Willem Uittenbogaard van het Freudenthal Instituut en docent aan de pabo in Alkmaar. Ook aangeschoven: Theo Hoogbergen, voormalig voorzitter van de Adviesraad Voortgezet Onderwijs met een flinke staat van dienst in het Nederlands onderwijs. Beluister de uitzending (begin interview na 15 min.)
11-1-2006
Veldraadpleging wiskunde D
De vernieuwingscommissie voor wiskunde, cTWO, wil graag de mening van docenten over de voorgestelde globale invulling van wiskunde D peilen. Met dit doel wordt eind januari - begin februari op vijf verschillende plaatsen een docentenraadpleging georganiseerd. De bijeenkomsten vinden plaats van 17.00 - 20.30 uur.
Hieronder volgt een overzicht van data en plaatsen. Als u een van de bijeenkomsten wilt bijwonen, kunt u zich per e-mail opgeven bij g.pouw@slo.nl, onder vermelding van naam, school waar u werkt, datum en plaats van de raadpleging. Per e-mail krijgt u dan de agenda, de stukken ter voorbereiding en de locatiegegevens toegezonden. Overigens is de informatie ook nu al beschikbaar op www.ctwo.nl.

Overzicht van data en plaatsen:
25 januari  CSG Buitenveldert, De Cuserstraat 3, Amsterdam
26 januari  GSG Randstad, Valenciadreef 15, Rotterdam
30 januari   Ds. Pierson College, G. ter Borchstraat 1, 's Hertogenbosch
31 januari  Röling College, Melisseweg 2, Groningen
1 februari   Van der Capellen SG, Lassuslaan 230, Zwolle

Globaal agendavoorstel:
17:00 - 17:30     Inleiding
17:30 - 18:00      Eerste reacties
18:00 - 18:30      Broodjespauze
18:30 - 20:00      Discussie adhv vragenlijst
20:00 - 20:30      Conclusies

Reiskosten worden vergoed op basis van eerste klas openbaar vervoer. Voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd. We hopen dat veel docenten deze kans benutten om invloed uit te oefenen op de invulling van dit veelbelovende nieuwe profielkeuzevak.

Paul Drijvers, secretaris cTWO, p.drijvers@fi.uu.nl
Jenneke Krüger, coördinator exacte vakken SLO, j.kruger@slo.nl

3-1-2006
Marja van den Heuvel-Panhuizen gasthoogleraar in Berlijn
Sinds 1 december 2005 werkt Marja van den Heuvel-Panhuizen als gasthoogleraar aan de Humboldt Universiteit te Berlijn. Zij heeft een 0.5 aanstelling bij het Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) en gaat meewerken aan het project "Evaluation der Standards Mathematik in der Grundschule" (ESMaG).
19-12-2005
Voorstel programma wiskunde D
De commissie cTWO heeft een voorstel gepubliceerd voor het programma wiskunde D 2007. Eind januari zal er in samenwerking met de SLO een veldraadpleging plaatsvinden over dit voorstel op vijf verschillende lokaties in Nederland. Nadere informatie volgt. Lees het voorstel.
7-12-2005
Herhaling Wisbaak Conferentiedag taalgericht reken-wiskundeonderwijs
Op maandag 20 maart 2006 organiseren het Freudenthal Instituut en het APS wederom de conferentie Wisbaak - "Het hoe en waarom van taalgericht reken-wiskundeonderwijs" .
Plaats: APS, Utrecht.
Tijd: 9:30 - 16:00 uur
Voor meer informatie zie de: wisbaak site.
23-11-2005
Vernieuwingscommissie wiskunde
Op dinsdag 29 november jl. heeft Maria van der Hoeven de vernieuwingscommissie voor wiskunde ingesteld.
Deze commissie richt zich op vernieuwingen in het wiskundeonderwijs in de tweede fase van havo en vwo. Taken zijn: examenprogramma's voorstellen per 2010 voor wiskunde A, B, C en D van havo en vwo, betrokken zijn bij ontwikkelingen rond wiskunde C van vwo en wiskunde D voor havo en vwo per 2007, adviseren over doorlopende leerlijnen wiskunde en over didactische vernieuwingen. Voor meer informatie zie http://www.fi.uu.nl/ctwo.
25-10-2005
Einddoelen voor breuken, verhoudingen, procenten en kommagetallen - graag reacties
Het project TAL bovenbouw heeft conceptdoelen beschreven voor het leerstofgebied breuken, verhoudingen, procenten en kommagetallen. U bent van harte uitgenodigd de beschrijving van de doelen te lezen op de website www.fi.uu.nl/rekenweb/tal/ en - te laten weten wat u ervan vindt.
We zijn benieuwd naar uw commentaar!
25-10-2005
Nationale Rekendagen op 16 en 17 maart 2006
De Nationale Rekendagen worden in 2006 op 16 en 17 maart gehouden. Op deze tweedaagse conferentie voor leerkrachten uit het (speciaal) basisonderwijs doet u talloze inspirerende ideeën op.
Het programma bestaat uit lezingen van deskundigen, interessante werkgroepen en een levendig practicum. Samen met collega's uit het hele land kunt u ervaringen opdoen en ideeën uitwisselen.
Meer informatie is te vinden op www.fi.uu.nl/rekenweb/rekendagen/. Hier vindt u ook het aanmeldingsformulier.
24-10-2005
Groot Zwolsch Bartjens Rekendictee
Donderdagavond 17 november is in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle voor de tweede maal het Groot Zwolsch Bartjens Rekendictee georganiseerd. Via voorrondes in de Zwolse krant De Stentor konden lezers een plaatsje in de finale bemachtigen.
Het rekendictee werd gepresenteerd door Marjolein Kool, hoofdredacteur van het tijdschrift Volgens Bartjens.
Meer informatie vindt u op bartjens.net.
24-10-2005
Grote Rekendag 2006
Op woensdag 8 maart 2006 organiseert het Freudenthal Instituut voor de vierde keer de Grote RekenDag (GRD 2006). Dit jaar is het thema 'Spelen met Getallen'.
Basisscholen kunnen een hele dag met alle groepen aan de slag met leuke, verrassende en creatieve opdrachten rond getallen. Op het RekenWeb is te lezen en te zien hoe de GRD de voorgaande jaren is verlopen. Aan alle basisscholen wordt rond de herfstvakantie een folder opgestuurd met meer informatie over de GRD 2006, inclusief aanmeldingsformulier. Ook kunt u terecht op de website www.fi.uu.nl/rekenweb/groterekendag/
24-10-2005
Netwerkdag coordinatoren rekenen
Op 23 november 2005 zal in Utrecht de derde netwerkdag voor coördinatoren rekenen worden gehouden. De dag begint om 10.00uur en eindigt om 16.00uur. Iedereen die geïnteresseerd is en binnen de organisatie van zijn of haar basisschool een speciale taak heeft in het rekenonderwijs kan zich aanmelden. De kosten zijn 15 euro.
Op het programma staan: de opbouw van het netwerk, het domein meten (TAL) en de taken van de coördinatoren. U kunt zich aanmelden via www.coordinatorenbasisonderwijs.nl
21-10-2005
Grote RekenDag 2006
Op woensdag 8 maart 2006 organiseert het Freudenthal Instituut voor de vierde keer de Grote RekenDag (GRD 2006). Dit jaar is het thema Spelen met Getallen.
Basisscholen kunnen een hele dag met alle groepen aan de slag met leuke, verrassende en creatieve opdrachten rond getallen. Op het RekenWeb is te lezen en te zien hoe de GRD de voorgaande jaren is verlopen. Aan alle basisscholen wordt rond de herfstvakantie een folder met meer informatie over de GRD 2006 opgestuurd. Daar zit ook een aanmeldingsformulier bij, maar u kunt ook terecht op de website http://www.rekenweb.nl/groterekendag
Na de herfstvakantie komt er op de website een bijzondere galerij van foto's van kinderen met getallen. Help de verzameling getallen compleet te maken!
Zet de datum vast in uw agenda en breng een bezoek aan de website.
29-9-2005
Wiskunde Scholen Prijs 2006
In 2006 viert de Wiskunde Scholen Prijs haar eerste lustrum. De doelstelling is al die jaren hetzelfde gebleven: scholen stimuleren om met hun sterke punten op het gebied van wiskundeonderwijs naar buiten te treden. Alle scholen voor voortgezet onderwijs kunnen meedoen. Er zijn drie categorieën:
 • basisvorming (klas 1 en 2)
 • bovenbouw vmbo (klas 3 en 4)
 • havo/vwo (de klassen 3 t/m 6).
In elke categorie valt een prijs van € 1000,- te winnen.
Midden november 2005 ontvangen scholen de informatiefolder.
16-9-2005
Interactief kunstwerk prikkelt rekenend Nederland
Op woensdag 14 september jl. is het kunstwerk Het Oog onthuld. Het Oog daagt kinderen, treinreizigers en andere passanten uit om oplossingen te bedenken voor rekenkundige en wiskundige vraagstukken.
oog
Bekijk de eerste opgave met het oog.
7-9-2005
Freudenthal Instituut: de link tussen wetenschap en praktijk
Zie het interview met Jan de Lange in Illuster 40.
5-9-2005
Onderzoeksopdrachten op Rekenweb
Veel opgaven van het Rekenweb hebben een onderzoeksgericht karakter. Wanneer leerlingen achter de computer aan deze opdrachten werken, is het prettig om te volgen hoe zij te werk gaan. Om deze reden is er een nieuwe rubriek op het Rekenweb aangemaakt: 'Onderzoeksopdrachten'. Als de leerlingen klaar zijn met een opdracht kunnen zij hun antwoorden afdrukken en inleveren bij de leerkracht. Zie lerarenpagina Rekenweb
31-8-2005
Vernieuwd professionaliseringsaanbod schooljaar 2005/2006
Nieuw in ons aanbod:
 • maatwerk: Kwaliteit moet blijken
 • de conferentie Taalgericht reken/wiskundeonderwijs
 • .
Zie professionaliseringsaanbod voor het volledige aanbod.
31-8-2005
De Grote Rekendag: Spelen met Getallen
Op 8 maart 2006 organiseert het Freudenthal Instituut voor de vierde keer de Grote RekenDag. Dit jaar is het thema 'Spelen met Getallen'. Op het RekenWeb is te lezen en te zien hoe de GRD de voorgaande jaren is verlopen. Meer informatie over de GRD 2006 volgt in komende rekenbrieven. Zet de datum alvast in uw agenda.
31-8-2005
Themadag Heutink
Op dinsdag 8 november 2005 organiseert schoolleverancier Heutink een themadag voor leerkrachten in het speciaal en regulier basisonderwijs. De dag richt zich zowel op zwakke leerlingen als op bollebozen. Er wordt onder andere aandacht besteed aan de materialen van het project Speciaal Rekenen van het Freudenthal Instituut. Naast rekenen komen aan taal en zaakvakken aan bod.
29-8-2005
Vernieuwd professionaliseringsaanbod schooljaar 2005/2006
Wij willen u wijzen op:
- de cursus Zicht op Breuken, verhoudingen, procenten en kommagetallen;
- de cursus Het Rekenweb in de klas;
- de Conferentiedag Speciaal Rekenen;
- de Conferentiedag Taalgericht Reken/Wiskundeonderwijs;
- de Nationale Rekendagen;
- en de Grote Rekendag.
Zie professionaliseringsaanbod voor het volledige aanbod.
22-8-2005
Onthulling kunstwerk Freudenthal Instituut
Op woensdag 14 september 2005 heeft mevrouw Yvonne van Rooy, voorzitter van de Universiteit Utrecht, Het Oog onthuld. Het Oog daagt kinderen, treinreizigers en andere passanten uit om oplossingen te bedenken voor rekenkundige en wiskundige vraagstukken. Dit interactieve kunstwerk van Jaap de Jonge is een grofmazig grafisch display dat aan de buitenmuur van het Freudenthal Instituut is bevestigd. Met de onthulling van Het Oog is het nieuwbouwproject van het Freudenthal Instituut beeindigd. Het Oog is goed te zien vanaf NS station Utrecht Overvecht.
Zie ook nieuws van de UU.
6-7-2005
Onderzoek naar probleem van de maand
In maart en april 2005 is onderzoek gedaan naar het probleem van de maand op Rekenweb. In dit onderzoek is gekeken naar de motivatie en het leerproces van kinderen die rekenspelletjes spelen. Het onderzoek vond plaats in het kader van een studie onderwijskunde. Om het gehele onderzoeksrapport te lezen, klik op:
www.fi.uu.nl/publicaties/literatuur/6595.pdf
5-7-2005
Herhaling Wisbaak: Conferentiedag taalgericht reken-wiskundeonderwijs
Op donderdag 17 november hebben het Freudenthal Instituut en het APS de conferentie Wisbaak - "Het hoe en waarom van taalgericht reken-wiskundeonderwijs" georganiseerd.
Plaats: Utrecht, Aristo-zalencentrum (naast station Utrecht Lunetten).
Tijd: 9:30 - 16:00 uur
Voor meer informatie en het aanmeldingsformulier zie: wisbaak site
5-7-2005
Netwerkdagen coördinatoren rekenen
De netwerkdagen voor coördinatoren rekenen worden in 2005 op 28 september en 23 november gehouden. De dagen zijn bedoeld voor degenen die de post-hbo-opleiding tot coördinator rekenen of de NCRC-modules hebben gevolgd. Ook kunnen geïnteresseerden deelnemen. Hiervoor dient men zich aan te melden.
Dit kan via: www.coordinatorenbasisonderwijs.nl
4-7-2005
Speciaal rekenen
De website Speciaal Rekenen (www.speciaalrekenen.nl) is onlangs in een nieuw jasje gestoken. Naast informatie over het project, vindt u nu ook demo's van ontwikkelde software en uitleg bij andere nieuw ontwikkelde producten. Op 1 juni 2005 heeft Speciaal Rekenen een studiedag gehouden. Deze dag wordt op 5 oktober 2005 herhaald. Op deze dag kunt u kennismaken met de diverse aspecten van het project. Op de website vindt u een korte foto-impressie van 1 juni. Voor 5 oktober kunt u zich aanmelden op www.speciaalrekenen.nl
4-7-2005
Sluiting CEVO-enquete 1 dag opgeschoven
Vanwege moeilijkheden bij het invullen van de CEVO-enquete (die nu zijn verholpen) is besloten om de sluiting van de enquete die voor maandag 4 juli 12 uur gepland stond, een dag te verschuiven. U kunt dus nog reageren tot dinsdagmiddag 5 juli, 12 uur. Grijp die kans!
4-7-2005
Freudenthal 100
17 september a.s. is het precies honderd jaar geleden dat Hans Freudenthal werd geboren. Ter gelegenheid hiervan wordt er een driedaags symposium georganiseerd, zie www.freudenthal100.nl.
De 'Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk' en de 'Nieuwe Wiskrant' (tijdschrift voor Nederlands Wiskundeonderwijs) publiceren een gezamenlijk nummer, een unieke HF100 special. Dit nummer zal ook los verkrijgbaar zijn.
Zie ook een artikel in Illuster 40.
4-7-2005
Grote Rekendag (GRD) 2006
De GRD is een dag waarop een heleboel kinderen in Nederland aan hetzelfde onderwerp op het gebied van rekenen-wiskunde werken. Niet de gewone sommetjes maar iets speciaals, iets spectaculairs. Het thema van de GRD 2006 is: Getallen, ... De GRD wordt in 2006 georganiseerd op woensdag 8 maart.
Meer over de Grote Rekendag is te vinden op: www.rekenweb.nl/groterekendag.
In het najaar wordt aan alle scholen een folder met aanmeldingsformulier toegezonden.
4-7-2005
Rekenweb - Probleem voor de vakantie
Zin in een Twee-puzzel? Ga op zoek naar getallen die samen 25 zijn. Dat lijkt erg eenvoudig, maar je mag geen getallen overhouden! Er zijn verschillende versies van de twee-puzzel: een beetje moeilijk, echt wel moeilijk en super moeilijk.
Kijk op: www.fi.uu.nl/rekenweb/rekenmaar/leerlingen/index.html
25-6-2005
Vacature: AIO Ondersteuning wiskundige begripsontwikkeling bij kleuters
Het Freudenthal Instituut zoekt per 1 oktober 2005 een assistent in opleiding voor het Onderzoek naar de ondersteuning van ontwikkeling bij kleuters door prentenboeken en verhalen.
Meer informatie over deze vacature in de advertentie.
22-6-2005
Bekendmaking prijswinnaars Wiskunde Scholen Prijzen 2005
De prijswinnaars van de Wiskunde Scholen Prijs 2005 zijn bekend. Drie scholen hebben elk een prijs van 1000 euro gewonnen voor het door hun ingezonden onderwijsproject. De winnende scholen zijn: de Mgr. A.E. Rientjesmavo uit Maarssen, het Candea College uit Duiven en het Calandlyceum uit Amsterdam. Twee scholen kregen een eervolle vermelding: het Penta College in Spijkenisse en het College Blaucapel uit Utrecht.
Meer informatie in het persbericht. Voor het volledige juryrapport, zie: juryrapport.
17-6-2005
Vernieuwd professionaliseringsaanbod voor het schooljaar 2005/2006
Kijk voor het vernieuwde aanbod van het FI onder: www.fi.uu.nl/nl/professionalisering
13-6-2005
Raadpleging nieuwe examenprogramma's wiskunde havo/vwo
Aan de examenprogramma's voor havo en vwo worden vanaf 2007 afwijkende aantallen SLU toegekend. In de nieuwe opzet komen er in totaal vijf wiskundevakken en wiskunde vervalt als verplicht vak in havo C&M. Daaraan valt niet meer te tornen: de politiek heeft daarover in 2004 al beslist.
De inhoud van de programma's moet dus worden aangepast. Er liggen voorstellen die onlangs door CEVO-commissies zijn uitgewerkt.

doe mee aan de raadpleging!
De CEVO wil graag horen wat het veld van deze voorstellen vindt. De raadpleging bestaat uit het invullen van een vragenlijst waarmee wordt gemeten of:

 • het huidige programma haalbaar en zinvol is
 • docenten instemmen met de globale programmakeuze (en zo niet, wat dan wel)
 • men instemt met de keuze van de CE-onderwerpen (en zo niet, wat dan wel)
 • het voorgestelde programma haalbaar is binnen de gegunde aantallen SLU.
Grote deelname is in het belang van het wiskundeonderwijs! De minister zal voor 1 september beslissen over de globale inhoud van de nieuwe wiskundeprogramma's. Haar beslissing zal gebaseerd zijn op de voorstellen van de CEVO. De voorstellen moeten daarom voldoende worden gedragen door het veld. Als uit de raadpleging blijkt dat andere vullingen worden voorgestaan, dan zullen die in het advies aan de minister worden meegenomen. De CEVO wil dan ook graag de mening van de wiskundedocent over de voorstellen horen.

vragenlijsten vanaf 17 juni tot 4 juli beschikbaar
De vragenlijsten zijn vermoedelijk vanaf 17 juni (maar zeker vanaf 20 juni) te vinden en in te vullen via de site van de CEVO: www.cevo.nl. Ze kunnen tot 4 juli ingevuld worden. Daarna worden ze geanalyseerd en leveren aldus een wezenlijke bijdrage aan het uiteindelijke advies aan de minister.

meer over PEP
Nadere informatie over de PEP-procedure en de tekst van de voorstellen voor de vijf programma's (met toelichtingen op de keuzes) kunt u vanaf 16 juni vinden op de site van de NVvW: www.nvvw.nl in het submenu "Voorstellen 2007 met discussie".

Zorg ervoor dat de minister niet zonder uw inbreng beslist over de wiskundeprogramma's per 2007!

10-6-2005
Paul Drijvers: professeur associe in Canada
Dr. Paul Drijvers is uitgenodigd voor een verblijf aan de universiteit van Quebec in Montreal, Canada. Hij gaat daar als professeur associé college geven en meewerken aan een onderzoeksproject, getiteld 'The intertwining development of technique and theory in technology-based algebra learning' .
Zijn verblijf duurt van 15 juli 2005 tot 1 januari 2006 .
7-6-2005
NWO-Spinozapremie 2005 voor wiskundige Lex Schrijver
Aan de wiskundige prof.dr. Alexander Schrijver is de Spinozapremie 2005 toegekend. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek in Den Haag heeft dit bekend gemaakt.
Lex Schrijver (1948) is onderzoeker aan het Centrum voor Wiskunde en Informatica te Amsterdam. Daarnaast is hij als deeltijdhoogleraar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Schrijver ontvangt de prestigieuze prijs, die ook wel de Nederlandse Nobelprijs wordt genoemd, voor zijn voortreffelijke, baanbrekende en inspirerende onderzoek op het gebied van combinatoriek en algoritmiek.

Spinozapremie
De Spinozapremie is de grootste onderscheiding in de wetenschap in Nederland en bestaat uit een bedrag van anderhalf miljoen euro - te besteden aan onderzoek naar keuze - en een beeldje van Spinoza.

Uitreiking
De officiële uitreiking van het geldbedrag en het beeldje aan Schrijver en drie andere laureaten vindt plaats op woensdag 23 november 2005.
Zie voor meer informatie de NWO-website.

6-6-2005
Promotie Chris Zaal
Op donderdag 30 juni heeft Chris Zaal aan de Universiteit van Amsterdam zijn proefschrift: Complete subvarieties of moduli spaces of algebraic curves verdedigd.
Zie ook de samenvatting.
25-5-2005
Eerste volgens Bartjens studentendag: groot succes
De eerste Volgens Bartjens studentendag die gehouden werd op 20 mei op het CED in Rotterdam was een groot succes. Meer dan honderd pabo-studenten hielden zich bezig met het thema: Spel in de rekenles. Rekenspellen werden gespeeld, bekeken en ontworpen en men ging met veel ideeën en spelmateriaal weer naar huis. Volgend jaar verwacht men een groter aantal studenten te kunnen plaatsen. De Volgens Bartjens studentendag vervangt de Panama voorjaarsdag en is een initiatief van Panama, NVORWO, SLO en CED.
23-5-2005
Op zoek naar de grens
door Jacqueline Kuijpers (NRC HANDELSBLAD 21/05/2005): Speciaal onderwijs heeft baat bij realistisch rekenen. Kinderen in het speciaal onderwijs kunnen meer dan hun leerkrachten denken. Een nieuwe aanpak toont dat aan. Lees het hele artikel
12-5-2005
Young children learn measurement and geometry
Van de TAL-leerlijn Meten en Meetkunde voor de onderbouw van de basisschool is een Engelse versie verschenen, getiteld: Young children learn measurement and geometry. Deze publicatie kan besteld worden bij het Freudenthal Instituut. Zie: bestelformulier
9-5-2005
Studiemiddag: wiskundeonderwijs op maat op maandag 11 april
Is het mogelijk het rendement van het wiskundeonderwijs te vergroten en leerlingen tegelijkterijd motiverend wiskundeonderwijs te bieden?
Het Aloysius College, Digitaal Leren Den Haag en het Freudenthal Instituut werken aan een gezamenlijke oplossing. Tijdens de studiemiddag op 11 april kunt u kennis maken met een nieuwe generatie wiskundesoftware. Ook worden ervaringen met initiatieven op uw eigen school uitgewisseld.
Voor meer informatie, programma en aanmelding: r.hulsbergen@aloysius.nl. Deelname is gratis. Zie ook de agenda.
26-4-2005
Je rekent niet alleen om de uitkomst
Artikel uit De Gelderlander van 21-04-2005: Het beroemdste rekenonderwijsinstituut van het land kijkt op van de bevinding van een Nijmeegse onderzoeker dat zwakke leerlingen soms beter af zijn met traditioneel rekenen. 'Wij maken anders mee.' Lees het hele artikel.
26-4-2005
Vacature hoogleraar
Het Freudenthal Instituut zoekt een hoogleraar voor de didactiek van het wiskundeonderwijs. Voor meer informatie, zie de vacaturesite van de UU.
18-4-2005
HBO-raad: wiskunde verplicht voor de pabo
De hbo-raad doet een dringend beroep op minister van der Hoeven van OCW om wiskunde als verplicht vak in het profiel cultuur en maatschappij (C&M) op te nemen. Zonder wiskunde in de vooropleiding ontbreekt een belangrijke basis voor goed rekenonderwijs voor leraren in het basisonderwijs. Daarom is de hbo-raad van mening dat wiskunde tot het basispakket behoort voor de toegang tot het hoger onderwijs. Bij de invulling van het havo-profiel C&M heeft de minister niet in willen gaan op het uitdrukkelijke verzoek van de hbo-raad om wiskunde als verplicht profielvak op te nemen. Voor alle andere profielen is wiskunde wel een verplicht vak. De hbo-raad is van mening dat voor de instroom in de pabo wiskunde als verplicht vak noodzakelijk is. Ook de visitatiecommissies hebben gewezen op het belang van rekenonderwijs aan de lerarenopleiding basisonderwijs. Voldoende wiskundeonderwijs voor beginnende studenten is essentieel voor de versterking van demkwaliteit van afgestudeerde basisschoolleraren. Zonder wiskunde in de vooropleiding is selectie onvermijdelijk.
18-4-2005
Site voor coordinatoren basisonderwijs online!
Vanaf heden is de site: Coördinatoren Basisonderwijs online. De site is bereikbaar via de url: www.coordinatorenbasisonderwijs.nl
13-4-2005
Gerard van Koten decaan nieuwe Betafaculteit
Gerard van Koten is per 15 april decaan van de nieuwe faculteit Bètawetenschappen. Van Koten, hoogleraar organische chemie aan de faculteit Scheikunde, was al voorzitter van het bestuur van de Federatie van Bètafaculteiten.
Met de benoeming van de decaan is de faculteit Bètawetenschappen nu echt van start, reageert Jan van Leeuwen, decaan van Wiskunde en Informatica. Belangrijk is dat de faculteit zich nu landelijk en internationaal gaat profileren in het onderwijs en onderzoek in onze wetenschapsgebieden. Gerards ervaring en enthousiasme staan er borg voor dat dit gaat lukken.
8-4-2005
Prijsvraag professionalisering
Het professionaliseringsaanbod van het Fi is afgeleid van het onderzoeks- en ontwikkelingswerk op het Fi. Het Fi wil graag uw mening weten over dit aanbod. Vul de enquete in en maak kans op een maatwerkcursus naar wens!
25-3-2005
Doe mee met de Klassenklus!
De klassenklus is een vraagstuk waar je met de hele klas aan kunt werken. De klas die de beste oplossing instuurt krijgt de Klassenklusprijs en wordt vermeld op de Klassenklusprijseregalerij op de website van Volgens Bartjens.
Iedere twee maanden is er een nieuwe Klassenklus. Een uitdagend probleem voor de hele klas. Doe mee en win een leuk spellenpakket.
25-3-2005
Doe mee met de Klassenklus!
De klassenklus is een vraagstuk waar je met de hele klas aan kunt werken. De klas die de beste oplossing instuurt krijgt de Klassenklusprijs en wordt vermeld op de Klassenklusprijseregalerij op de website van Volgens Bartjens.
Iedere twee maanden is er een nieuwe Klassenklus. Een uitdagend probleem voor de hele klas. Doe mee en win een leuk spellenpakket.
23-3-2005
Conferentiedag speciaal rekenen op 5 oktober (herhaling)
De belangstelling voor een studiedag over het project Speciaal Rekenen is groot . Dit heeft ertoe geleid, dat 1 juni al binnen 5 weken vol zat, met 250 deelnemers. De dag wordt herhaald op woensdag 5 oktober.
U kunt zich hiervoor nog inschrijven, zie www.speciaalrekenen.nl.
22-3-2005
300 mensen op de Nationale Rekendagen 2005
Afgelopen donderdag en vrijdag waren 300 leerkrachten het levende bewijs dat reken-wiskundeonderwijs gewoon leuk is. Met groot enthousiasme wierp men zich op de practicumopdrachten. Leuke ideeën zijn opgedaan die men meteen op school gaat uitproberen. Voor een foto- en tekstverslag zie:
www.rekenweb.nl/rekendagen
Bent u geïnteresseerd geraakt? Kom dan naar de Rekendagen op 16 en 17 maart 2006.
22-3-2005
Blokkenhuizen programmeren - Extra probleem van de maand maart
Dit probleem is wellicht alleen voor bollebozen; het is een aanvulling op het gewone blokjes bouwen. Het is nu mogelijk om met eenvoudige 'programmeerregels' een huis te bouwen.
Inmiddels hebben 200 kinderen al een antwoord ingestuurd (waarvoor dank!)
www.fi.uu.nl/toepassingen/02064/leerling.html
22-3-2005
Discussiestuk TAL Bovenbouw - graag commentaar
Onlangs verscheen het discussiestuk "De kern van breuken, verhoudingen, procenten en kommagetallen". Wij nodigen u uit het discussiestuk van onze site te halen en ons te laten horen wat u van de voorgestelde keuzen vindt via de vragenlijst die u ook op onze website www.rekenweb.nl/tal kunt vinden. U kunt uw reactie natuurlijk ook via e-mail sturen naar talbovenbouw@fi.uu.nl, of schriftelijk naar Reactie op Tal-discussiestuk, t.a.v. Meryem Tatar, Antwoordnummer 9672, 3500 ZG Utrecht.

Op maandag 4 april a.s. vindt in Utrecht van 17:00- 20:00 uur een discussiebijeenkomst plaats waarvoor u zich nog kunt aanmelden via talbovenbouw@fi.uu.nl.
3-3-2005
Promotie Michiel Doorman: Wis- en natuurkundeonderwijs met computers
Op woensdag 2 maart heeft Michiel Doorman aan de Universiteit van Utrecht het proefschrift: Modelling motion: from trace graphs to instantaneous change verdedigd.

Leerlingen in het voortgezet onderwijs ervaren wiskunde en natuurkunde meestal als strikt gescheiden disciplines. Ze zien bijvoorbeeld niet dat wiskundige middelen voor het beschrijven van verandering (differentiaalrekening) gebruikt worden bij de bewegingsleer in natuurkunde.
Doel van dit onderzoek is om na te gaan of het mogelijk is inzicht in beide vakken en hun samenhang te ontwikkelen met 1 leergang. Bovendien is onderzocht welke rol computers hierbij kunnen spelen. Er is een leergang ontwikkeld die is gebaseerd op de gemeenschappelijke geschiedenis van differentiaalrekening en bewegingsleer. Het blijkt dat leerlingen met deze leergang kennis over beide onderwerpen kunnen ontwikkelen. Deze kennis is ondersteund door een serie van grafieken die het voor leerlingen mogelijk maakt om betekenissen te construeren en te traceren.
Een probleem dat nog niet helemaal is opgelost betreft de overgang van het modelleren van meetgegevens naar het werken met wiskundige formules. De dynamiek in de computerprogramma's en de mogelijkheid om veel situaties te onderzoeken bieden leerlingen de gelegenheid om zelf ideeën te ontwikkelen. Computergebruik in de klassenpraktijk heeft echter ook als risico dat leerlingen te oppervlakkig en te snel werken. Een goede voorbereiding in het lesmateriaal en klassendiscussies onder leiding van de docent zijn daarom noodzakelijk.
Zie ook de samenvatting. Het proefschrift is verkrijgbaar in de webwinkel.

28-2-2005
Grote Rekendag: groot succes
De Grote Rekendag was dit jaar een groot succes. Het thema was 'Turven, tellen, tekenen'. De grafieken uit de rekenboeken kwamen letterlijk tot leven op de schoolpleinen van vele tientallen scholen. Het volgende beeldverslag geeft een impressie: (honderden foto's werden ons toegestuurd)
De volgende Grote Rekendag is inmiddels vastgesteld: woensdag 8 maart 2006. Dat kan dus alvast mooi in de jaarplanner. Tot 8 maart!
www.rekenweb.nl/groterekendag
11-2-2005
Schoolleiders on line
Waar sturen schoolleiders op? Wat betekent schoolleiderschap voor schoolontwikkeling? Vragen innovaties specifieke competenties van schoolleiders?
Onder de titel Schoolleiders on line publiceert de Inspectie van het Onderwijs zes portretten van schoolleiders. Zij laten zien welke rol ze spelen bij de ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologie (ICT) op hun school en welke competenties hiervoor belangrijk zijn. De portretten staan in een boekje en op www.schoolvoorbeelden.nl/schoolleidersonline. Schoolleiders kunnen de voorbeelden gebruiken als inspiratie en de instrumenten van de website zelf toepassen.
11-2-2005
Schoolleiders on line
Waar sturen schoolleiders op? Wat betekent schoolleiderschap voor schoolontwikkeling? Vragen innovaties specifieke competenties van schoolleiders?
Onder de titel Schoolleiders on line publiceert de Inspectie van het Onderwijs zes portretten van schoolleiders. Zij laten zien welke rol ze spelen bij de ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologie (ICT) op hun school en welke competenties hiervoor belangrijk zijn. De portretten staan in een boekje en op www.schoolvoorbeelden.nl/schoolleidersonline. Schoolleiders kunnen de voorbeelden gebruiken als inspiratie en de instrumenten van de website zelf toepassen.
30-1-2005
Nederlands boek leert VS rekenen
UTRECHT - Nederland is niet langer alleen maar het land van klompen, kaas en tulpen, maar nu ook het land van wiskundelesboeken. Onze wiskundemethode voor scholieren is onverwacht een wereldwijd doorslaand succes. Alleen al in Amerika starten komend jaar honderdduizenden scholieren met een wiskundeboek dat door het Nederlandse wiskundecentrum het Freudenthal Instituut in Utrecht werd bedacht. Ook op andere continenten krijgt de Nederlandse wiskundeles steeds meer voet aan de grond. "We exporteren op grote schaal wiskundeonderwijs. Groot verschil met wiskundelessen in andere landen is dat Nederlandse scholieren niet domweg sommetjes maken, maar dat we ze op speelse wijze leren wat erachter steekt" , zegt prof. Jan de Lange, directeur van het Freudenthal Instituut en hoogleraar onderwijs van de wiskunde aan de Universiteit van Utrecht. "Een voetballer die een doelpoging waagt, doet aan meetkunde en waarschijnlijkheidsberekening. Vanuit die informele benadering maken we de wiskunde geleidelijk aan formeel." Door Jouke Schaafsma, bron: De Telegraaf 10-01-2005 (dit is slechts een gedeelte van het gepubliceerde artikel)

Toelichting bij dit artikel:
Het Freudenthal Instituut heeft sinds 1991 gezamenlijk met de universiteit van Wisconsin in Madison (USA) een wiskundemethode voor Amerikaanse leerlingen van 10 tot 14 jaar ontwikkeld. Deze wiskundemethode met de naam Mathematics in Context wordt gepubliceerd en uitgegeven door de Amerikaanse uitgever Holt, Rinehart and Winston. In april 1005 wordt de nieuwe editie van Mathematics in Context gepresenteerd op de jaarlijkse conferentie over wiskundeonderwijs in Amerika (in Disneyland California). De methode bestaat uit een veertigtal leerlingenboekjes en bijbehorende handleidingen voor de docent. Meer informatie over Mathematics in Context is te vinden op de websites van Holt, Rinehart and Winston , onderdeel van Reed Elsevier en ook de website van Math in Context
Materialen kunnen via Holt, Rinehart and Winston besteld worden.
Holt Rinehart and Winston
Trina Williams
10801 N. MoPac Expressway, Bldg 3
Austin, Texas 78759-5415
Fax: +1 512 721-7833
e-mail: trina.williams@hrw.com
web: www.hrw.com/math

De methode Mathematics in Context is een methode voor de Amerikaanse markt en niet een uit het Nederlands vertaald wiskundeboek. De methode is gebaseerd op kennis en inzichten over wiskundeonderwijs zoals in Nederland ontwikkeld. Veel van de ideeen in Mathematics in Context zijn ook terug te vinden in de bestaande Nederlandse wiskundemethoden.
30-1-2005
Nederlands boek leert VS rekenen
UTRECHT - Nederland is niet langer alleen maar het land van klompen, kaas en tulpen, maar nu ook het land van wiskundelesboeken. Onze wiskundemethode voor scholieren is onverwacht een wereldwijd doorslaand succes. Alleen al in Amerika starten komend jaar honderdduizenden scholieren met een wiskundeboek dat door het Nederlandse wiskundecentrum het Freudenthal Instituut in Utrecht werd bedacht. Ook op andere continenten krijgt de Nederlandse wiskundeles steeds meer voet aan de grond. "We exporteren op grote schaal wiskundeonderwijs. Groot verschil met wiskundelessen in andere landen is dat Nederlandse scholieren niet domweg sommetjes maken, maar dat we ze op speelse wijze leren wat erachter steekt" , zegt prof. Jan de Lange, directeur van het Freudenthal Instituut en hoogleraar onderwijs van de wiskunde aan de Universiteit van Utrecht. "Een voetballer die een doelpoging waagt, doet aan meetkunde en waarschijnlijkheidsberekening. Vanuit die informele benadering maken we de wiskunde geleidelijk aan formeel." Door Jouke Schaafsma, bron: De Telegraaf 10-01-2005 (dit is slechts een gedeelte van het gepubliceerde artikel)

Toelichting bij dit artikel:
Het Freudenthal Instituut heeft sinds 1991 gezamenlijk met de universiteit van Wisconsin in Madison (USA) een wiskundemethode voor Amerikaanse leerlingen van 10 tot 14 jaar ontwikkeld. Deze wiskundemethode met de naam Mathematics in Context wordt gepubliceerd en uitgegeven door de Amerikaanse uitgever Holt, Rinehart and Winston. In april 1005 wordt de nieuwe editie van Mathematics in Context gepresenteerd op de jaarlijkse conferentie over wiskundeonderwijs in Amerika (in Disneyland California). De methode bestaat uit een veertigtal leerlingenboekjes en bijbehorende handleidingen voor de docent. Meer informatie over Mathematics in Context is te vinden op de websites van Holt, Rinehart and Winston , onderdeel van Reed Elsevier en ook de website van Math in Context
Materialen kunnen via Holt, Rinehart and Winston besteld worden.
Holt Rinehart and Winston
Trina Williams
10801 N. MoPac Expressway, Bldg 3
Austin, Texas 78759-5415
Fax: +1 512 721-7833
e-mail: trina.williams@hrw.com
web: www.hrw.com/math

De methode Mathematics in Context is een methode voor de Amerikaanse markt en niet een uit het Nederlands vertaald wiskundeboek. De methode is gebaseerd op kennis en inzichten over wiskundeonderwijs zoals in Nederland ontwikkeld. Veel van de ideeen in Mathematics in Context zijn ook terug te vinden in de bestaande Nederlandse wiskundemethoden.
25-1-2005
Peilingsonderzoek in groep 5: rekenvaardigheid duidelijk hoger
Arnhem, 21 januari 2005.
De Citogroep overhandigt tijdens de driedaagse Panamaconferentie de resultaten van een peiling van het niveau van het rekenen-wiskundeonderwijs. Het project PPON van de Citogroep voerde dit onderzoek uit in 2003. De Citogroep doet jaarlijks in opdracht van het Ministerie OCW onderzoeken naar de leeropbrengsten in het basisonderwijs.

De resultaten wijzen uit dat de rekenvaardigheid van leerlingen in groep 5 over het algemeen hoger is dan in eerdere peilingen. De prestaties Rekenen-Wiskunde van meisjes blijven nog steeds duidelijk achter bij die van de jongens. Vergeleken met eerdere peilingen zijn de rekenprestaties van allochtone leerlingen duidelijk vooruitgegaan.
Het rapport Balans van het rekenen-wiskundeonderwijs halverwege de basisschool 4 beschrijft de resultaten van het vierde peilingsonderzoek.
Eerder onderzoek naar het peil van het rekenen-wiskundeonderwijs vonden plaats in 1987, 1992 en 1997. In het onderzoek maken leerlingen opgaven en leerkrachten van deelnemende scholen vullen voor het onderzoek een vragenlijst in over het onderwijsaanbod.
Meer onderwijstijd
Sinds de eerste peiling in 1987 is de lestijd voor Rekenen-wiskunde in de jaargroepen 3, 4 en 5 gemiddeld met een half uur per week toegenomen. Op scholen met achterstandsleerlingen wordt er zelfs nog een half uur meer lestijd uitgetrokken voor rekenonderwijs.
Verschil jongens en meisjes
Op alle onderwerpen van het rekenonderwijs in de onderbouw blijven de prestaties van meisjes nog steeds duidelijk achter bij die van jongens. Vergeleken met de resultaten uit de peiling in 1997 is daar geen verandering in gekomen.
Vooruitgang allochtone leerlingen
In de rapportage van PPON worden aan de hand van de formatiegewichtenregeling van OC&W drie groepen leerlingen onderscheiden.
1.90-leerlingen zijn kinderen van laag opgeleide allochtone ouders,
1.25-leerlingen zijn kinderen van laag opgeleide Nederlandse ouders en de
1.00-kinderen zijn ruwweg alle kinderen minus de 1.90- en de
1,25-leerlingen.
Vergeleken met eerdere peilingen zijn de rekenprestaties van
1.90-leerlingen duidelijk hoger en is de afstand ten opzichte van
1.00-leerlingen kleiner geworden. Mogelijk is dit een gevolg van de extra onderwijstijd die in de onderbouw van het basisonderwijs aan Rekenen-Wiskunde wordt besteed. De definitie van de 1.25-leerlingen is ten opzichte van vorige peilingen gewijzigd, zodat een vergelijkingen niet goed te maken is.
Rekenvaardigheid gaat vooruit
Wat deze peiling verder laat zien is dat de rekenvaardigheid van leerlingen er over het algemeen duidelijk op vooruitgegaan is. Er zijn aanwijzingen dat deze verbetering van de rekenvaardigheid onder andere kan worden toegeschreven aan de inzet van meer recent ontwikkelde methoden voor het reken-wiskundeonderwijs. Deze trend die in 1997 al is gesignaleerd, zet zich in de peiling uit 2003 voort.

Sinds 1987 doet het project Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau onderzoek naar de leeropbrengsten in het basisonderwijs. In de loop der jaren heeft PPON over vrijwel alle leerstofdomeinen in het basisonderwijs gerapporteerd. Sinds 1997 concentreert het onderzoek zich op de leerstofdomeinen Nederlandse taal, rekenen/wiskunde en wereldoriëntatie.

PPON is een project van de Citogroep en wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie OC&W. Meer informatie: http://ppon.citogroep.nl
25-1-2005
Peilingsonderzoek in groep 5: rekenvaardigheid duidelijk hoger
Arnhem, 21 januari 2005.
De Citogroep overhandigt tijdens de driedaagse Panamaconferentie de resultaten van een peiling van het niveau van het rekenen-wiskundeonderwijs. Het project PPON van de Citogroep voerde dit onderzoek uit in 2003. De Citogroep doet jaarlijks in opdracht van het Ministerie OCW onderzoeken naar de leeropbrengsten in het basisonderwijs.

De resultaten wijzen uit dat de rekenvaardigheid van leerlingen in groep 5 over het algemeen hoger is dan in eerdere peilingen. De prestaties Rekenen-Wiskunde van meisjes blijven nog steeds duidelijk achter bij die van de jongens. Vergeleken met eerdere peilingen zijn de rekenprestaties van allochtone leerlingen duidelijk vooruitgegaan.
Het rapport Balans van het rekenen-wiskundeonderwijs halverwege de basisschool 4 beschrijft de resultaten van het vierde peilingsonderzoek.
Eerder onderzoek naar het peil van het rekenen-wiskundeonderwijs vonden plaats in 1987, 1992 en 1997. In het onderzoek maken leerlingen opgaven en leerkrachten van deelnemende scholen vullen voor het onderzoek een vragenlijst in over het onderwijsaanbod.
Meer onderwijstijd
Sinds de eerste peiling in 1987 is de lestijd voor Rekenen-wiskunde in de jaargroepen 3, 4 en 5 gemiddeld met een half uur per week toegenomen. Op scholen met achterstandsleerlingen wordt er zelfs nog een half uur meer lestijd uitgetrokken voor rekenonderwijs.
Verschil jongens en meisjes
Op alle onderwerpen van het rekenonderwijs in de onderbouw blijven de prestaties van meisjes nog steeds duidelijk achter bij die van jongens. Vergeleken met de resultaten uit de peiling in 1997 is daar geen verandering in gekomen.
Vooruitgang allochtone leerlingen
In de rapportage van PPON worden aan de hand van de formatiegewichtenregeling van OC&W drie groepen leerlingen onderscheiden.
1.90-leerlingen zijn kinderen van laag opgeleide allochtone ouders,
1.25-leerlingen zijn kinderen van laag opgeleide Nederlandse ouders en de
1.00-kinderen zijn ruwweg alle kinderen minus de 1.90- en de
1,25-leerlingen.
Vergeleken met eerdere peilingen zijn de rekenprestaties van
1.90-leerlingen duidelijk hoger en is de afstand ten opzichte van
1.00-leerlingen kleiner geworden. Mogelijk is dit een gevolg van de extra onderwijstijd die in de onderbouw van het basisonderwijs aan Rekenen-Wiskunde wordt besteed. De definitie van de 1.25-leerlingen is ten opzichte van vorige peilingen gewijzigd, zodat een vergelijkingen niet goed te maken is.
Rekenvaardigheid gaat vooruit
Wat deze peiling verder laat zien is dat de rekenvaardigheid van leerlingen er over het algemeen duidelijk op vooruitgegaan is. Er zijn aanwijzingen dat deze verbetering van de rekenvaardigheid onder andere kan worden toegeschreven aan de inzet van meer recent ontwikkelde methoden voor het reken-wiskundeonderwijs. Deze trend die in 1997 al is gesignaleerd, zet zich in de peiling uit 2003 voort.

Sinds 1987 doet het project Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau onderzoek naar de leeropbrengsten in het basisonderwijs. In de loop der jaren heeft PPON over vrijwel alle leerstofdomeinen in het basisonderwijs gerapporteerd. Sinds 1997 concentreert het onderzoek zich op de leerstofdomeinen Nederlandse taal, rekenen/wiskunde en wereldoriëntatie.

PPON is een project van de Citogroep en wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie OC&W. Meer informatie: http://ppon.citogroep.nl
5-1-2005
Grote rekendag 2005: pilot voor brugklassen
De grote rekendag 2004 was een groot succes in het basisonderwijs, zie www.rekenweb.nl/groterekendag/
Verschillende docenten wiskunde hebben gevraagd of zoiets ook mogelijk is voor brugklassen. Er is nu een pilot uitgezet in de vorm van een webquest, zie: www.rekenweb.nl/groterekendag/2005/vo/
De pilotdag is vrijdag 25 februari a.s.
21-12-2004
Two Phd research posts (AIO) in educational neuroscience of mathematic abilities (M/F)
The Helmholtz and the Freudenthal institute, Utrecht University, are looking for excellent candidates for two vacant Phd research posts m/f (AIO) in a joint research programme on the educational neuroscience of mathematic abilities.
See for more information: research posts
7-12-2004
Uitslag Pisa 2003
Duitsland van 490 naar 503. Aan de andere kant Nederland (van 564 naar 538). Slaat de verdomming van het wiskundeonderwijs inderdaad onverbiddelijk toe? lees het artikel
6-12-2004
PC is geen panacee
Op basis- en middelbare scholen is de computer ingeburgerd. Leveren de investeringen in ICT iets op? Door Alette van Goggenaar, bron: NRC 29/10/2004 lees het artikel
6-12-2004
Braaf en wat onzeker
Meisjes scoren jaar in jaar uit slechter dan jongens met rekenen op de Citotoets. Er is een oplossing, maar niemand lijkt echt geïnteresseerd. Door Marlise Eerkens, bron: NRC 04/12/2004 lees het artikel
6-12-2004
Wiskunde Scholen Prijs 2005
De Wiskunde Scholen Prijs is ingesteld om scholen te stimuleren met hun sterke punten op het gebied van wiskundeonderwijs naar buiten te treden.
28 februari 2005 ontvangt de school nadere informatie.
31 maart 2005 is de sluitingsdatum voor inzendingen.
Heeft uw school belangstelling om mee te doen, meldt u dan vrijblijvend aan door een e-mail met uw naam en de adresgegevens van uw school te sturen naar . U ontvangt dan het aanmeldingsformulier met nadere instructies.
De Wiskunde Scholen Prijs wordt georganiseerd door het Freudenthal Instituut, met steun van OCenW.
11-11-2004
Getallen zien en horen
Op de achterpagina van NRC Handelsblad van maandag 8 november een bijdrage van Chris Zaal over het Amerikaanse cijferwonder Scott Flansburg lees het artikel
13-10-2004
Marja van den Heuvel-Panhuizen benoemd als hoogleraar Didaktik der Mathematik
Marja van den Heuvel-Panhuizen is van 1 oktober 2004 tot 1 april 2005 benoemd als hoogleraar Didaktik der Mathematik aan de Universiteit van Dortmund. Zij vervangt Erich Wittmann die in juli met emeritaat is gegaan.
11-10-2004
Fundamentalisme Iederwijs wordt nachtmerrie
Kinderen leren niet vanzelf, zo stelt Jo Nelissen in een artikel in de Volkskrant van 11 oktober. Hiermee weerspreekt hij de filosofie van Iederwijs, waarbij de verantwoordelijkheid voor het leren bij de kinderen wordt gelegd. De Iederwijs-filosofie is alleen geschikt voor het elitekind dat thuis volop in aanraking komt met de rijkdom van onze cultuur, aldus Jo Nelissen. Kinderen vragen nu eenmaal om structuur, regels, een leraar die participeert, leiding geeft, problematiseert, vragen stelt, bemoedigt, etc. Voor kinderen van lager geschoolde ouders is de Iederwijs-school een nachtmerrie. Ook hoogbegaafde kinderen komen in Iederwijs niet aan hun trekken. Zij hebben juist extra stimulans nodig.

Jo Nelissen vraagt zich af wat er gebeurt met kinderen die nooit teleurstellingen leren overwinnen, nooit iets hoeven te doen wat ze niet leuk vinden ...
Lees het onverkorte artikel van Jo Nelissen.
Zie ook De Volkskrant van 11 oktober.

11-10-2004
Zorgen over het ontbreken van wiskunde in de tweede fase
Een reactie (d.d. 8 oktober 2004) van het Freudenthal instituut op de discussie rond de herziening van de Tweede Fase van havo en vwo, zoals die met ingang van 2007 gestalte krijgt. Het Freudenthal Instituut geeft een aantal adviezen en geeft aan welke rol het in de ontwikkelingen kan spelen. lees de reactie >>
1-10-2004
Het aanbod van de basiscursus en de verdiepingscursussen voor rekencoördinatoren is nu geactualiseerd. Zie de betreffende pagina.
10-9-2004
Annulering cursus
Vanwege een te klein aantal deelnemers gaat de cursus Algebra met ICT, waarvan de eerste cursusmiddag 3 november a.s. zou zijn, niet door.
De mensen die zich voor deze cursus hadden ingeschreven hebben hierover reeds bericht ontvangen.
31-8-2004
Nieuw verschenen
Het National Center for Mathematics Education in Göteborg heeft een internationale studie over reken-wiskundeonderwijs uitgebracht onder de titel International Perspectives on Learning and Teaching Mathematics met hierin een hoofdstuk van Marja van den Heuvel-Panhuizen over meisjes-jongensverschillen bij het vak rekenen-wiskunde. Zie het rapport.
30-8-2004
Special Issue Mathematical Thinking and Learning
Mathematical Thinking and Learning heeft een speciale editie (vol. 6, nr. 2) uitgebracht over hypothetische leertrajecten, met daarin een bijdrage van Koeno Gravemeijer. Zie Mathematical Thinking and Learning.
30-8-2004
Achter de getallen
De wereld achter de getallen, dat is waar het volgens Arthur Bakker over moet gaan in het statistiekonderwijs. Jacqueline Kuijpers schreef hierover zaterdag 28-8-2004 in de NRC een artikel
26-5-2004
Zorg over de herijking tweede fase van havo en vwo
In een brief aan het Ministerie van OCW d.d. 19 april 2004 heeft het Freudenthal Instituut zijn zorg uitgesproken over de plannen voor de Herijking Tweede Fase van havo en vwo.
Wij geven u enkele passages uit die brief, waarin de belangrijkste knelpunten en kansen worden geïnventariseerd, uitgaande van de schema's die te vinden zijn op www.tweedefase-loket.nl.
12-2-2004
Te huur bij het Freudenthal Instituut: multimediaruimte