Leerlijnen

Leerlijnen beschrijven de weg die kinderen afleggen bij het leren van rekenen-wiskunde. Deze beschrijvingen vormen een tamelijk nieuw verschijnsel in het onderwijs en zijn bedoeld om leraren houvast te bieden bij het nemen van didactische beslissingen. Leerlijnbeschrijvingen zijn geen handleidingen voor de dagelijkse onderwijspraktijk, maar geven zicht op de grote lijn in het leerproces en de samenhang daarbinnen. In die zin zijn leerlijnen een steun voor leraren, naast de reken-wiskundemethoden.

Als expertisecentrum voor reken-wiskundeonderwijs is het Freudenthal Instituut nauw betrokken bij de ontwikkeling van leerlijnen. In 1997 is hiermee een begin gemaakt in het door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen geïnitieerde TAL-project. Inmiddels zijn voor vier subdomeinen leerlijnen beschikbaar. De leerlijn Hele Getallen Onderbouw Basisonderwijs beschrijft het leren tellen en rekenen in groep 1 tot en met 4 van de basisschool. Hele Getallen Bovenbouw Basisonderwijs sluit daarop aan en laat zien hoe kinderen in groep 5 tot en met 8 van de basisschool zich geleidelijk aan meer specialiseerde rekenvormen met hele getallen eigen maken. De leerlijn Breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingen Bovenbouw Basisonderwijs zet uiteen hoe de verschillende verschijningsvormen van relationale getallen met elkaar samenhangen en hoe kinderen in deze complexe leerstof thuis raken. De leerlijn Meten en Meetkunde Onderbouw Basisonderwijs beschrijft hoe kinderen hun fysieke omgeving leren kwantificeren en begrijpen.

Behalve TAL-leerlijnen ontwikkelt het Freudenthal Instituut ook nog andere leerlijnen. Zo maakt het project Speciaal Rekenen Methodespecifieke leerlijnen voor het Speciaal (Basis) Onderwijs. Juist bij het onderwijs aan zwakke leerlingen is het van groot belang dat leraren een goed overzicht hebben van de belangrijke leermomenten. Zicht geven op de leerweg is ook een doel van de computeractiviteiten en bijbehorende achtergrondinformatie die in het Webschoolproject worden ontwikkeld voor chronisch of langdurig zieke kinderen.

Tenslotte werkt het COCAproject aan een Zuid-Afrikaanse variant van de TAL-leerlijn voor het rekenen met hele getallen.

 

TAL publicaties

 

Websites