Lagerhuis


Aan het eind van de conferentie bent u (hopelijk) volgeladen met ideeen en indrukken en heeft u uw mening over bepaalde onderwerpen aangescherpt. In het voorlaatste deel van de conferentie krijgt u de gelegenheid om uw mening over een aantal stellingen te ventileren. U vindt de stellingen hieronder, met ruimte voor opmerkingen.
In voorgaande jaren is gebleken dat de stellingen aanleiding kunnen zijn voor discussie in het lerarenteam. U kunt uw mening hieronder bij de ruimte voor opmerkingen kwijt, en voorafgaand aan de conferentie aan ons opsturen. Op de conferentie zelf is er op gezette tijden ook gelegenheid om uw mening op een computer in te voeren.
Diverse opvattingen komen op de conferentie in de vorm van het Lagerhuis naar voren. Zorg dat u op scherp staat in het Lagerhuis!


Stelling 1: De uitstervende panda is belangrijker dan rekenen
Het onderwijsblad van november 2002 meldt dat bij veel (pabo)studenten de rekenvaardigheid is weggezakt. Als oorzaak wordt aangevoerd, dat de rekenmachine het gebruik van de eigen vaardigheid terugdringt. 'Maar', zo wordt er gemeld, 'daar moet je ook weer niet te dramatisch over doen. Het is de taak van de Pabo om ervoor te zorgen, dat afgestudeerden fatsoenlijk voor de klas staan, zonder angst voor het vak rekenen.'
Hoe je dat laatste doet, wordt er niet bij vermeld. De titel van het betreffende artikel vonden we treffend genoeg om als inspiratiebron voor een stelling te dienen.Stelling 2: Een toets voor vierjarigen is een prima initiatief
Halverwege vorig jaar was er een tijdlang een heftige discussie over het al dan niet testen van vierjarige kinderen. Dit fenomeen werd gekoppeld aan het oprichten van de zogenaamde kindercentra voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Ieder kindercentrum zou moeten worden aangesloten op een basisschool, zodat de overgang vloeiend is. Met een toets voor vierjarigen kun je problemen vroegtijdig signaleren is de opvatting van bepaalde kringen. Uiteraard zitten er voor- en nadelen aan kindercentra.
Hoe u daar als deelnemer tegenaan kijkt willen we graag met u bediscussieren naar aanleiding van de stelling.Stelling 3: Kinderen met leerproblemen zijn meer gebaat bij interactief onderwijs, dan bij directe instructie
Kinderen in het speciaal (basis) onderwijs hebben structuur nodig, is een veelgehoorde opmerking van leerkrachten uit deze doelgroep. Dit is vrij vaak gekoppeld aan de opmerking, dat het onmogelijk is om moeilijk lerende kinderen inzichtelijk te leren rekenen. Niet zelden kiest men voor het model van de directe instructie: vertel de kinderen wat ze moeten doen, dan komt het inzicht vanzelf wel. Zo niet, dan kennen ze in elk geval het trucje.Stelling 4: Het kind zonder problemen is het kind van de rekening
ADHD, PDD-Nos, Pervasieve ontwikkelingsstoornis NAO, autistisch. J.P. van der Ven noemt dit in de Volkskrant van 18 mei 2002 'een wilgroei aan diagnosen', waarbij we het verschil tussen het een en het ander niet meer weten. Hetzelfde geldt voor dyslectie, dyscalculie, dys... De kinderen met problemen hebben niet te klagen over aandacht. Vandaar deze stelling.Stelling 5: Mensen in het onderwijs moeten meerdere insteken van Meervoudige Intelligentie gebruiken, om hun onderwijs af te stemmen op de eigen manier van doen, denken en leren van iedere leerling

Binnen de theorie van de Meervoudige intelligentie, gaat men ervanuit, dat er verschillende manieren zijn waarop mensen met de indrukken die op hen afkomen omgaan. Aan dit plaatje (afkomstig van de website www.meervoudige-intelligentie.nl) is te zien welke insteken dat kunnen zijn.© rekennet 1999-2013