Prestatiebox

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

  • Regeling prestatiebox primair onderwijs

Achtergrond

Schoolbesturen ontvangen in schooljaar 2012-2013 (en evt. ook opvolgende jaren) naast de reguliere lumpsumbekostiging, ook een bedrag via de zogenoemde prestatiebox.

Het gaat daarbij om de volgende speerpunten:

Het budget is bedoeld voor opbrengstgericht werken, professionalisering van leraren en schoolleiders en cultuureducatie. Het budget in de prestatiebox wordt onderverdeeld in een bedrag per leerling en een bedrag per school. Voor opbrengstgericht werken, het professionaliseren van leraren en cultuureducatie wordt een bedrag per leerling verstrekt. Daarbovenop is er per school een bedrag voor het professionaliseren van schoolleiders. Een deel van het budget voor de prestatiebox wordt dus uitgekeerd als een bedrag per leerling en een deel als een bedrag per school.

Schoolbesturen maken, zoals afgesproken is in het bestuursakkoord met de PO-Raad, een strategisch meerjarenplan. Ook de prestatiebox kent een meerjarig karakter. Omdat het hier een raming betreft, geldt hiervoor het begrotingsvoorbehoud. Er kunnen dus geen rechten ontleend worden aan deze raming. Daarnaast variëren de bedragen door ontwikkelingen in leerlingaantallen en het aantal scholen. Het bedrag per leerling en het bedrag per school zijn in de tabel weergegeven per onderwijssoort. Dit heeft te maken met het feit dat er in het (voorgezet) speciaal onderwijs minder leerlingen per leerkracht zijn. Het bedrag per leerling en het bedrag per school voor de duur van het bestuursakkoord zijn dus indicatief.


De prestatiebox biedt schoolbesturen bestedingsvrijheid om de ambities uit het bestuursakkoord te realiseren. Het gaat hier namelijk niet om een subsidie met een specifieke verantwoordingslast, maar om bijzondere bekostiging met bestedingsvrijheid. Aangezien de ambities uit het bestuursakkoord betrekking hebben op de kerntaken van het onderwijs, gaan we ervan uit dat schoolbesturen ook vanuit de lumpsum investeren in de realisatie van de ambities. Het geld uit de prestatiebox is bedoeld om die investeringen te versterken, te verdiepen en te versnellen.

Verwijzingen


Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE