SLW

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

slw_klein.jpg Samenwerkingsgroep Lerarenopleiding Wiskunde 2e graads

De SLW is voortgekomen uit het IOWO-NLO-overleg (vanaf ongeveer 1975), later NLO-SLO-groep.

Doel: ontwikkeling van curricula, uitwisseling en ontwikkeling van materialen met betrekking tot vak en vooral vakdidactiek in de lerarenopleidingen.

Achtergrond

Vanaf 1993 (in eerste instantie half gesubsideerd vanuit het APS) is de groep vooral een 'productiegroep' van materialen voor de lerarenopleiding. Daarnaast vindt er uitwisseling van leerplannen plaats en wordt af en toe een conferentie voor lerarenopleiders wiskunde georganiseerd. Vanaf 2007 zat de SLW onder de paraplu van ELWIeR en werd er ook onderzoek gedaan. De SLW heeft de Vak-didactische Kennisbasis Wiskunde opgesteld door koppeling van de beroepsstandaard voor de wiskundedocent (WiVa) aan door de SLW ontwikkelde materialen. De continuïteit van de groep is een belangrijke factor in de productiviteit, evenals de beschikbaarheid van projectgelden.

Materiaal

Wiskunde voor leerlingen van 12-16, voor de lerarenopleiding

Algebra

Werkboek voor de lerarenopleiding
APS, Utrecht, 2012,164 pagina's (sterk herziene editie)

Geeft een overzicht van en achtergronden bij de leerstof en didactiek van het domein Algebra in het vmbo en de onderbouw van havo en vwo.

Inhoudsopgave:

 • Geschiedenis van het algebraonderwijs
 • Het algebraprogramma
 • Grafieken
 • Tabellen
 • Formules
 • Verwerkings- en stageopdrachten

Rekenen

Werkboek voor de lerarenopleiding
Ten Brink, Meppel, 2016, 225 pagina’s,

Geeft een overzicht van en achtergronden bij de leerstof en didactiek van het domein Rekenen in het primair onderwijs, in het vmbo, mbo en de onderbouw van havo en vwo.

Inhoudsopgave:

 • Hoofdlijnen van het rekenonderwijs
 • Getallen
 • Verhoudingen
 • Meten en Meetkunde
 • Verbanden
 • Verwerkingsopdrachten en praktijkopdrachten

Meetkunde

Werkboek voor de lerarenopleiding
APS Utrecht, 2005, ( 2011 nieuwe lay-out) 103 bladzijden.

Geeft een overzicht van en achtergronden bij de leerstof en didactiek van het domein Meetkunde, en in het bijzonder het deeldomein Kijkmeetkunde, in het vmbo en de onderbouw van havo en vwo.

Inhoudsopgave:

 • Het meetkundeprogramma
 • Aspecten van meetkundeonderwijs
 • De meetkunde van het kijken
 • Kenmerken van kijkmeetkunde
 • Waar gaat dat heen?
 • Meetkunde in de bovenbouw van havo en vwo
 • Ruimtelijk inzicht
 • Werken in de klas met meetkunde, praktijkopdrachten

Serie Leren effectief lesgeven, voor de lerarenopleiding wiskunde

Het leren van wiskunde, 2011

Werkboek voor de lerarenopleiding, APS, Utrecht, 2011, 109 bladzijden

Deze publicatie beschrijft onderwijsstrategieën voor het leren van wiskunde.

 • Wat is de bedoeling van wiskundeonderwijs
 • Wat is vakdidactiek?
 • Hoe leert een leerling?
 • Leren van begrippen door voorbeelden
 • Leren van Wiskundige wetmatigheden
 • Leren vanuit realistische contexten
 • Instappen in nieuwe leerstof
 • Opbouw van wiskundeleerstof en wiskundelessen
 • Beoordelingsschema’s voor het vakdidactisch handelen van een docent
 • Werken aan het leren van wiskunde in de opleiding en op de werkplek

Het voorbereiden en ontwikkelen van wiskundeonderwijs, 2015

Werkboek voor de lerarenopleiding
APS, Utrecht, 2015, 136 bladzijden

Dit boek slaat een brug tussen leren op het instituut ( cursussen wiskunde en wiskundedidactiek) en leren op de stageschool ( het verzorgen van wiskundelessen).

 • Een wiskundeles voorbereiden
 • Voorbereiden van een lessenreeks
 • Wiskundedidactisch praktijkonderzoek

Toetsen van wiskunde. Samenstellen, afnemen en nakijken, 2013

Werkboek voor de lerarenopleiding, 140 bladzijden
APS, Utrecht, 2013 (tweede herzien versie)
 • Nakijken, wat komt er allemaal bij kijken?
 • Een toets samenstellen
 • Toetsopgaven ontwerpen
 • Normeren en cijfers geven
 • Een toets voorbereiden, afnemen en nabespreken
 • Andere vormen van toetsing

2013_toetsen_thumb.jpg

Probleemoplossen en Wiskunde 2011

Werkboek voor de lerarenopleiding
APS, Utrecht,2011, 163 bladzijden
 • Problemen oplossen op eigen niveau
 • Een theoretisch kader rond probleemoplossen
 • De heuristieken nader bekeken
 • Problemen, problemen en nog eens problemen
 • Probleemaanpak voor leerlingen van 12-16
 • Verwerkingsopdrachten en praktijkopdrachten

Problemen oplossen op het niveau van de 1e / 2e jaars student. Daarbij reflectie op de probleemaanpak. Vier fasen van probleemaanpak (Polya): wat is het probleem, wat ga je doen, doe het, wat deed ik precies? Heuristieken, blikwisseling, andere indeling in fasen

Sites

Wiskunde onderzoeken en toepassen, Kennisbank wiskunde, 2006

Te vinden in Kennisbank Wiskunde (na aanvinken van een niveau) onder “Algemeen didactische the-ma’s”. Het betreft de vaardigheden: kritische houding, analyseren van informatie, probleemoplossen, model-leren, communiceren en onderzoeken, in “gewone” wiskundelessen, bij praktische opdrachten en bij vakoverstijgende thema’s. Naast achtergrondinformatie worden voorbeelden van opdrachten, aanwijzingen voor begeleiding en beoordeling gegeven.

Het vakdidactisch portfolio bij het verwerven en aantonen van wiskunde-vakdidactische competenties, Kennisbank wiskunde, 2008

(in ontwikkeling, wordt verwacht voorjaar 2008, voorlopige versie staat bij ELWIeR onder Materialen, tweede graad) Te vinden in Kennisbank Wiskunde (na aanvinken van een niveau) onder “Algemeen didactische thema’s”. Op de lerarenopleidingen wordt op diverse wijze aan studenten gevraagd daartoe een portfolio samen te stellen. Hier beperken we ons tot suggesties voor het vakdidactische deel daarvan en tot onderdelen, waarin de relatie tussen de praktijk op de werkplek en de theorie van de opleiding gestalte wordt gegeven. Bij elk van de deelcompetenties: begeleiden van leerlingen, voorbereiden lessen (en daarbij onderwijsstrategieën voor het leren van wiskunde, voorbereiden lessenreeks (en daarbij als bijzonder geval: het ontwerpen van aanvullend materiaal bij een algebrahoofdstuk), ontwerpen praktische opdrachten, ontwerpen vakoverstijgende projecten.

Bij het vakdidactisch praktijkonderzoek hoort onder meer:

 • verwijzingen naar leerbronnen,
 • voorbeelden van opdrachten tot portfolio-producten, waarmee vakdidactische competentie verworven en aangetoond kan worden,
 • instructie-, begeleidings- en beoordelingsinstrumenten in de vorm van Rubrics.

Overzicht en bestelgegevens boeken SLW

Materialen/boeken van de SLW kunnen besteld worden via aps@tenbrinkuitgevers.nl of tel.: 085- 273 63 67. Hieronder vindt u ook een overzicht van de bestelgegevens van de SLW:

bestelgegevens_SLW.jpg

Verwijzingen

Conferenties

Zie http://www.elwier.nl

 • Zomerstudiedag 12 juni 2015
 • vrijdag 21 november 2014
 • vrijdag 22 november 2013
 • vrijdag 23 november 2012
 • 21 november 2011
 • 12 november 2010
 • 19 november 2009
 • vrijdag 28 november 2008
 • vrijdag 5 oktober 2007

Versies van dit document

 • 20150826, update
 • 20120220, update
 • 20101107, update
 • 20081014, wikiteam
Persoonlijke instellingen
GOOGLE