Platform rekenbewust vakonderwijs

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Versie op 27 jan 2016 14:40 van Mas (Overleg | bijdragen)
(wijz) ←Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie→ (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

 • Platform met als doel het rekenen in de andere vakken van het vmbo en havo/vwo te versterken (o.a. door professionalisering van de betrokken docenten)
 • Periode 3: 01-07-2015 tot 01-09-2018 -> meer ondersteuning voor rekencoordinatoren (vo en mbo)
 • Periode 2: 01-07-2013 tot 01-07-2015
 • Periode 1: 01-07-2011 tot 01-07-2013, als subproject van 'Vensterproject taal- en rekenbewust vakonderwijs' (afgerond met een conferentie in juni 2013).
 • http://sites.google.com/site/rekenbewustvakonderwijs

Achtergrond

Na invoering van de referentieniveaus rekenen in het onderwijs is de logische vervolgvraag:

 • 'Wie is binnen het vo (vmbo en havo/vwo) verantwoordelijk voor het op niveau houden of brengen van rekenvaardigheden?'

Een deel van de verantwoordelijkheid kan liggen bij wiskundedocenten en rekendocenten. Binnen het platform rekenbewust vakonderwijs wordt afgestemd met en tussen vakdocenten van andere vakken (anders dan wiskunde en rekenen) in hoeverre ook zij een bijdrage kunnen leveren.

Het platform voorziet in informatie, materiaalontwikkeling en een component onderzoek in verband met de consequenties voor professionalisering en de lerarenopleiding rondom deze vraag.

Stand van zaken 2015

In 2015 schrijft de slo in de curriculumspiegel het volgende over samenhang tussen vakken (p.27):

De wensen voor samenhang lijken overigens voor het po wat anders te liggen dan voor het vo: in het po wil men vooral aandacht voor het integreren van vakken door bijvoorbeeld thematisch werken, terwijl in het vo meer aandacht voor taal en rekenen in andere vakken wenselijk wordt geacht. Belemmeringen voor meer aandacht voor samenhang zijn te rubriceren in drie categorieën:

 • Inhoudelijke kaders (kerndoelen, examenprogramma’s) bieden over het algemeen weinig of geen concrete aanknopingspunten.
 • Noodzakelijke randvoorwaarden ontbreken of staan aandacht voor samenhang in de weg, zoals gebrek aan op samenhang gerichte lesmaterialen, mogelijkheden voor en bereidheid tot gezamenlijk overleg, hoge werkdruk, beschikbare hoeveelheid tijd, weinig visie en steun van de kant van de schoolleiding en onvoldoende inhoudelijke expertise om invulling te kunnen geven aan samenhang.
 • Andere belangen zijn negatief van invloed op samenhang, zoals nadruk op het leveren van taal- en rekenprestaties, en (in de bovenbouw van het vo) de monodisciplinaire opgezette examenprogramma’s.

Bijeenkomst november 2014

Op 13 november 2014 kwamen 30 docenten bij elkaar uit twaalf verschillende scholen vo, het merendeel geen wiskunde-docent, maar wel met affiniteit met rekenen. De middag werd georganiseerd in de Eenhoorn in Amersfoort. Programma:

 • Inleiding door Victor Schmidt, SLO
 • Roemer Cooiman - Christelijk Lyceum Zeist
 • Marco Veenstra - CSG Wessel Gansfoort, Winsum
 • Willem Dijkstra - Citadel College, Lent

De centrale vraag van deze studiemiddag was: hoe richt je het 'rekenonderwijs' in in je eigen school voortgezet onderwijs, en welke docenten zijn daar precies bij betrokken? Denk bij deze vraag ook aan het 'spinnenweb' met 7 succesvoorwaarden w.b. rekenen/rekenbeleid

spinnenweb.jpg"

Bron: Rekenlessen uit de praktijk (Steunpunt Taal en Rekenen VO, 2015)


Hieronder enkele videofragmenten van de studiemiddag.Is RBVO voor iedereen noodzakelijk?


“Bij havo-vwo twijfelen we of dit nodig is. In vmbo-t kan het handig zijn als rekenstrategieën bij de verschillende vakken afgestemd zijn”Wie is verantwoordelijk voor het rekenonderwijs?


“We hebben het geluk dat de schoolleiding zich van het begin af aan heeft bemoeit met het rekengebeuren en ook het belang ervan heeft ingezien en het nog steeds inziet.”

Bereidheid om aan RBVO te doen

“We zijn uiteindelijk terechtgekomen in aparte lessen”


Afstemming over strategiegebruik

“Ik zou zo graag willen dat mijn collega’s ook van hun eigen methode afstappen en die van andere docenten ook kunnen uittekenen”


Draagvlak creërenInformatie verzamelen


Afstemmingafspraken naleven

Eén of meer strategieën

Los rekenuur

Vaardigheidskaarten en hun gebruik

Beschikbaarstelling van vaardigheidskaarten

Betrokkenheid ouders

Ontwikkelen van lesmateriaal

Totstandkoming vaardigheidskaarten

Rekenvaardigheden en functioneringsgesprekken
Historie

In het 'vensterproject' (2011-2013) zijn twee subprojecten neergezet:

 • taalbewust vakonderwijs (coordinator teun meestringa, slo), in samenhang met de werkzaamheden van het platform taalgericht vakonderwijs
 • rekenbewust vakonderwijs (coordinator vincent jonker, fi)

Beide projecten zijn gefocust op de rol van resp. taal en rekenen in andere vakken in het vo (zowel vmbo als havo/vwo)

Onderzoek

In het kader van NRO is in 2014 een (mislukte) poging uitgevoerd om financiering voor onderzoek aan te vragen. Dit was de onderzoeksvraag: "Op welke wijze kunnen docenten van andere vakken een bijdrage leveren aan het verhogen van de generieke functionele rekenvaardigheden van de leerlingen?"


Verwijzingen

Versies van dit document

 • 20160127, videos toegevoegd
 • 20150901, update n.a.v. vergadering kernteam
 • 20150103, bijeenkomst rbvo toegevoegd
 • 20131006, toevoeging compartiment onderzoek in het kader van NRO
 • 20130609, update
 • 20120102, wikiteam
Persoonlijke instellingen
GOOGLE