Rekenlijn (Algemeen)

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Versie op 7 jul 2009 12:42 van Sylvia (Overleg | bijdragen)
Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

Project uitgevoerd door FIsme en SLO

  • Titel: Rekenlijn
  • Doel: stroomlijning en visualisering leerlijnen rekenen-wiskunde 4-14
  • Doelgroep: leerkrachten basisonderwijs en leraren vo
  • Inhoud: zie achtergrond
  • Materiaal: zie [rekenlijn bronnen]
  • Publicaties: zie [rekenlijn bronnen]

Dit project wil komen tot een voor leraren po (incl. so) en vo heldere, visuele beschrijving van een leerlijn voor het leren rekenen. Zowel in de praktijk van het onderwijs als op het beleidsniveau blijkt hieraan grote behoefte te bestaan. De leerlijn waaraan in dit project wordt gewerkt beschrijft het leerproces dat leerlingen in de leeftijd van 4 tot 14 bij het leren rekenen doorlopen, de cruciale leermomenten die zich daarbij voordoen en de onderwijsactiviteiten die deze leermomenten ondersteunen. De nadruk zal liggen op de overgang van po naar vo.

Achtergrond

Het doel van het Rekenlijn-project is tweeledig:

  1. bestaande leerlijnen, tussendoelen en referentieniveaubeschrijvingen inhoudelijk en qua beschrijvingswijze op elkaar afstemmen en indien nodig hiaten opvullen.
  2. de nieuwe leerlijnbeschrijving met behulp van ICT voor leraren toegankelijk maken.

In deze leerlijn wordt rekenen breed opgevat: het omvat het leren van getal- en maatkennis, rekenen in context (met maatgetallen) en rekenen met kale getallen, het opereren met hele en gebroken getallen, het overweg kunnen met verschillende rekenvormen zoals hoofdrekenen, schriftelijk rekenen (inclusief cijferen), schattend rekenen en handig rekenen en het hanteren van rekenhulpmiddelen. Behalve het domein Getallen (waarin ook de bewerkingen met getallen zijn opgenomen) en het domein Verhoudingen (waartoe ook breuken, procenten en kommagetallen behoren) omvat deze Rekenlijn ook het rekenen en getalsmatig redeneren in het domein Meten en Meetkunde en het domein Verbanden.

Het referentiekader van de commissie Meijerink heeft in de niveaus 1F en 1S gepoogd aan te geven wat in het licht van een doorlopende leerlijn voor welke leerling aan het eind van het basisonderwijs cruciaal is in de domeinen: Getallen, Verhoudingen, Meten/Meetkunde en Verbanden. De plaats en de inhoud van de cruciale leermomenten (de kernen) moeten binnen het bestaande kader en de (bestaande) leerlijnen in beeld worden gebracht, zodat ze bruikbaar worden voor de praktijk van het onderwijs. Met name het woord ‘beeld’ moet hierbij letterlijk worden genomen.

Verwijzingen

Versies van dit document

  • 20090210, bronnen toegevoegd
  • 20080618, fiteam
Persoonlijke instellingen
GOOGLE