Raamwerk scholing en nascholing docent rekenen/gecijferdheid vo/mbo
Bekwaamheidsprofiel voor deskundig rekenonderwijs in VO en MBO
  |  © freudenthal instituut  |  1731 views  |  Home  |  

Versie 2023

Dit raamwerk beschrijft de gewenste inhoud van scholing en nascholing voor docenten rekenen/gecijferdheid in vo/mbo. Dit wordt gedaan in de vorm van bekwaamheidseisen, die gezamenlijk de basis voor een volwaardig scholingsaanbod vormen.
In Hoofdstuk 1 'Achtergrond' worden in de paragraaf Inleiding de context en de werkwijze geschetst van de actualisatie van het Raamwerk uit 2014. In de paragraaf Opleiding en (na)scholing wordt beschreven wat de positie is van rekenen/gecijferdheid in de initiƫle lerarenopleiding en nascholing.
In Hoofdstuk 2 'Bekwaamheidseisen' wordt het bekwaamheidsprofiel van de docent rekenen/gecijferdheid vo/mbo geschetst op hoofdlijnen in de vorm van bekwaamheidseisen op vier gebieden: vakinhoudelijke kennis, vakdidactische kennis, vakdidactische vaardigheden (kunde), pedagogische kennis en vaardigheden en de docent als professional.
In Hoofdstuk 3 'Uitwerking bekwaamheidseisen' wordt het bekwaamheidsprofiel verder geconcretiseerd en worden de eisen in detail uitgewerkt. Deze uitwerking vormt de kern van de kennis en vaardigheden van de professionele docent rekenen/gecijferdheid en vormt de basis voor (na)scholing. In de concretisering is bij elk eis voorbeeldmatig aangegeven op welke manier de betreffende bekwaamheid zichtbaar gemaakt kan worden.  |  Freudenthal Instituut: Home - Universiteit Utrecht  |  Freudenthal Collectie: Home - Showcase - Archief  |  Subset: Freudenthal Instituut  |