[Volgende] [Vorige] [Statistiek] [Inhoud]

Statistiek


Vooraf

In dit deel maken we alleen gebruik van het computerprogramma vu-stat.

VU-Stat

Uitgever: Wolters-Noordhoff

Prijs: f 295,-

vu-stat is een programma voor het verwerken van statistische gegevens. Speciaal voor de onderbouw is de versie 'VU-Statistiek basisvorming' ontwikkeld. Met vu-stat kunnen leerlingen zelf gegevens verwerken die bijvoorbeeld door middel van een enquête verzameld zijn. Zo kan het hele traject dat hoort bij het uitvoeren van een statistisch onderzoek doorlopen worden.

Zo'n onderzoek bestaat uit een aantal fasen. Het begint met het kiezen van een onderwerp (wat ga je onderzoeken?) en het eindigt met het formuleren van de conclusies. Tussenstappen zijn het opstellen van een vragenlijst, het afnemen van die vragenlijst en het invoeren van de verkregen gegevens in de computer.

Wie het te bewerkelijk vindt om de leerlingen al deze stappen zelf te laten uitvoeren, kan het traject inkorten door gebruik te maken van door anderen verzamelde gegevens.

Zo worden er bij vu-stat een aantal voorbeeldbestanden geleverd, die door leerlingen geanalyseerd kunnen worden.

Door de aard van het vak zijn de bijdragen in dit hoofdstuk ten dele anders van karakter dan in de andere hoofdstukken. Er zijn minder werkbladen opgenomen, maar daarentegen wel enkele voorbeelden van instructies die leerlingen mee kregen voor het uitvoeren van een statistisch onderzoek. Hiermee is een aardig begin gemaakt met het verwezenlijken van kerndoel 26 van de basisvorming.

Basiskennis Statistiek

Ontwerp: De Waerdenborch te Holten

Klas: 1 hv

Onderwerp: Basiskennis statistiek die nodig is om statistiek op de computer te kunnen doen.

Tijd: twee lessen

Opmerkingen: Bij deze werkbladen wordt de computer niet gebruikt. De aanleiding voor het schrijven van deze werkbladen was, dat sommige scholen aan het eind van de brugklas wel met vu-stat willen werken. Met deze werkbladen kunnen de leerlingen eerst in heel beknopte vorm de benodigde voorkennis over statistiek opdoen.

Introductie-practicum VU-Stat

Ontwerp: Freudenthal instituut

Klas: 1 mhv

Onderwerp: Introductiepracticum vu-stat

Tijd: 1 les

Opmerkingen: Introductie op het bekijken en verwerken van gegevens met vu-stat.

In dit practicum wordt gebruik gemaakt van het bestand begin.dat dat bij vu-stat is meegeleverd. Bij het opstarten van het programma wordt dit bestand automatisch geladen.

Wiskundeonderzoek brugklas

Ontwerp: College de Klop te Utrecht

Klas: 1

Onderwerp: Draaiboek voor het uitvoeren van een onderzoek en een lijst met onderwerpen.

Tijd: project

Opmerkingen: Dit draaiboek is geschreven voor een projectdag. Leerlingen zijn een volle dag met hun onderzoek bezig en aan het eind van de dag leveren ze het verslag in. Dit draaiboek gaat uit van verwerking met de hand, maar de gegevens kunnen uiteraard ook met de computer verwerkt worden.

Handleiding bij het maken van een enquête

Ontwerp: Dalton Scholengemeenschap te Voorburg

Klas: 1 à 2

Onderwerp: Gedetailleerde aanwijzingen over het opstellen, afnemen en verwerken van een mondelinge enquête.

Tijd: project

Opmerkingen: Het uitvoeren van een statistisch onderzoek is een geschikte activiteit voor een projectweek. Leerlingen kunnen er dan korte tijd zeer intensief mee bezig zijn, wat organisatorisch het makkelijkst werkt en ook het meest motiverend is. Deze handleiding gaat uit van verwerking met de hand (vanaf aandachtspunt 12), maar de gegevens kunnen uiteraard ook met de computer verwerkt worden.

Brugklas-enquête

Ontwerp: Hertog Jan College te Valkenswaard

Klas: 1 h/v

Onderwerp: Invullen van een enquête en verwerking van de gegevens op de computer.

Tijd: 2 lessen

Opmerkingen: De werkbladen beginnen met een vragenlijst. Op het Hertog Jan College is deze vragenlijst afgenomen in drie brugklassen. Daarna voerde een van de docenten de gegevens van de leerlingen in, op de laatste vijf leerlingen na. De volgende les gingen de leerlingen zelf op de computer met dit bestand aan de slag. Om te beginnen moesten ze de ontbrekende gegevens aanvullen. Daarna volgden opdrachten om het bestand te analyseren. In het computerpracticum staan nogal wat vragen die betrekking hebben op het zoeken naar verbanden tussen twee variabelen. Op het Hertog Jan College bleek een aantal veronderstelde verbanden niet door de enquête bevestigd te worden, waardoor het computerpracticum voor de leerlingen minder interessant was dan zou kunnen.

Om deze lessen in uw eigen klas te kunnen doen, moet u de vragenlijst iets aanpassen aan de eigen situatie, zelf tussendoor bestand enquete.dat aanmaken en de ingevulde formulieren van de laatste vijf leerlingen als bijlage toevoegen aan het computerpracticum.

Het schoolfeest

Ontwerp: 2e Montessori Mavo te Amsterdam

Klas: 1 à 2

Onderwerp: Gegevens verzamelen in verband met het inkopen van frisdrank voor een schoolfeest.

Tijd: 2 lessen

Opmerkingen: Voorbeeld van een steekproefonderzoek. Op grond van een steekproef uit alle leerjaren wordt een schatting gemaakt van het aantal leerlingen dat naar het schoolfeest zal komen. Uit het onderzoek wordt afgeleid hoeveel flessen frisdrank er ingekocht moeten worden. Om deze opdracht te kunnen doen, moeten leerlingen al met vu-stat kunnen werken.

Een zeer complete beschrijving van de hele gang van zaken bij het uitvoeren van een statistisch onderzoek in de brugklas, met speciale aandacht voor toetsen, is te vinden in het hoofdstuk `Een statistisch onderzoek met vu-stat voor de brugklas' in de brochure `Algebra en Statistiek' uit de PRINT/VO reeks: Computers in de schoolpraktijk (nummer 22; 1994, PRINT Utrecht) of in het artikel `Juf, gaan we computeren?' van Truus Dekker, verschenen in de Nieuwe Wiskrant 14e jaargang nr. 2, januari 1995.


Wiskunde met PIT - 20 OCT 95
[Volgende] [Vorige] [Statistiek] [Inhoud]

Generated with CERN WebMaker