RekenWeb

Nationale Rekendagen

| home |
Nationale Rekendagen: 17 en 18 maart 2011

Wij KIJKEN allemaal,

... maar ZIEN we het ook?

Thema’s van de werkgroepen

De werkgroepen zijn binnen verschillende thema’s gegroepeerd, zodat u kunt kiezen voor een onderwerp dat voor u van belang is. Om uw inzichten en vaardigheden zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen, wordt er tussen de werkgroepen binnen één thema gezorgd voor samenhang.


Meetkunde en ruimtelijk inzicht
Oefenen en diagnostisch lesgeven
Zicht op leerlijnen
De speelse aanpak (GRD en applets)

terug naar NRD home
  Het rekenbeleid
Communicatie tussen leerlingen
Onder- en bovenpresteerders
Kinderliteratuur en rekenen en wiskunde

Klik hieronder op de werkgroepnummers voor een uitgebreide beschrijving van iedere werkgroep.

Meetkunde en ruimtelijk inzicht

Binnen het centrale thema ‘Kijken en zien’ zijn er de meetkunde en het ruimtelijke inzicht. Kinderen beginnen al vroeg met het verkennen, waarnemen en beleven van hun leefomgeving. In toenemende mate wordt een beroep gedaan op hun oriënteringsvermogen, zowel binnen als buiten.
Verklaren van de verschijnselen om je heen, daar gaat het om. In de werkgroepen komt de eigen meetkundige vaardigheid naar voren: het verkennen van de ruimte, zaken als zon en schaduw, kijklijnen, etcetera.

Ook de leerprocessen van leerlingen komen ter sprake: hoe versterken zij hun meetkundige inzicht? En niet te vergeten de didactiek: hoe help je kinderen om meetkundige vaardigheden en ruimtelijk inzicht te verwerven? Wie van een uitdaging houdt, kan hier terecht.

Doelgroep: leerkrachten onder- en bovenbouw.

openWerkgroep 1 openWerkgroep 2 openWerkgroep 3

Oefenen en diagnostisch lesgeven

Als leerlingen de basale rekenvaardigheden hebben verworven, zullen zij deze ook moeten (be)oefenen. Getalkennis en kennis van de bewerkingen die niet levend worden gehouden, vervagen. Het gevolg hiervan is dat de rekenvaardigheid wordt bedreigd. Rijk en productief oefenen is van belang zodat de leerlingen over parate kennis en vaardigheden beschikken, terwijl de weg naar een flexibel gebruik nadrukkelijk wordt opengehouden.

Voor een kwalitatief goede rekenles zijn geschikt materiaal en oefenstof van belang, maar ook zult u als leerkracht op een diagnostische wijze moeten kijken om tot een verbeterde onderwijsaanpak te komen. In de werkgroepen is er dus veel aandacht voor het (productief) oefenen en tegelijk ook voor leerkrachtvaardigheden, die nodig zijn bij klassikaal oefenen. Hierbij zullen onder andere voorbeelden uit zOEFi aan de orde komen.

Doelgroep: leerkrachten groep 5 tot en met 8; IB’ers en RT’ers.

openWerkgroep 1 openWerkgroep 2 openWerkgroep 3 openWerkgroep 4 openWerkgroep 5

Zicht op leerlijnen

De laatste jaren is er steeds meer zicht op de doorlopende leerlijnen. Enerzijds zijn er de leerlijnbeschrijvingen van het TAL-project, anderzijds zijn er de referentieniveaus voor rekenen (en taal) met als doel het gewenste niveau van leerlingen in elke fase van hun opleiding vast te leggen.
Kennis van de leerlijnen helpt ervoor te zorgen dat leerlingen passende opdrachten krijgen en op hun eigen niveau werken. Het gaat om de wijze waarop u deze materie in het team aan de orde stelt zodat er ook in uw organisatie sprake is van doorlopende leerlijnen.

Doelgroep: leerkrachten groep 4 tot en met 8, coördinatoren rekenen, IB’ers en RT’ers.

openWerkgroep 1 openWerkgroep 2 openWerkgroep 3

De speelse aanpak (GRD en applets)

Bij de speelse aanpak kunt u denken aan het spelen van spellen of het doen van spelactiviteiten, kringactiviteiten,
etcetera. Hopelijk is er voor al dat soort activiteiten veel aandacht – ook tijdens de rekenlessen en ook in de bovenbouw. Wij denken bij de speelse aanpak aan dat wat buiten het boekje gebeurt, wat niet zozeer aan de methodische aanpak van de rekenmethode is gebonden. Binnen dit thema is er speciale aandacht voor spel en applets.

Doelgroep: leerkrachten groep 1 tot en met 8 en coördinatoren rekenen.

openWerkgroep 1 openWerkgroep 2 openWerkgroep 3

Het rekenbeleid

Het is van groot belang in het schoolteam te werken aan een goed beleid voor rekenen-wiskunde. Wat zijn de gezamenlijke afspraken ten aanzien van toetsing? Hoe wordt gezorgd voor terugkoppeling van de toetsing naar de werkvloer? Wat is het beleid ten aanzien van onder- en bovenpresteerders? Hoe wordt gezorgd voor doorlopende leerlijnen? Welke initiatieven worden ontplooid om te zorgen voor een goede aansluiting PO-VO? Enzovoort, enzovoort.

Doelgroep: coördinatoren rekenen, IB’ers, managers, leerkrachten onder- en bovenbouw.

openWerkgroep 1 openWerkgroep 2 openWerkgroep 3

Communicatie tussen leerlingen

Leren is een ingewikkeld proces. Hoe zorgt u ervoor dat de leerlingen steeds genoeg prikkels krijgen om te groeien in rekenen? Interactie speelt een grote rol: de uitwisseling tussen leerkrachten en leerlingen, maar ook tussen leerlingen onderling. Bij vragen stellen komt het aan op de visie op leren. Goede probleemstellende vragen helpen de leerlingen na te denken; ze zorgen eventueel voor cognitieve conflicten. Coöperatief leren is een goede manier om bewust om te gaan met leren. Reflecteren op wat je geleerd hebt, maakt dat je daarna doelgerichter verder kunt gaan.

Doelgroep: leerkrachten groep 1 tot en met 8.

openWerkgroep 1 openWerkgroep 2 openWerkgroep 3 openWerkgroep 4

Onder- en bovenpresteerders

De laatste jaren blijken de niveaus binnen een groep soms veel uiteen te lopen. Daar gaat soms (onevenredig) veel aandacht naar uit. We hebben de onder- en bovenpresteerders in dit thema bij elkaar genomen omdat beide groepen een vergelijkbare uitdaging betekenen.
Een protocol voor de aanpak van ernstige reken-wiskunde-problemen en dyscalculie, ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken/Wiskunde Onderwijs (NVORWO), is in de maak. Het streven is te komen tot een eenduidige aanpak van dyscalculie.
Tegelijk vragen de bovenpresteerders, ook wel de bollebozen genoemd, veel aandacht. Voor deze themagroep besteden we zowel aandacht aan compacten als aan verrijken van de leerstof.

Doelgroep: IB’ers en RT’ers, coördinatoren rekenen en leerkrachten groep 4 tot en met 8.

openWerkgroep 1 openWerkgroep 2 openWerkgroep 3

Kinderliteratuur en rekenen en wiskunde

Prentenboeken zijn er te kust en te keur, mooie boeken voor de onder- en bovenbouw, je kunt er niet genoeg van krijgen. Maar zijn er ook boeken die u kunt gebruiken om leerlingen rekenen-wiskunde te leren? Dat lijkt welhaast een retorische vraag. Er zijn zoveel (prenten)boeken die daar geschikt voor zijn! Met prentenboeken en verhalen kunt u de wiskundige begripsontwikkeling van leerlingen ondersteunen. Een mooi voorbeeld is ‘Kapitein Kwadraat’.

In deze serie werkgroepen worden allerlei facetten van het gebruik van verhalen, prentenboeken en leesboeken
besproken om zo het leren van rekenen-wiskunde aan te zetten en te ondersteunen. Op de informatiemarkt zullen er stands zijn met mooie en uitdagende boeken.

Doelgroep: leerkrachten groep 1 tot en met 8; enkele werkgroepen zijn speciaal gericht op leerkrachten van
groep 1 en 2.

openWerkgroep 1 openWerkgroep 2 openWerkgroep 3

 

Behoefte aan impulsen?

Laat je PROFESSIONALISEREN!

Deelnemersinformatie

Werkgroepen en programma

Elders op de site vindt u het programma, en een beschrijving van de werkgroepen.

Locatie

De Nationale Rekendag 2012 vond plaats in het KNVB-hotel in Zeist.

Organisatie NRD 2012

De Nationale Rekendag 2012 is gezamenlijk georganiseerd door

 het Freudenthal Instituut

 


 de Hogeschool Utrecht

 


 en de Marnix Academie
 


Practicumopdrachten door de jaren heen

Zoekt u nog een leuke opdracht om met uw klas te doen? Allicht zit er iets van uw gading in dit overzicht van de opdrachten van het practicum van de Rekendagen.


Alle jaren© rekennet 1999-2013