| home |

Novia Nijmegen


Seizoen 2015-2016

Seizoen 2014-2015

Seizoen 2013-2014

Rekenen en Novia Nijmegen

Centrale vragen:

 • Hoe gaan we om met zwakke rekenaars in het kader van een succesvolle ( = adequate) overdracht?
 • Hoe zorgen we voor een goed overdracht van zwakke rekenaars op het punt van rekenvaardigheden?
 • Wat is er voor nodig om een succesvolle overdracht te doen? (randvoorwaarden, methodieken, portfolio)

Werkgroep

 • Freek Boetier, Kandinsky
 • Marcel Broekman, ROC Nijmegen
 • Fia Voerman, ROC Nijmegen
 • Maik Hermans, Citadel
 • Vincent Jonker, Freudenthal instituut
 • Monica Wijers, Freudenthal instituut
Bijeenkomsten werkgroep

De werkgroep komt 4 keer bij elkaar, steeds op ma. van 16:00-17:30 (technovium).

 • 20140210
 • 20140113
 • 20131125
 • 20131028

Algemene doelstelling Novia

uit 2006

Novia Nijmegen beoogt de krachten van de instellingen voor vmbo, mbo, bedrijfsleven en lokale overheid te mobiliseren om door integrale, brede aanpak en samenwerking de positie en het rendement van de beroepsonderwijskolom en de arbeidsmarktpositie van jongeren te versterken.

Het project moet resulteren in doorlopende leerroutes, een nieuwe didactiek en pedagogiek ontwikkelen, een doorlopende leerlingbegeleiding en zorgstructuur.

Uitkomsten uit het overleg rekenen

De Novia werkgroep rekenen onderscheidt 3 werkgebieden, en zal op elk van deze drie werkgebieden advies leveren.

1 - Vastleggen van gegevens

We laten elkaar de details zijn van de huidige gebruikte systematieken. In feite gaat het dan om gegevens w.b. intake en w.b. vorderingen.


voorbeeld uit 'volg- en adviessysteem' (VAS, Cito), gebruikt bij Citadel

 • VAS (Citadel)
 • Dia-cijfer (Kandinsky)
 • ROC Nijmegen. Dit wordt nog geinventariseerd voor de sectoren Techniek, Economie en Z&W.

Een tussentijdse conclusie is alvast: ga niet nog meer toetsen, er is meer dan genoeg informatie! Overleg met elkaar hoe je de informatie moet interpreteren en zorg voor goede dossiervorming.

2 - Didactische maatregelen

Het gaat er hier om dat vmbo en mbo van elkaar weten welke maatregelen men treft om zwakke (en sterke) leerlingen extra te ondersteunen. Uitwisseling op dit vlak leidt tot een betere afstemming

 • Aanpakkaarten (de vmbo-scholen experimenteren hiermee).
 • Didactiek rondom de officiele Rekenkaart (CvE)
 • De maatregelenen op het gebied van ERWD zullen ook leiden tot extra didactische ondersteuning.
3 - Professionalisering

Dit punt is nog niet verder uitgewerkt, maar het ligt voor de hand dat we op onderdelen de professionalisering van de betrokkenen (rekencoordinatoren, rekencoaches, rekendocenten) op elkaar afstemmen.
Op dit moment zijn de cursussen van Novia Nijmegen een ontmoetingsplaats voor docenten vmbo/mbo, we onderzoeken wat er daarnaast nog nodig is.